Varoitusmerkinnät ja pakkaaminen

Varoitusmerkinnät ja pakkaaminen

 

Kemikaalit tulee luokitella ennen niiden saattamista markkinoille. Mikäli kemikaali tulee luokitelluksi vaaralliseksi, se on varustettava lainsäädännön mukaisella varoitusetiketillä ja pakkauksella ennen markkinoille saattamista. Varoitusetiketin tekstin on oltava suomeksi ja ruotsiksi.

 

Kemikaalilainsäädännössä on meneillään siirtymäaika kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP -asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008) soveltamisen osalta. Aineiden osalta merkintöjen tulee jo olla CLP -asetuksen mukaisia. Väistyvän lainsäädännön (Kemikaaliasetus 675/1993 16§, STMa 807/2001) mukaiset seosten merkinnät tulee muuttaa CLP -asetuksen mukaisiksi viimeistään 1.6.2015 saatettaessa seosta ensimmäistä kertaa markkinoille EU-alueella. Väistyvän lainsäädännön mukaisia merkintöjä voidaan käyttää 1.6.2017 asti niille seoksille, jotka on saatettu markkinoille väistyvän järjestelmän mukaisesti merkittynä ja pakattuna ennen 1.6.2015.  

  

CLP -asetuksen mukaiseen luokitukseen siirtymisen jälkeen yritysten velvollisuus on toimittaa viipymättä uudet kemikaali-ilmoitukset Tukesin kemikaalituoterekisteriin.
Päivitetty 26.3.2015