Nanomateriaaliturvallisuustyö OECD:ssa ja EU:ssa

OECD

 

OECD:n Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN) -foorumi toimii tärkeimpänä kansainvälisenä polttopisteenä nanomateriaalien ympäristöriskiä ja terveysvaikutuksia arvioivassa työssä. Sen alla on useita projekteja johtoryhmineen (Steering Groups), joissa kootaan olemassa olevaa tietoa tutkimuksista (SG1 ja SG3), testataan maailmanlaajuisesti systemaattisesti tietyt edustavat nanomateriaaliryhmät (SG3), arvioidaan ja parannetaan kemikaalitestausmenetelmien sovellettavuutta (SG4 ja SG7) ja laaditaan ohjeistuksia riskiarviointiin ja riskinhallintaan (SG6 ja SG8).

 

WPMN on tuottanut useita OECD.n julkaisemia ohjeistoja. Pohjoismaat osallistuvat aktiivisesti OECD- työhön myös koordinoidusti NMR:n rahoittamssa hankkeessa kuuluu. WPMN toimii yhteistyössä myös OECD:n nanoteknologian hyväksikäyttöä edistävän Working Party on Nanotechnology (WPN) - ryhmän kanssa.

 

 

EU  

REACH:n ja CLP:n toimivaltaisten viranomaisten (CARACAL) alle on perustettu alaryhmä vastaamaan lainsäädännön soveltamisesta nanomateriaaleihin (CASG-Nano). Ryhmän valvonnassa on valmistunut kolme hanketta (RIP oNs, Reach Implementation Projects on Nanomaterials), joissa on laadittu teknisiä ohjeistoja nanomateriaalien identifiointiin, tietovaatimuksiin ja turvallisuuden arviointiin. Nämä ohjeistukset viedään ECHA:n julkaisemiin aineiden rekisteröinti- ja turvallisuusohjeisiin.

 

Tärkein viimeaikainen saavutus EU:ssa on Komission suositus yleiseksi nanomateriaalimääritelmäksi. Nanomateriaaliksi (joko luonnon tai ihmisen valmistama) katsotaan materiaali jonka:

 

  • joku ulkoinen tai sisäinen rakenne on 1-100 nm mitassa;
  • tässä mitassa olevia "partikkeleita" tai osia on yli 50% kaikkien lukumäärästä
  • ja materiaalin pinta-alaksi muodostuu yli 60 m2/cm3

Muualla verkossa

Päivitetty 15.9.2014