Pesuaineiden poikkeuslupamenettely

Toiminnanharjoittaja, joka ovat vastuussa pesuaineiden tai niiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden saattamisesta markkinoille, voi hakea poikkeuslupaa pinta-aktiiviselle aineelle lopullisen aerobisen biohajoavuuden vaatimuksesta. Poikkeuslupaa on mahdollista hakea pinta-aktiiviselle aineelle seuraavin perustein:

 • käyttö on suppeaa
 • käyttö on tarkoitettu yksinomaan erityisiin teollisuus- ja/tai laitossovelluksiin  
 • vähäisestä myyntimäärästä ja käyttötavoista aiheutuva riski ympäristölle ja terveydelle on pieni verrattuna yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn. 
   

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeuslupaa haetaan jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta (Tukesilta) ja Euroopan komissiolta. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • perustelut turvallisuusnäkökohtien arvioimiseksi (riski ympäristölle ja terveydelle vähäinen suhteessa hyötyyn)
 • lopullisen aerobisen biologisen hajoavuuden testien tulokset (pesuaineasetuksen liitteen III mukaan) 
 • primäärisen biohajoavuuden testien tulokset (pesuaineasetuksen liitteen II mukaan)
 • täydentävä riskinarviointi pesuaineasetuksen liitteen IV mukaisesti. 

 

Euroopan komission julkaisemassa teknisessä ohjeasiakirjassa (komission suositus K (2005) 5677) määritellään porrastettu arviointimenettely, jonka mukaan liitteen IV 4 kohdan mukaiset testit on suoritettava sekä arvioinnissa tarvittavat testit, joihin on sovellettava hyvän laboratoriokäytännön (GLP) periaatteita.

 

Poikkeuslupaa haetaan valmiilla lomakepohjalla. Tukes perii poikkeuslupahakemuksesta käsittelymaksun.

 

Poikkeuslupahakemuksen käsittely

Tukes arvioi lupahakemuksen tietojen perusteella mahdollisuutta myöntää poikkeuslupa ja tekee arvioinnista esityksen Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemusaineiston vastaanottamisesta. Tarvittavia lisätietoja tai testejä tulee pyytää hakijalta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Hakijan tulee toimittaa vaaditut lisätiedot 12 kuukauden kuluessa. Euroopan komissio päättää poikkeusluvasta 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut jäsenvaltiolta arvioinnin ja esityksen. Poikkeuslupa voi sisältää ehtoja ja rajoituksia ja sitä voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen.

 

Luettelot pinta-aktiivisista aineista

Komissio julkaisee luettelot niistä pinta-aktiivisista aineista, joille on myönnetty poikkeuslupa ja niistä pinta-aktiivisista aineista, jotka ovat osittain tai kokonaan kielletty (pesuaineasetuksen liitteet V ja VI).

 

Säädöskohdat

Pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004

 • 4 artikla: Pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuuteen perustuvat rajoitukset
 • 5 artikla: Poikkeusluvan myöntäminen
 • 6 artikla: Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset
 • Liite II: Pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden primäärisen biohajoavuuden testausmenetelmät
 • Liite III: pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden lopullisen biohajoavuuden (mineralisaation) testausmenetelmät
 • Liite IV: Täydentävä riskinarviointi pesuaineiden sisältämille pinta-aktiivisille aineille
 • Liite V: Luettelo pinta-aktiivisista aineista, joille on myönnetty poikkeuslupa
 • Liite VI: Luettelo kokonaan tai osittain kielletyistä pinta-aktiivisista aineista

 

 

Päivitetty 11.5.2016