Ändrade bestämmelser för distributionsstationer

 

För distributionsstationer (bensinstationer) har det utfärdats nya förpliktande bestämmelser, som syftar till att öka säkerheten och minska utsläppen på stationerna. De nya bestämmelserna förs fram i handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998). Alltsedan beslutet trätt i kraft har bestämmelserna gällt i sin helhet för nya stationer; för äldre stationer gäller åliggandena i tillämpliga delar och en övergångstid har beviljats för dessa. För små stationer finns det särskilda övergångsbestämmelser. De sista övergångsfristerna utgår i slutet av år 2002.

 
Beslutet om distributionsstationer innefattar bestämmelser om hur stationerna skall placeras, om deras byggnader samt om säkerhetsarrangemang, förvaringen av bränsle, godkännandet av cisterner och rörledningar samt distributionspumparna. I den här broschyren refereras de centrala kraven som ställs på stationerna. De tekniska kraven som gällde distributionsstationer innan det nya beslutet trädde i kraft hade slagits fast utgående från standarden SFS 3352. Numera har den här standarden fått ändrad status, så att den inte längre är en tvingande norm. Standarden överensstämmer inte heller till alla delar med distributionsstationsbeslutet, därför kommer standarden att ändras.

 

I förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) finns stadganden om frågor som gäller tillstånd att hålla distributionsstation samt anmälnings- och besiktningsförfaranden. En distributionsstation anses enligt förordningen bedriva liten upplagring av kemikalier, och som sådan sköts dess tillsyn av kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. En anmälan skall inges till tillsynsmyndigheten om nya stationer och om betydande ändringar av existerande stationer.


Placering av distributionsstation, cicterner och distributionsanordningar

Förläggning av distributionsstation

En distributionsstation skall i första hand förläggas utanför ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning. Om anordnandet av bränsleförsörjningen eller andra vägande skäl förutsätter att en distributionsstation förläggs till ett sådant grundvattenområde, måste det genom särskilda åtgärder i fråga om konstruktion och driftsteknik ses till att verksamheten inte medför fara för att grundvattnet förorenas.Placeringen av bränslecisternerna

Cisterner som innehåller mycket lättantändligt, lättantändligt eller antändligt flytande bränsle skall placeras under jorden. En underjordisk cistern skall förses med ett vårdschakt och en manlucka för underhållsåtgärder, och vid behov skall cisternen förankras.


Cisternens fundament skall vara sådant att det tål belastningen av en full cistern och sådant att tjäle inte medför fara för cisternen eller rörledningarna.


En cistern för bensin får bara i två fall placeras ovan jord: för det första, medan reparationsarbeten på distributionsstationen pågår, får bensin tillfälligt, under högst 4 månader, lagras i cisterner ovan jord; för det andra får en cistern på en båtstation placeras permanent ovan jord om faran för översvämning eller jordens beskaffenhet förhindrar att cisternen tryggt placeras under jorden.


Cisternerna ovan jord får ha en volym på högst 10 m³. Vidare skall det omkring en cistern finnas en 5 meter bred skyddszon.


Dieselolja och andra bränslen med en flampunkt på över +55 ºC får på distributionsstationer förvaras i cisterner ovan jord. Platsen där påfyllningen av cisternerna sker skall byggas så att den är tät, med ett avlopp som leds till ett system för oljeavskiljning. Påfyllningsrören till underjordiska cisterner skall förses med en avrinningsbassäng eller en spärrbrunn, vars volym är minst 1,5 gånger tömningsslangens volym.Införandet av bestämmelserna i beslutet

Beslutet om distributionsstationer trädde i kraft 1.7.1998. Sedan dess har dess bestämmelser gällt alla nya stationer och alla om- och utbyggnader av existerande stationer. I bestämmelserna om beslutets ikraftträdande behandlas hur bestämmelserna skall tillämpas på gamla distributionsstationer, alltså sådana som varit i användning innan beslutet hade trätt i kraft (nedan gamla stationer).


Huvudregeln är att hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier tillåts på de gamla stationerna på det sätt och i den omfattning som godkänts enligt tidigare bestämmelser, fram till 31.12.2002. Efter detta datum skall också de gamla stationerna uppfylla bestämmelserna i beslutet om distributionsstationer, dock med vissa undantag som nämns i övergångsbestämmelserna.

Till början^

Allmänna övergångsbestämmelser

En gammal station får också efter övergångsperiodens utgång vara belägen på ett viktigt grundvattenområde, om den ursprungligen anlagts enligt de bestämmelser som gällt när detta skedde. Sådana här stationers enkelmantlade cisterner får fortfarande användas under förutsättning att de tagits i bruk innan den nya beslutet trädde i kraft (1.7.1998) och att de genomgår besiktning enligt bestämmelserna i HIMs beslut om besiktning av underjordiska oljecisterner (344/1983). I det här beslutet förutsätts det att cisternen besiktigas för första gången när tio år gått sedan ibruktagningen, och därefter med sådana intervaller som förutsätts av cisternens skick. Om en cistern i juli 1998 hade varit i bruk i över 10 år, skall dess första besiktning ha skett före 1.7.1999. Besiktningen skall utföras av ett företag som för ändamålet godkänts av TUKES.Bensincisterner ovan jord (liksom eventuella andra cisterner som innehåller mycket lättantändligt, lättantändligt och antändligt flytande bränsle) skall avlägsnas från de gamla stationerna senast 31.12.2002. Det enda undantaget är båtstationer som är så belägna att faran för översvämning eller jordens beskaffenhet (klippa) förhindrar att cisternen tryggt placeras under jorden.


Cisternerna som används av båtstationer skall i övrigt göras så att de, innan övergångstiden löper ut, uppfyller bestämmelserna beträffande placering, isolering och fundament som anges i 8 § av distributionsstationsbeslutet. En båtstations cistern som måste placeras ovan jord får dock vara större än 10 m³, om denna cistern funnits på stationen redan under övergångsperioden.


Underjordiska cisterner på gamla stationer måste förses med ett vårdschakt och manlucka före utgången av år 2002. Om cisternernas placeringsförhållanden det kräver måste de också förankras senast 31.12.2002. I övrigt behöver underjordiska cisterner inte modifieras, även om placeringen inte uppfyller de övriga kraven i distributionsstationsbeslutets 7 §.


Tabell 1 ger ett sammandrag av de förpliktelser som gäller för bränslecisterner på gamla stationer under övergångsperioden.


Platsen där lossningen sker från tankbil skall tätas senast 31.12.2002 och förses med avlopp som leds till ett system för oljeavskiljning.


En gammal stations rörledningssystem som uppfyller de tidigare kraven får kvarstå, också om det inte till alla delar uppfyller bestämmelserna i 16 § av distributionsstationsbeslutet. Likaså får gamla stationers distributionsanordningar bibehållas även om bestämmelserna i 22 § inte uppfylls.Övergångsbestämmelser för små stationer

De ovan refererade kraven under övergångsperioden gäller inte för små stationer, där det i cisterner upplagras högst 10 m³ bensin (eller annat mycket lättantändligt, lättantändligt och antändligt flytande bränsle) och högst 10 m³ annat flytande bränsle (nedan liten station). Sådana stationer får fortsätta med sin verksamhet i den form och omfattning som tidigare godkänts förutsatt att deras samtliga enkelmantlade cisterners skick har konstaterats vara gott vid en besiktning som utförts efter 1.7.1996. Om den sådan besiktning ännu inte företagits måste den vara gjord senast 1.7.2001. Därefter skall besiktning av cisternernas skick företas med fem års intervaller. Om en liten station befinner sig på ett viktigt grundvattenområde, måste dess enkelmantlade cisterner ovan jord vara placerade i skyddsbassänger senast 31.12.2002. I tabell 2 ges ett sammandrag av små stationers förpliktelser under övergångsperioden, för bränslecisternernas del.Tillsynsmyndigheternas rätt att begränsa

Om det konstateras att en gammal station föranleder betydande risk för person-, miljö- eller egendomsskada, har brandskyddsmyndigheterna eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten rätt att för specifika stationer förordna om behövliga begränsningar eller villkor. Det här gäller också för små stationer.

Till början^

Tabell 1: Lagercisterner för flytande bränsle på s.k. gamla stationer

 

Distributions-
station
Bensincistern ovan jord Bränn- och dieseloljecistern ovan jord Bensin-, bränn- och dieseloljecistern under jord
Gammal station
på ett viktigt grundvattenområde (även båtstation)
Cisternen skall tas ur bruk senast 31.12.2002

Undantag:
detta slags cistern tillåts
på båtstationer där fara för översvämning eller klippgrund hindrar placeringen under jord.

Tidigare godkänd, dubbelmantlad cistern med detektorsystem för läckage:

- inga tilläggskrav

Tidigare godkänd, dubbelmantlad cistern med detektorsystem för läckage:

- inga tilläggskrav

Skall dock förses med manlucka och vid behov också förankras före 31.12.2002

    Cistern med enkel mantel skall besiktigas inom 10 år från ibruktagningen; över 10 år gammal cistern före 1.7.1999. Cistern med enkel mantel skall besiktigas inom 10 år från ibruktagningen; över 10 år gammal cistern före 1.7.1999.

Skall därtill förses med manlucka och vid behov också förankras före 31.12.2002

Gammal station utanför viktiga grundvattenområden (även båtstation) Cisternen skall tas ur bruk senast 31.12.2002

Undantag:
detta slags cistern tillåts på båtstationer där fara för översvämning eller klippgrund hindrar placeringen under jord.

Tidigare godkänd, dubbelmantlad cistern med detektorsystem för läckage:

- inga tilläggskrav

Tidigare godkänd, dubbelmantlad cistern med detektorsystem för läckage:

- inga tilläggskrav

Skall dock förses med manlucka och vid behov också förankras före 31.12.2002

    Tidigare godkänd, enkelmantlad cistern

- inga tilläggskrav

Tidigare godkänd, enkelmantlad cistern

- inga tilläggskrav

Skall dock förses med manlucka och vid behov också förankras före 31.12.2002Tabell 2: Lagercisterner för flytande bränsle på små stationer.

 

Distributionsstation Bensincistern ovan jord Bränn- och dieseloljecistern ovan jord Bensin-, bränn- och dieselolje-cistern under jord
Liten station på
ett viktigt grundvattenområde (även båtstation
En enkelmantlad cistern skall konstateras
vara i gott
skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller.

Enkelmantlade cisterner skall senast 31.12.2002 vara försedda med skyddsbassäng

En enkelmantlad cistern skall konstateras vara i gott skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller.

Enkelmantlade cisterner skall senast 31.12.2002 vara försedda med skyddsbassäng

En enkelmantlad cistern skall konstateras vara i gott skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller.
Liten station
utanför viktiga grundvatten-
områden (även båtstation)
En enkelmantlad cistern skall konstateras vara i gott skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller. En enkelmantlad cistern skall konstateras vara i gott skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller. En enkelmantlad cistern skall konstateras vara i gott skick senast 1.7.2001, därefter med fem års intervaller.Till början^

Övrig lagstiftning om distributionsstationer

Begränsning av utsläppen av kolväten

Luftskyddsbestämmelserna förutsätter en begränsning av de bensinångor som kommer ut i atmosfären. Det är den regionala miljöcentralen och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna som skall följa upp hur målen uppnås.

 

Förvaringen av flytgas

Enligt flytgasförordningen får högst 25 kg flytgas förvaras i distributionsstationens försäljningslokal. Utomhus får därtill högst 300 kg flytgas förvaras. Enligt distributionsstationsbeslutet skall behållarna som innehåller flytgas förvaras separat på en plats som har reserverats för dem. Förvaringsutrymme utomhus måste vara låsbart. Förvaringsutrymmet skall vara gjort av obrännbart byggnadsmaterial och så konstruerat att flytgasbehållarna skyddas mot sol och inverkan av vädret. Utrymmet skall också vara väl ventilerat.


Brandskyddsmyndigheterna kan efter inspektion bevilja tillstånd till förvaring av större mängder gas. Dessa myndigheter har också rätt att förordna om minskade förvaringsmängder och de får ställa villkor som är befogade av säkerhetsskäl.Elsäkerhet

Elinstallationerna skall utföras och elapparaterna användas och underhållas enligt elsäkerhetsbestämmelserna. Elinstallationerna får bara göras av elentreprenörer som registrerats hos TUKES. Elentreprenören skall företa en ibruktagningsbesiktning av alla elanläggningar som installerats, och ett protokoll över besiktningen skall ges till den som beställt arbetena.


För en ny distributionsstations elanläggningar eller större ändringsarbeten skall entreprenören utöver ibruktagningsbesiktningen också beställa en certifieringsbesiktning. En sådan besiktning måste utföras inom tre månader från det att elanläggningen tagits i bruk. Certifieringsbesiktningar företas av auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan som beviljats verksamhetsrättigheter av TUKES. En distributionsstations elapparater skall genomgå en periodisk besiktning med femton års intervaller.Explosiva varor

På en distributionsstation får fyrverkeripjäser, patroner för skjutvapen eller andra explosiva varor inte saluföras eller i övrigt förvaras.

Författningar och anvisningar

 • Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999)
 • Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998)
 • Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (344/1983)
 • Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985)
 • Flytgasförordning (711/1993)
 • Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997)
 • Handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor (130/1980)
 • Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar (517/1996)
 • Kemikalieförordningen (675/1993)
 • Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin (468/1996)
 • TUKES-anvisning K1-98: Fasta cisterner för upplagring av brännbara vätskor. Konstruktion och inspektion
 • SFS-handbok 59: Klassificering av explosionsfarliga utrymmen. Brännbara vätskor och gaser (finns utgiven endast på finska).Till början^

 

 

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 15.2.2012