Kemikaalitietokortit


Kemikaalitietokorteissa esitellään EU:n riskiarviointien pohjalta tehdyt yhteenvedot kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä riskinhallinasta. Yhteenvedot perustuvat EU:n aikaisemman kemikaalilainsäädännön mukaisen olemassa olevien aineiden riskinarviointiohjelmaan (Asetus (ETY) N:o 793/93) ja aineiden täydelliset riskinarviointiraportit ovat luettavissa Euroopan komission tutkimuskeskuksen (JRC) nettisivuilta.

 

Yhteenvedossa on esitetty tietoa myös aineiden luokituksesta, haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista (ns. HTP-arvot) sekä aineiden käytöstä Suomessa pohjautuen tuoterekisteritietoihin (KETU-rekisteri). Määrätietojen osalta on huomattava, että ilmoitettu tonnimäärä koskee ainetta sisältäviä tuotteita, eikä puhtaan aineen valmistus- ja maahantuontimäärää. Yhteenvedon lopussa on lisäksi tietoa riskinvähennysstrategiasta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä (esimerkiksi kiellot ja rajoitukset) sekä ehdotuksista kansallisiksi toimenpiteiksi.

 

EU:n riskinarviot perustuivat tietoon aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä aineen tuotannosta ja käytöstä saatuun altistumistietoon. Mikäli tietoa työntekijöiden, kuluttajien tai ympäristön altistumisesta ei ole ollut saatavilla, altistumista on arvioitu malleilla. Mikäli riskinarviossa on todettu aineen aiheuttavan liian suurta riskiä työntekijöille, kuluttajille tai ympäristölle, riskinarvion valmistellut EU:n jäsenmaa on laatinut aineelle riskinvähennysstrategian, jonka pohjalta komissio on valmistellut suosituksen riskinvähennystoimenpiteiksi.

 

Komission suosituksissa on esitetty joko yhteisötason tai kansallisia riskinvähennystoimia. Suositukset eivät ole suoraan kansallisia viranomaisia tai toiminnanharjoittajia sitovia. Jos riskinvähennyssuosituksessa esitetään uutta lainsäädäntöä tai olemassa olevan lainsäädännön muuttamista, suositus on toimeenpantava erikseen kyseisen sektorin lainsäädännöllä. Suositusten perusteella voi kuitenkin jo varautua tuleviin velvoitteisiin.

 

Yksittäisten laitosten työ- ja ympäristönsuojelutoimet on harkittava tapauskohtaisesti. On syytä muistaa, että riskinarvioinnissa todetut riskit eivät aina välttämättä kuvaa Suomessa vallitsevaa tilannetta: kemikaali voi aiheuttaa riskin myös muissa kuin arvioinnin tunnistamissa käytöissä tai yksittäisen laitoksen toimet estävät jo nykyisin riskin, vaikka Euroopan kattava arviointi tunnistaa riskin. Riskinarvioinnin tietoja riskeistä ja riskinvähennyssuositusten ehdotuksia toimiksi voi kuitenkin käyttää apuna tunnistettaessa kansallisesti riskiä aiheuttavia kohteita ja suunniteltaessa tarvittavia riskinvähennystoimia.

 

Koska tietokortteja on tehty jo vuodesta 2003 lähtien, muutamat kohdat ovat viime vuosina muuttuneet. Näitä ovat mm. aineiden luokitustiedot, aineiden kiellot ja rajoitukset sekä HTP-arvot. Luokituksien sekä kieltojen ja rajoitusten muutokset ovat tulleet CLP- ja REACH-asetuksista. Kansalliset kiellot ja rajoitukset ovat olleet useissa eri asetuksissa. Kieltoja ja rajoituksia koskeva kansallinen lainsäädäntö kumottiin (15.6.2009) valtioneuvoston asetuksella 415/2009 (ko. asetus on lista kumotuista asetuksista), kun REACH-asetuksen liitettä XVII päivitettiin. HTP-arvoja on myös kansallisesti päivitetty. Taulukosta löytyvät linkit, joista uusin tieto on saatavilla.

 

Tietokorttien tekstit

REACH- ja CLP-asetus

HTP-arvot

Ainedirektiivin luokitus (väistyvä):
STMa 624/2001 tai
STMa 209/2005

CLP-asetuksen liite VI taulukko 3.2
CLP-asetus

 

CLP-luokitus: ei ilmoitettu

CLP-asetuksen liite VI taulukko 3.1
CLP-asetus

 

Rajoitukset (useita eri asetuksia):
Kieltoja ja rajoituksia koskeva kansallinen lainsäädäntö kumottiin (15.6.2009) VNa 415/2009

 

REACH-asetuksen Liite XVII
REACH-asetus

 

STMa 190/2002 tai
STMa 109/2005 tai
STMa 795/2007 tai
STMa 557/2009

 

STMa 268/2014

 

CAS-numero

Kemikaalin nimi

60-00-4

Etyleenidiamiinitetraetikkahappo

62-53-3

Aniliini

64-02-8

Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti

71-43-2

Bentseeni

75-05-8

Asetonitriili

75-45-6

Klooridifluorimetaani

75-56-9

Metyylioksiraani

77-47-4

Heksakloorisyklopentadieeni

77-78-1

Dimetyylisulfaatti

79-01-6

Trikloorietyleeni

79-06-1

Akryyliamidi

79-10-7

Akryylihappo

79-11-8

Kloorietikkahappo

79-20-9

Metyyliasetaatti

79-41-4

Metakryylihappo

80-62-6

Metyylimetakrylaatti

81-14-1

4´-tert-Butyyli-2´,6´-dimetyyli-3´,5´-dinitroasetofenoni

81-15-2

1-tert-Butyyli-3,5-dimetyyli-2,4,6-trinitrobentseeni

84-74-2

Dibutyyliftalaatti

85-68-7

Bentsyylibutyyliftalaatti

88-72-2

2-nitrotolueeni

90-04-0

2-Metoksianiliini

95-76-1

3,4-Dikloorianiliini

98-01-1

2-furaldehydi

98-82-8

Propyylibentseeni

100-97-0

Metenamiini

103-11-7

2-etyyliheksyyliakrylaatti

106-46-7

1,4-diklooribentseeni

106-99-0

1,3- Butadieeni

107-02-8

Akryylialdehydi

107-13-1

Akryylinitriili

107-64-2

Dimetyylidioktadekyyliammoniumkloridi

108-88-3

Tolueeni

108-95-2

Fenoli

109-66-0

n-Pentaani

110-65-6

2- Butyyni-1,4-dioli

110-82-7

Sykloheksaani

110-85-0

Piperatsiini

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi)etanoli

112-34-5

2-(2-Butoksietoksi)etanoli

117-81-7

di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti

120-82-1

1,2,4- triklooribentseeni

121-14-2

2,4-dinitrotolueeni

123-91-1

1,4-Dioksaani

141-97-9

Etyyliasetoasetaatti

994-05-8

2-metoksi-2-metyylibutaani

1163-19-5

Bis(pentabromifenyyli)eetteri

1306-19-0

Kadmiumoksidi

1333-82-0

Kromi(VI)-yhdisteet

1570-64-5

4-kloori-2-metyylifenoli

1634-04-4

tert-Butyylimetyylieetteri

3033-77-0  2,3-epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi
3327-22-8  (3-kloori-2-hydroksypropyyli)trimetyyliammoniumkloridi

7440-43-9

Kadmium

7440-66-6  Sinkki
7646-85-7  Sinkkikloridi

7664-39-3

Fluorivetyhappo >99,9 % (w/w)

7722-84-1

Vetyperoksidi

7733-02-0  Sinkkisulfaatti
7779-90-0  Trisinkki-bisortofosfaatti
11138-47-9  Perboorihappo, natriumsuola

25154-52-3

Nonyylifenoli

26447-40-5

Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

26761-40-0

Di-isodekyyliftalaatti

28553-12-0

Di-isononyyliftalaatti

32534-81-9

Pentabromidifenyylieetteri

32536-52-0

Oktabromidifenyylieetteri

67774-74-7

Bentseeni, C10-13-alkyylijohdannaiset

68515-48-0

1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, C8-10-dialkyyliesterit, haaroittuneet, suuri C9 pitoisuus

68515-49-1

1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, C9-11-dialkyyliesterit, haaroittuneet, C10 pitoisuus suuri

84852-15-3

4-Nonyylifenoli, haaraketjuiset

85535-84-8

Alkaanit, C10-13, kloori-

Päivitetty 18.4.2016