Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Suomessa on tällä hetkellä voimassa kaksi rinnakkaista kemikaalien (aineiden ja seosten) luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta säätävää säädösjärjestelmää. Näistä  ns. väistyvä järjestelmä perustuu aine- (67/548/ETY) ja seosdirektiiveihin (1999/45/ETY), jotka taas on Suomessa toimeenpantu kemikaalilaissa (599/2013), kemikaaliasetuksessa (675/1993) sekä luokitusperusteasetuksessa (STMa 807/2001 ja sen muutokset). Lisäksi EU:n uusi CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)-asetus  (EY) No 1272/2008,. CLP-asetus  astui voimaan 20.1.2009, ja on sellaisenaan voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. Aineet on pitänyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.12.2010 lähtien, mutta seosten osalta siirtymäaikaa on 1.6.2015 asti. Siirtymäajan umpeutuessa voimassa on ainoastaan CLP-asetus, ja tällöin aine- ja seosdirektiivit kumotaan.

 

Molemmat järjestelmät säätävät vaarallisten kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP-asetus koskee lisäksi eräiden vaarallisia aineita sisältävien esineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. Vaarallinen kemikaali voi aiheuttaa fysikaalisia vaaroja (väistyvässä järjestelmässä palo- ja räjähdysvaaroja), ja terveys- ja ympäristövaaroja.  Kemikaalien luokitus tehdään vertaamalla kemikaalin ominaisuuksia lainsäädännössä sovittuihin kriteereihin. Kemikaalin luokitukseen ei vaikuta sen käytössä aiheuttama riski vaan luokituksen perusteina ovat ainoastaan kemikaalin sisäiset ominaisuudet. Jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi, se pitää merkitä ja pakata lainsäädännössä sovittujen sääntöjen mukaan.
 
CLP-asetuksen mukaan valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat vastuussa markkinoille saatettavien kemikaalien luokituksesta, ja toimittajat ovat vastuussa merkinnöistä ja pakkaamisesta. Valmistajien, esineiden tuottajien ja maahantuojien on luokiteltava myös ne aineet, joita ei ole saatettu markkinoille ja jotka on rekisteröitävä tai joista on ilmoitettava REACH-asetuksen mukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA).

 

Näkyvimpinä eroina väistyvän järjestelmän ja CLP-asetuksen välillä ovat varoitusetiketin uudet varoitusmerkit sekä huomiosanat ”vaara” tai ”varoitus”. Väistyvän järjestelmän R- ja S-lauseet on korvattu H- ja P-lausekkeilla (vaara- ja turvalausekkeet), kemikaalien vaaraluokkia ja -kategorioita on enemmän, ja joiltain osin kemikaalien luokituskriteerit ja raja-arvot poikkeavat väistyvän järjestelmän kriteereistä. Uutta on myös valmistajien ja maahantuojien velvollisuus ilmoittaa itseluokittelemansa aineet ECHA:n ylläpitämään luokitusten ja merkintöjen luetteloon (C&L Inventory).

 

CLP- asetuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Asetuksessa velvoitetaan kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ylläpitämään kansallista CLP-neuvontapalvelua, jonka kautta yritykset voivat muun muassa esittää kysymyksiä asetuksen soveltamisesta.

 

Luokitukseen ja merkintään liittyvää lainsäädäntöä, jota sovelletaan 1.6.2015 asti:

 

Luokitukseen ja merkintään liittyvää lainsäädäntöä, jota sovelletaan aineisiin viimeistään 1.12.2010 ja seoksiin viimeistään 1.6.2015:

 

Muualla verkossa