Kemikaalien yhteisvaikutukset

 

Ihmiset ja ympäristö altistuvat jatkuvasti useille kemikaaleille useista eri lähteistä. Altistuminen eri kemikaaleille voi olla samanaikaista tai tapahtua eri aikaan. On arvioitu, että erilaisissa käytöissä on yli 100 000 kemiallista ainetta ja suuri määrä erilaisista aineista koostuvia seoksia. Kemikaalien yhteisvaikutukset aiheuttavat huolta, koska yhteisvaikutusten epäillään olevan syy moniin kemikaalien haitallisiin vaikutuksiin. Kemikaaleille altistumista voi tapahtua työpaikalla ja kulutustuotteiden kuten elintarvikkeiden, maalien, pesuaineiden, kosmeettisten valmisteiden kautta sekä epäsuorasti ympäristön kautta (ilma, vesi, maaperä). Ihminen voi altistua kemikaaleille suun kautta, ihon kautta ja hengitysteitse. Ympäristön eläinten kemikaalialtistumisen tapahtuu pääasiassa ravinnon ja veden kautta.

 

Kahden tai useamman aineen yhteisvaikutukselle on esitetty kolmea muotoa:

  • additiivinen (yhteisvaikutus on yhtä suuri kuin osavaikutusten summa),
  • toisiaan vahvistava (yhteisvaikutus on suurempi kuin osavaikutusten summa) tai
  • toisiaan heikentävä (yhteisvaikutus on pienempi kuin osavaikutusten summa).

 

Kemikaalien aiheuttamien haittavaikutusten vaikutusmekanismit eliössä voivat olla monimutkaisia. Kemikaalien yhteisvaikutuksesta seuraava haittavaikutus voi olla seurausta aineiden samankaltaisesta tai erilaisesta vaikutustavasta elimistössä. Altistuminen yksittäisille aineille voi olla ns. haitattomaksi tunnetuilla pitoisuustasoilla, voi samankaltaisten vaikutustapojen tai toisiaan vahvistavien vaikutustapojen yhteisvaikutus johtaa haittavaikutuksen ilmenemiseen. On epäilty, että usealle kemikaalille altistumisesta aiheutuva ympäristö- tai terveysriski voi olla suurempi kuin altistuttaessa yksittäiselle aineelle. Kemikaalien yhteisvaikutuksia voidaan tutkia testaamalla yksittäisten aineiden sijasta seos jolle altistumista tapahtuu erilaisilla testimenetelmillä tai ennustamalla yhteisvaikutuksia laskennallisesti. Testaamalla koko seos voidaan esimerkiksi tutkia ainesosien keskinäisiä vaikutuksia aineiden pääsyyn ihon läpi.

 

EU-kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaalien vaaran- ja riskinarviointeja tehdään tällä hetkellä pääasiassa yksittäisille aineille ja tarkoituksella valmistetuille seoksille joiden koostumus tunnetaan (esim. maali, kosmeettinen valmiste). Seoksia koskevat arvioinnit perustuvat useimmiten seoksen yksittäisistä ainesosista saatavana olevaan tietoon ja joissain tapauksissa koko seoksella tehtyjen myrkyllisyystutkimusten tuloksiin (mm. välitön myrkyllisyys). Usea kemikaaleja koskeva EU-lainsäädäntö edellyttää, että saatavilla olevat tiedot aineiden yhteisvaikutuksista tulee ottaa huomioon arvioitaessa valmistetun seoksen, kuten kosmeettisten valmisteen, turvallisuutta. Yhteisvaikutusten arvioiminen on kuitenkin tällä hetkellä haasteellista, koska tietoa aineiden vaikutustavoista ei usein ole saatavilla.

 

Tällä hetkellä EU-lainsäädännössä ei ole menettelyjä kattavaan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin altistuttaessa usealle eri kemikaalille useasta eri lähteestä. Tällaisessa tilanteessa aineiden yhteisvaikutuksista aiheutuvien riskien arviointi on monimutkaisempaa kuin altistuttaessa koostumukseltaan tunnetulle seokselle, koska ihminen ja ympäristö voivat altistua lukemattomille erilaisten aineiden yhdistelmille. Jotta arviointi olisi mahdollista, vaatisi se huomattavasti enemmän tietoa ympäristön ja ihmisen altistumisesta sekä aineiden vaikutustavoista.

 

EU:ssa kemikaalien yhteisvaikutusten riskinarviointia ja -hallintaa pidetään tärkeänä asiana. Kemikaalien yhteisvaikutuksien tutkimusmenetelmiä kehitetään niiden käyttöön ottamiseksi kemikaalien riskinarvioinnissa. Nykyistä kemikaalilainsäädäntöä pyritään myös kehittämään suuntaan, jossa kemikaalien yhteisvaikutukset otettaisiin yhä paremmin huomioon tehtäessä riskinarviointia ja valittaessa riskinhallintamenettelyjä kemikaaleille.

 

EU:n komissio on julkaissut katsausraportin kemikaalien yhteisvaikutuksista (State of the Art Report on Mixture Toxicity, 2009) ja tiedekomiteoiden mielipiteen kemikaalien yhteisvaikutuksista (2011). Raportit löytyvät komission kemikaalien yhteisvaikutuksia käsitteleviltä www-sivuilta.

 

Kansainvälisessä kemikaaliturvallisuusohjelmassa (WHO/IPCS, 2011) on valmisteltu kemikaalien yhteisvaikutuksia käsittelevä raportti. Raportti löytyy WHO:n www-sivuilta.

 

 

Päivitetty 18.4.2016