Pesuaineet

Pesuun ja puhdistukseen tarkoitetut saippuat ja muita pinta-aktiivisia aineita sisältävät aineet ja seokset ovat pesuaineita. Näitä ovat pyykin, kankaiden sekä astioiden ja muiden kovien pintojen puhdistukseen tarkoitetut aineet ja seokset. Myös esimerkiksi vaatteiden huuhtelu- ja valkaisuaineet, kodin yleispuhdistusaineet sekä koneiden ja kulkuneuvojen pesuun käytettävät seokset ovat pesuaineita.
 
Pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004 tuli voimaan lokakuussa 2005. Lainsäädännön tavoitteena on pesuaineiden ja niiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa ympäristönsuojelun ja ihmisen terveyden suojelun korkea taso.

 

Pesuaineasetuksessa säädetään seuraavista asioista: 

  • pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta
  • poikkeuslupamenettelystä teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetuille pinta-aktiivisille aineille
  • testitulosten tietojen pitämisestä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla
  • pesuaineiden pakkausmerkinnöistä 
  • pesuaineiden ainesosaluettelosta lääkintähenkilöstölle
  • pesuaineiden ainesosaluettelosta verkkosivuilla 
  • fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuudesta kuluttajille tarkoitetuissa pyykinpesuaineissa ja konetiskiaineissa

 

Pesuaineasetuksen mukaan markkinoille saatettavien pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden tulee olla lopullisesti aerobisesti biologisesti hajoavia (aine hajoaa hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi). Valmistajat voivat hakea poikkeuslupaa tästä vaatimuksesta kun on kyse suppeasta teollisuus- tai laitoskäytöstä. Valmistajien on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla biohajoavuustestejä koskevat asiakirjat.

 

Kemikaalilainsäädännön merkintävaatimusten lisäksi pesuaineasetus edellyttää tarkempia merkintöjä pesuainepakkauksiin, esim. seoksen koostumuksesta, pesukerroista sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedoista. Valmistajien on myös julkaistava verkkosivuilla luettelo ainesosista. Tarkempi ainesosaluettelo painoprosenttialueittain on pyynnöstä annettava lääkintähenkilöstölle.

 

Kokonaisfosforimäärää on rajoitettu markkinoille saatettavissa kuluttajille tarkoitetuissa pesuaineissa. Pyykinpesuaineissa kokonaisfosforimäärän tulee olla alle 0,5 g pesukoneellista kohden. Konetiskiaineiden kokonaisfosforimäärän tulee olla alle 0,3 g tiskikoneellista kohden vuoden 2017 alusta.


Pesuaineasetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU-maissa. Pesuaineasetuksen toimivaltainen viranomainen on Tukes ja hyvään laboratoriokäytäntöön (GLP) liittyvistä asioista vastaa Lääkealan kehittämis- ja turvallisuuskeskus (Fimea).

 

Pesuaineita tai niiden sisältämiä aineita voi myös koskea muusta lainsäädännöstä tulevat vaatimukset, kuten REACH-asetuksen (EU-asetus N:o 1907/2006) rekisteröinti ja rajoitukset.

Päivitetty 2.10.2017