Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit

Teollisuus- ja kuluttajakemikaalien turvallisen käytön osoittaminen ja varmistaminen perustuu pääosiltaan REACH- ja CLP-asetusten mukaiseen toimintaan. Asetusten menettelyillä pyritään varmistamaan, että kaikkein haitallisimmat aineet korvataan turvallisemmilla aineilla tai tekniikoilla/menettelyillä. Tämä koskee sekä teollisuus- ja ammattikäyttöä että erityisesti kuluttajakäyttöön tulevia kemikaaleja. Useimmilla käytössä olevilla kemikaaleilla on vaarallisia ominaisuuksia, ja lainsäädäntö edellyttää, että aineiden valmistajat ja maahantuojat selvittävät markkinoille saattamiensa aineiden vaaraominaisuudet ja arvioivat niiden käytöstä aiheutuvat riskit. Arviointien tuloksiin perustuen valmistajat ja maahantuojat määrittelevät, millä suojaustoimenpiteillä aineiden käytöstä ei aiheudu terveysvaaraa ihmisille eikä varaa ympäristölle. Tiedon näistä turvallisen käytön edellytyksistä valmistajat ja maahantuojat välittävät käyttöturvallisuustiedotteilla ja pakkauksen etiketissä olevilla merkinnöillä aineita ammattimaisesti tai teollisesti käyttäville. Käyttäjien tulee ottaa nämä valmistajien ja maahantuojien ohjeet huomioon aineita käyttäessään.

 

Aineiden vaaraominaisuuksien perusteella kemikaalit luokitellaan ja niiden käyttöpakkaukset varustetaan varoitusetiketein, joissa kuvataan kemikaalien vaaraominaisuudet ja niiden johdosta tarvittavat turvatoimenpiteet. Pakkausten merkintävaatimukset koskevat myös kuluttajille myytäviä kemikaalipakkauksia. Kuluttajalle kemikaalin etiketti on tärkeä lähde kemikaalin turvallisen käytön varmistamiseksi.

 

REACH- ja CLP-asetusten menettelyt koskevat koko Euroopan aluetta, ja niiden hallinnoinnissa on keskeisessä roolissa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Kansallisilla viranomaisilla on tärkeä rooli aloitteiden tekijöinä prosessien käynnistämisessä. Ne myös osallistuvat ehdotusten käsittelyyn, kun asiat käsitellään ECHAn komiteoissa. Komiteoiden työskentelyyn osallistuvat (myös) Tukesin virkamiehet.

 

EU:n ja kansainvälisten järjestöjen tasolla on erityisen ajankohtaista hormonitoimintaa häiritsevien aineiden sekä nanomuodossa olevien aineiden sääntelyjärjestelmien kehittäminen. Myös tähän työhön Tukes osallistuu aktiivisesti.

 

Aineiden ominaisuuksien selvittäminen perustuu siihen, että käytettävissä on kansainvälisellä (OECD) ja EU-tasolla yhteisesti hyväksyttyjä testausmenetelmiä. Testausmenetelmien kehittäminen tapahtuu jatkuvana prosessina, jossa myös Tukes on osaltaan vaikuttamassa.

 

Pesuaineet on tuoteryhmä, joista aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi on EU:ssa annettu omaa erityislainsäädäntöä, jonka kansallisesta toimeenpanosta vastaa Tukes.

Päivitetty 2.10.2017