Kemikaalien faktatietokannat

Kemikaalien tunnistaminen, rakenne ja luokitus

ChemIDPlus
- ChemIDPlus -tietokanta sisältää tietoja yli 370 000 kemikaalista. Tietoja voi hakea kemikaalin nimen, CAS (Chemical Abstract Service) -numeron, molekyylikaavan, molekyylipainon tai rakenteen perusteella. Tietokannasta on ensisijaisesti saatavilla fysikaalis- kemiallisia perustietoja. Tuottaja on National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.

 

NCLASS - the Nordic N-Class Database on Environmental Hazard Classification - Tietokanta sisältää kaikki vaarallisten aineiden luettelon aineet ja niiden ainedirektiivin(67/548/ETY, ATP 29)  mukaisen ympäristöluokitustilanteen. Tietokannasta näkyy onko aineen ympäristöluokitus julkaistu virallisessa lehdessä, onko siitä virallisesti päätetty, onko asiantuntijatyöryhmä tehnyt päätöksen ja myös minkälaisia keskusteluja aineen luokituksesta on käyty Euroopan Komission ympäristöluokitustyöryhmässä. Tietokantaan on liitetty em. työryhmän kokousten pöytäkirjat ja virallisessa lehdessä julkaistut vaarallisten aineiden luettelon muutokset. Tietokannan julkaisija on Pohjoismainen ministerineuvosto.

 

ECHAn luokitusten ja merkintöjen luettelo ECHA julkaisema luokitusten ja merkintöjen luettelon sisältää yli 90 000 aineen luokitus- ja merkintätiedot. Luokitus- ja merkintätiedot on saatu aineiden valmistajien ja EU-maahantuojien REACH-rekisteröinneistä ja luokitusilmoituksista. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu. Luettelo sisältää myös aineluettelon yhdenmukaisista luokituksista (CLP-asetuksen liitteen VI taulukko 3.1).

 

Tietolähteitä kemikaalien sekä terveys- että ympäristöominaisuuksista

ECHA CHEM Euroopan kemikaaliviraston sivuilla on julkinen tietokanta REACH-rekisteröidyistä aineista. Tietokannasta löytyy tietoa mm. aineiden vaarallisista ominaisuuksista, luokituksista ja merkinnöistä sekä turvallisesta käytöstä. Tammikuussa 2012 tietokannassa oli yli 4200 tietuetta. Yksittäisen aineen informaation määrä vaihtelee riippuen muun muassa aineen maahantuonti- ja valmistusmääristä. Haku tietokannasta tapahtuu parhaiten aineen EC- tai CAS-numerolla, mutta myös haku aineen nimellä on mahdollista.

HSDB - Hazardous Substances Databank

- Hazardous Substances Databank -faktatietokanta sisältää arvioitua tietoa noin 5 000 kemikaalin valmistuksesta ja käytöstä, kemiallis-fysikaalista ominaisuuksista, käsittelystä ja toimenpideohjeista, toksisuudesta, farmakologiasta, käyttäytymisestä ympäristössä, standardeista ja säännöksistä sekä analyysimenetelmistä. Tuottaja on National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.

 

ESIS- European Existing Substances Information System

ESIS on IT systeemi, jossa on tietoa kemikaaleista monilta eri puolilta. ESISin IT systeemi käsittää seuraavat asiakokonaisuudet: 

  • EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) O.J. C 146A 15.6.1990.
  • ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) in support of Directive 92/32/EEC, the 7th amendment to Directive 67/548/EEC.
  • NLP (No-Longer Polymers).
  • BPD (Biocidal Products Directive) active substances listed in Annex I or IA of Dircerive 98/8/EC or listed in the so-called list of non-inclusions.
  • PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) or vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).
  • CLP/GHS (Classification, Labelling and Packaning of substances and mixtures), CLP implements the Globally Harmonised System (GHS) Regulation (EC) No 1272/2008.
  • Export and Import of Dangerous Chemicals listed in Annex I of Regulation (EC) No 689/2008.
  • HPVCs (High Production Volume Chemicals) and LPVCs (Low Production Volume Chemicals) including EU Producers/Importers lists.
  • IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files.
  • Priority Lists, Risk Assessment process and tracking system in relation to Council Regulation (ECC) No 793/93 also known as Existing Substances Regulation (ESR).

 

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database - faktatietokantaan (ESIS:n kautta saatavilla) on kerätty tietoja ns. käytössä olevista aineista (EINECS-luettelossa olevat aineet). Tietoja käytetään näiden aineiden riskinarvioinnissa (direktiivi 793/93/EEC, the evaluation and control of the risk of existing substances). Tietokannassa on tietoja mm. fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, aineen käyttäytymisestä ympäristössä, toksisuudesta ja ekotoksisuudesta. Tietoja on noin 2600 kemikaalista. Tietokannasta on saatavilla myös valmiit riskinarviointiraportit. Tuottaja on Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) Italia.

 

Kemikaalien ympäristötietorekisteri - Data bank of environmental properties of chemical – EnviChem

- Faktatietokanta Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmässä. Tietokanta sisältää (vuonna 2002) tietoja noin 2 750 kemikaalista ja noin 3 350 kirjallisuusviitettä. Tietoja on kerätty ympäristövaikutusten kannalta tärkeimmistä ominaisuuksista: fysikaaliset ja kemialliset tiedot, toksisuus, ekotoksisuus, kertyvyys ja pysyvyys. Tietokenttiä on 173. Tietolähteenä on julkinen kirjallisuus. Tuottajana on Suomen ympäristökeskus. 

 

OVA-ohjeet - ohjeet Onnettomuuden vaaraa aiheuttavista aineista.
Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet - Turvallisuusohjeet onnettomuuden vaaraa aiheuttaville aineille. Turvallisuusohjeet on tehty Suomessa yleisesti käytetystä onnettomuuden vaaraa aiheuttavasta kemikaalista. Aineen ominaisuuksien ja käytön kuvaamisen lisäksi on kussakin turvallisuusohjeessa käsitelty aineen aiheuttamaa terveysvaaraa ja ympäristövaikutuksia. Onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja vaaran ehkäisemiseksi ennakolta on annettu ohjeet. Ohjeita on yhteensä 109 kemikaalista. Nykyisin ohjeet ovat käytettävissä vain Internetin kautta.

 

eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal on OECD:n ylläpitämä kemikaaliportaali, joka sisältää useita kansainvälisiä kemikaalitietokantoja. (CESAR, CHRIP, ECHA CHEM, EnviChem, ESIS, HPVIS, HSDB, HSNO CCID, INCHEM, JECDB, NICNAS PEC, OECD HPV, SIDS IUCLID, SIDS UNEP ja US EPA SRS - osa näistä tietokannoista on edellä myös erikseen mainittu). eChemPortaalista on saatavilla tietoa kemikaalin fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, aineen käyttäytymisestä ympäristössä, toksisuudesta ja ekotoksisuudesta. Haun kemikaaliportaaliin voi tehdä CAS-numerolla tai kemikaalin nimellä

 

Tietolähteitä kemikaalien ympäristöominaisuuksista 

 ECOTOX (AQUIRE, PHYTOTOX, TERRETOX)

- ECOTOX-faktatietokanta sisältää tietoja kemikaalien myrkyllisyydestä vesieliöille, kasveille ja luontoon. Vesieliötuloksia on yli 200 000 noin 8000 kemikaalista. Kasvitutkimuksia on 40 000 ja kasvituloksia on maaperäpuolella 40 000. Tuottaja on U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Health and Environment Effects Research Laboratory, Mid-Continent Ecology Division.

 

LOGKOW  -laskentaohjelma (käyttö EpiSuite mallin KOWWIN-laskentaohjelma)

- Octanol-Water Partition Coefficient Program sisältää yli 13 000 mitattua oktanoli/vesi- jakaantumiskerrointa, joita on käytetty arviointiohjelman tekoon. Ohjelman avulla voidaan arvioida kemikaalien oktanoli/vesi-jakaantumiskertoimia suhteellisen luotettavasti. Käyttöä helpottaa yli 103 000 kemikaalin SMILES-koodin CAS-numeroihin yhdistävä SMILESCAS-tietokanta. Tuottaja on SRC (Syracuse Research Corporation).

 

Information on Biodegradation and Bioconcentration of the Existing Chemical Substances in the Chemical Risk Information platformCHRIP

- hajoamistestituloksia (nopean hajoavuuden MITI-testi) ja biologisia kertyvyystekijöitä kalalle noin 1400 kemikaalista sekä EC50/LC50-arvoja vesieliöille, Tuottajana NITE (National Institute of Technology and Evaluation), Japan.

  

QSAR-mallit (QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship)

- QSAR-mallit ovat menetelmiä, joiden avulla arvioidaan kemikaalin ominaisuuksia molekyylirakenteen perusteella. Hyötynä muun muassa ajan säästö, kustannusten aleneminen ja eläinkokeiden väheneminen. Esimerkkeinä ovat OECD:n QSAR Toolbox ja US EPA:n EpiWin 4.0.

 

OECD QSAR Toolbox (linkki vie sivulle, josta OECD QSAR Toolbox on ladattavissa).
- Perustana QSAR-mallissa on kemikaalien ryhmittely kemikaalikategorioihin (chemical categories). Kategoria muodostuu ryhmästä kemikaaleja, joiden fysikaalis-kemialliset ja toksikologiset ja/tai ekotoksikologiset ominaisuudet ja/tai ympäristössä käyttäytymiseen liittyvät tiedot ovat todennäköisesti samanlaisia tai tietyn säännöllisen mallin mukaisia seurauksena rakenteellisesta yhdenmukaisuudesta. OECD:n QSAR projekti.

 

EpiSuite (linkki vie sivulle, josta EpiSuite 4.0 on ladattavissa)
- EPI (Estimation Programs Interface) Suite. Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja käyttäytyminen ympäristössä Ohjelma laskee rakennekaavan perusteella kemikaalille ominaisuustietoja esimerkiksi seuraavilla ohjelmilla: KOWWIN, AOPWIN, HENRYWIN, MPBPWIN, BIOWIN, KOCWIN, WSKOWWIN, WATERNT, BCFBAF, HYDROWIN jaa ECOSAR. Kehittäjänä U.S.EPAn Office of Pollution Prevention Toxics ja Syracuse Research Corporation (SRC).

 

Päivitetty 18.4.2016