Valvonta

Kemikaalivalvonnan tavoitteena on varmistaa, että yritykset noudattavat kemikaalilainsäädännössä asetettuja velvoitteita. Valvonnassa tarkastetaan mm. ovatko Suomessa markkinoille saatetut kemikaalit merkitty ja pakattu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, ja onko rajoituksia sekä lupa- ja hyväksymismenettelyjä noudatettu. Tietojen toimittamista koskevien velvoitteiden osalta tarkastetaan, onko ajantasainen käyttöturvallisuustiedote toimitettu kemikaalin mukana vastaanottajalle, onko kemikaali-ilmoitus toimitettu Tukesiin ja onko tarvittaessa tehty aineen rekisteröinti Euroopan kemikaalivirastolle.

 

Valvonnalla pyritään siihen, että yritykset poistavat markkinoilta säännösten vastaiset kemikaalit tai korjaavat havaitut puutteet siten, että kemikaalit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi valvotaan, että vähittäismyymälässä noudatetaan vaarallisten kemikaalien myyntiä koskevia määräyksiä.

 

Tukes valvoo laajasti teollisuus- ja ammattikäytön kemikaaleja ja kuluttajille myytäviä kemikaaleja, kuten autokemikaaleja, liimoja, liuottimia, maaleja, pesuaineita, biosideja ja kasvinsuojeluaineita. Myös esineiden kemikaalit kuuluvat tietyiltä osin Tukesin valvontaan. Valvonnassa tehdään esimerkiksi tarkastuskäyntejä yrityksiin, lähetetään selvityspyyntöjä ja kuulemisia toiminnanharjoittajille, valvotaan verkkokauppaa, tehdään erillisiä valvontaprojekteja sekä reagoidaan Tukesille tulleisiin ilmoituksiin epäillyistä lainsäädännön vastaisista tuotteista.  

 

Tukes vastaa markkinoilla olevien kemikaalien valvonnasta Suomessa. Kemikaalien käyttöä työpaikoilla valvovat työsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluviranomainen. Maahantuontia valvoo Tulli.

 

EU:n REACH- ja CLP-asetusten valvonnassa tärkeä yhteistyötaho on myös Euroopan kemikaaliviraston ECHAn valvontafoorumi, jossa on edustettuina kaikki EU-maat. ECHAn verkkosivulla on mm. valvontafoorumin kokouspöytäkirjat, yhteisesti laadittuja asiakirjoja esimerkiksi hyvistä valvontakäytännöistä sekä tietoa valvontafoorumin järjestämistä koulutustilaisuuksista jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille.

 

Kasvinsuojeluaineiden valvonnassa Tukesin apuna toimivat ELY-keskukset. Yhteistyötä tehdään myös Elintarviketurvallisuusviraston kanssa.

Muualla verkossa

Päivitetty 23.3.2015