REACH-asetus

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), joka tuli voimaan 1.6.2007. Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unioinin sisämarkkinoilla.

 

REACH-asetus asettaa entistä enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta on siirtynyt viranomaisilta teollisuudelle. Asetusta sovelletaan aineisiin sellaisenaan sekä aineisiin seoksissa ja esineissä.

 

REACH-asetuksen kannalta tärkeä CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) tuli voimaan 20.1.2009. Luokitukseen, merkintöihin ja pakkaamiseen liittyvien artiklojen lisäksi CLP-asetuksen 57 – 59 artikloilla on muutettu REACH-asetusta. REACH-asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan.  

 

REACH- ja CLP-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii Tukes. Asetuksissa velvoitetaan kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ylläpitämään kansallista neuvontapalvelua, jota kautta yritykset voivat muun muassa esittää kysymyksiä asetuksen soveltamisesta.

 

Noin 30 000 kemikaalia rekisteröidään

Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään tietokantaan rekisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin 30 000. Uusia aineita tulee EU:n markkinoille n. 300 vuodessa.  Rekisteröinnit toteutetaan 2018 mennessä kolmessa vaiheessa. Rekisteröimättömiä aineita ei saa valmistaa eikä tuoda maahan.

Rekisteröinti edellyttää, että kemikaalien valmistajat ja maahantuojat hankkivat tiedot mm. aineiden vaarallisista ominaisuuksista, käyttötavoista sekä turvallisesta käsittelystä. Nykyisin suurin osa käytössä olevasta 30 000 aineesta on sellaisia, ettei niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ole riittävästi tietoa. Kemikaalivirastolle tehdään ilmoitukset myös erilaisten esineiden ja laitteiden sisältämistä aineista, jos ne on tarkoitettu vapautumaan esineistä tai jos ne ovat erityisen haitallisia. Turvallisuutta koskevat tiedot täytyy välittää läpi toimitusketjun, jotta esimerkiksi kemikaaleja omassa tuotannossaan käyttävät yritykset voisivat toimia turvallisesti ja vastuullisesti.

 

Asiakirjoja ja aineita arvioidaan

Euroopan kemikaalivirasto arvioi, ovatko aineiden rekisteröintiasiakirjat tehty vaatimusten mukaisesti. Lisäksi virasto käsittelee kaikki eläinkokeita edellyttävät testausehdotukset, millä halutaan estää tarpeettomia eläinkokeita.

 

Jäsenvaltioiden viranomaiset arvioivat aineita, joiden epäillään aiheuttavan riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Arvioinnin johdosta viranomaiset saattavat ryhtyä esimerkiksi rajoitus- tai lupamenettelyn mukaisiin toimiin.

 

Rajoitukset ja luvat 

Rajoitusmenettelyllä EU:n komissio voi säätää ehtoja tai kieltoja aineen valmistukselle, käyttötavoille ja markkinoille saattamiselle, jos aineesta aiheutuu merkittävä riski terveydelle tai ympäristölle.

 

Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttö tullaan määrittelemään luvanvaraiseksi. Lupamenettely koskee terveydelle tai ympäristölle vakavia pitkäaikaisia vaikutuksia aiheuttavia aineita (esimerkiksi syöpää aiheuttavat aineet, ja ympäristössä pysyvät ja kertyvät yhdisteet). Lupahakemukset käsittelee Euroopan kemikaalivirasto ja luvat myöntää komissio.

 

Euroopan kemikaalivirasto

REACH-asetuksella perustettiin Helsinkiin Euroopan kemikaalivirasto (European Chemicals Agency - ECHA). Virasto mm. huolehtii kemikaalien tietokannasta, vastaan ottaa rekisteröintiasiakirjat, hallinnoi lupamenettelyä, laatii suosituksia kemikaalien riskien vähentämisestä ja opastaa valmistajia, maahantuojia sekä jäsenmaiden toimivaltaisia viranomaisia.

 

Kemikaalivirastoon kuuluvat myös seuraavat tieteelliset ja tekniset komiteat:

 

  • riskinarviointikomitea
  • sosio-ekonomisen arvioinnin komitea
  • jäsenmaiden komitea
  • valvontafoorumi        

 

Komiteoilla on keskeinen rooli REACH-asetuksen käytännön toimeenpanossa. Niiden jäsenet nimitetään EU-jäsenmaista ja lisäksi sidosryhmien edustajat voivat osallistua komiteoiden työhön tarkkailijoina.

 

Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo viraston toimintaa. Tarkempia tietoja kemikaalivirastosta, sen tehtävistä ja organisaatiosta on ECHAn sivuilla.

 

Erityistä huolta aiheuttavat aineet esineissä

Erityistä huolta aiheuttavat aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymismyrkyllisiä ja hitaasti hajoavia, biokertyviä tai myrkyllisiä. Lista erityistä huolta aiheuttavista aineista, ns. kandidaattilista, on julkaistu Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla ja sitä päivitetään säännöllisesti. Esineen valmistajan tai maahantuojan tulee antaa riittävät tiedot esineen turvallisesta käytöstä vastaanottajalle sekä pyynnöstä kuluttajille, jos esine sisältää kandidaattilistan ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Tiedottamisvelvollisuus tulee voimaan heti, kun aine julkaistaan kandidaattiluettelossa.

 

Päivitetty 11.5.2016