Laitoksen käyttö ja muutokset

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen turvallisuustasoa on ylläpidettävä ja kehitettävä päämäärätietoisesti. Toiminnassa tulee ottaa huomioon terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvat vaarat.

 

Laitteistot on pidettävä toimintakunnossa. Laitoksella tulee olla huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, putkistojen ym. toimintakunnon sekä hälytysjärjestelmien ja turvalaitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen.

 

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että laitoksella työskentelevillä on riittävä osaaminen vaarallisista kemikaaleista.  Kaikissa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa tulee olla käytönvalvoja, joka tuntee kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset sekä laitoksen toiminnan. Käytönvalvojalla tulee olla suoritettuna Tukesin järjestämä pätevyyskoe ennen nimeämistä. Tuotantolaitoksella voi olla useampi käytönvalvoja. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajantasainen lista nimeämistään käytönvalvojista, josta käy ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut.

 

Katso täältä lisätietoja pätevyyskokeista. Käytönvalvojalla tulee olla merkittävä rooli vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien muutosten hallinnassa.

 

Tuotantolaitoksella tehtävät muutokset tulee toteuttaa turvallisuutta vaarantamatta ja tuotantolaitoksessa määriteltyjen muutostenhallintamenettelyiden mukaisesti. Merkittäville, laajamittaiseen tuotantolaitokseen tehtäville muutoksille tai laajennuksille, jotka voidaan rinnastaa uuden tuotantolaitoksen perustamiseen, on haettava muutoslupa. Ennen muutoksen käyttöönottoa Tukes tekee käyttöönottotarkastuksen, jossa käydään läpi päätöksen ehdot.  Muista merkittävästi onnettomuusvaaroihin vaikuttavista muutoksista tehdään muutosilmoitus Tukesille. Esimerkkejä eritasoisista muutoksista löytyy käytönvalvojille suunnatusta uutiskirjeestä 4/2014. Lisäksi muutosilmoitus tulee tehdä toiminnan loppumisesta, toiminnanharjoittajan muutoksesta ja toiminnanharjoittajan nimen tai yhteystietojen muutoksesta.

 

Materiaalia

Päivitetty 12.1.2017