Tuote-VOCien poikkeuslupamenettely

Erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien rakennusten ja ajoneuvojen entistämiseen tai ylläpitoon on mahdollista hakea poikkeuslupaa myydä tai ostaa tuotteita, joiden VOC-pitoisuus ei täytä asetuksen vaatimuksia. Tukes voi hakemuksesta myöntää yksittäisen luvan myydä, välittää tai ostaa tuotetta, jossa tuote-VOC-asetuksen asettamat raja-arvot ylittyvät.


Milloin poikkeuslupaa voi hakea?

Poikkeuslupaa voi hakea silloin, kun markkinoilla olevat tuote-VOC-asetuksen mukaiset tuotteet eivät sovellu käyttökohteeseen ja entisöitävä, kunnostettava tai ylläpidettävä käyttökohde on erityisen historiallisesti ja kulttuurillisesti arvokas rakennus tai vanha ajoneuvo.


Poikkeuslupaa voi hakea joko valmisteen myymiseen tai ostamiseen. Lupa voidaan myöntää vain tiettyyn käyttökohteeseen ja rajatulle käyttömäärälle. Joissakin rajatuissa kohteissa voi rakennusten omistajien tai ylläpitäjien edustaja hakea poikkeuslupaa yhdellä hakemuksella myös useammalle rakennukselle kerralla.


Poikkeuslupaa voidaan hakea seuraavien erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien kohteiden tai rakennusten entistämiseen tai ylläpitoon:

 1. asemakaavalla suojellut arvokkaat rakennukset tai alueet
 2. asemakaavalla rakennussuojelualueeksi merkityt kohteet
 3. kohteet, jotka on suojeltu rakennussuojelulailla (60/1985), kirkkolailla (1054/1993), muinaismuistolailla (295/1963) tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella (480/1985)
 4. kohteet, jotka on todettu valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa inventoinneissa rakennushistoriallisesti tai kulttuurisesti arvokkaiksi
 5. kohteet, jotka on hyväksytty maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon
 6. kohteet, joille on myönnetty rakennussuojelulain 19 §:n mukaan Museoviraston rakennusten entistämisavustusta tai alueellisen ympäristökeskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta
 7. muut kohdissa 1–6 tarkoitettuihin kohteisiin rinnastettavat erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavat kohteet (Hakijan on toimitettava Museoviraston lausunto rakennuksen historiallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä.)


Poikkeuslupaa voidaan hakea myös ajoneuvolain (1090/2002) 24 §:ssä tarkoitetun museoajoneuvon tai museoajoneuvoksi tarkoitetun ajoneuvon korjaamiseen tai entistämiseen. Museoajoneuvo on valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella katsastustoimipaikan museoajoneuvoksi hyväksymä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja entistetty asianmukaisesti. 


Poikkeuslupahakemuksessa vaadittavat tiedot ja liitteet

Poikkeuslupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 •        hakijan nimi ja yhteystiedot 
 •        haetaanko lupaa ostamiseen vai  myymiseen
 •        tiedot tuotteen alaluokasta
 •        ostettavan tai myytävän tuotteen kokonaismäärä
 •        tuotteen VOC-pitoisuus 
 •        tiedot poikkeuslupakohteesta


Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys poikkeusluvan myöntämisperusteista eli selvitys rakennuksen historiallisesta ja kulttuurillisesta merkityksestä tai siitä, että kyseessä on museoajoneuvo tai, että ajoneuvo voidaan luokitella museoajoneuvoksi. Mikäli kohde on asetuksen 6 §:n 7) kohdan tarkoittama muu kohde, on hakemukseen liitettävä Museoviraston lausunto.


Lausuntoa museovirastolta pyydetään vapaamuotoisella lausuntopyynnöllä, jonka tulee sisältää vähintään kohteen osoite- tai muut tunnistetiedot.


Haettaessa poikkeuslupaa Tukesilta voidaan käyttää valmista lomakepohjaa.


Tuote-VOC-poikkeuslupahakemuslomake


Poikkeuslupahakemuksesta velvoitettavat maksut

Tukes veloittaa poikkeuslupahakemuksen käsittelystä voimassa olevan asetuksen mukaisen maksun, hinnasto löytyy täältä.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 4.11.2013