Kemikaalitietolähteet

Kemikaalien valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan on oltava selvillä kemikaalinsa vaarallisuudesta fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien osalta sekä terveys – ja ympäristövaikutuksista. Lisäksi toiminnanharjoittaja on vastuussa, että hänen toimittamansa kemikaali on luokiteltu oikein. Tiedot vaarallisista kemikaaleista tulisi olla saatavilla toiminnanharjoittajalta esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteen välityksellä. Näistä velvollisuuksista määrätään REACH- ((EY) N:o 1907/2006) ja CLP-asetuksilla ((EY) N:o 1272/2008) sekä kansallisesti kemikaalilailla (599/2013, 19 §).
 
Myös erilaisia lupapäätöksiä tehtäessä on tarvetta kemikaalien ominaisuustiedoista. Esimerkiksi ympäristönsuojelulaki (YSL) ja -asetus (YSA) edellyttävät, että ympäristöluvissa otetaan huomioon kemikaalit, erityisesti ympäristönsuojeluasetuksen liitteissä 1 ja 2 luetellut aineet ja aineryhmät. Edellytyksenä kemikaalien asianmukaiselle käsittelylle lupaprosessissa on se, että toiminnanharjoittajat ja lupa- ja valvontaviranomaiset pystyvät tunnistamaan kussakin tapauksessa ympäristön kannalta keskeiset kemikaalit.
 
Kemikaalien haitallisista vaikutuksista ihmisen terveydelle ja ympäristölle ei aina ole saatavilla riittävästi tietoa. Kemikaalit voivat ympäristöön päästessään esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä aiheuttaa vaaraa sekä ympäristölle että lähiympäristön väestön terveydelle. Tällöin voidaan joutua hakemaan erilaisista tietolähteistä kemikaalien ominaisuuksista tietoja, joilla kemikaalin haitallisuutta voidaan arvioida.  Kemikaalien ominaisuus- ja vaikutustietojen tiedonhaussa auttavat erilaiset kemikaalitietolähteet. Tiedonlaadun arviointi ja tietojen tulkinta jää käyttäjän ja asiantuntijan arvioitavaksi. Alla on koottu internetistä vapaasti saatavilla olevia tietolähteitä, joista saa tietoja kemikaalien luokituksesta, fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä kemikaalien käyttäytymisestä.

 

Kemikaalien tunnistaminen ja rakenne

ChemIDPlus
ChemIDPlus -tietokanta sisältää tietoja yli 370 000 kemikaalista. Tietoja voi hakea kemikaalin nimen, CAS (Chemical Abstract Service) -numeron, molekyylikaavan, molekyylipainon tai rakenteen perusteella. Tietokannasta on ensisijaisesti saatavilla fysikaalis- kemiallisia perustietoja. Tuottaja on National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.

 

Tietolähteitä kemikaalien ominaisuuksista ja vaikutuksista

 

ECHAn yleinen kemikaalitietokanta
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ylläpitää tietokantaa Euroopassa ja ETA-alueella valmistetuista ja sinne tuoduista kemikaaleista. Se kattaa niiden vaaralliset ominaisuudet, luokituksen ja merkinnät sekä sen, miten niitä käytetään turvallisesti. Tietokanta sisältää mm. rekisteröityjen aineiden tietokannan että luokitusten ja merkintöjen luettelon (ks. alla). Tammikuusta 2016 alkaen tietokannasta on saatavilla jopa 120 000 kemikaalin tiedot entistä kattavammin kolmella eri tasolla: tarjolla on InfoCard-tietokortti, suppea profiili ja yksityiskohtaiset lähdetiedot joihin em. tasojen tiedot perustuvat.

 

ECHA CHEM
Euroopan kemikaaliviraston sivuilla on julkinen tietokanta REACH-rekisteröidyistä aineista. Tietokannasta löytyy tietoa mm. aineiden vaarallisista ominaisuuksista, luokituksista ja merkinnöistä sekä turvallisesta käytöstä. Tammikuuhun 2016 mennessä tietokannassa on jo yli 15 700 tietuetta.  Yksittäisen aineen informaation määrä vaihtelee riippuen muun muassa aineen maahantuonti- ja valmistusmääristä. Haku tietokannasta tapahtuu parhaiten aineen EC- tai CAS-numerolla, mutta myös haku aineen nimellä on mahdollista.

 

ECHAn luokitusten ja merkintöjen luettelo 
Euroopan kemikaaliviraston julkaisema luokitusten ja merkintöjen luettelon sisältää yli 90 000 aineen luokitus- ja merkintätiedot. Luokitus- ja merkintätiedot on saatu EU:ssa toimivien aineiden valmistajien ja EU-maahantuojien REACH-rekisteröinneistä ja luokitusilmoituksista. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu. Luettelo sisältää myös aineluettelon yhdenmukaisista luokituksista (CLP-asetuksen liitteen VI taulukko 3.1).

 

HSDB - Hazardous Substances Databank
Hazardous Substances Databank -tietokanta sisältää arvioitua tietoa noin 5 000 kemikaalin valmistuksesta ja käytöstä, kemiallisista  ja fysikaalista ominaisuuksista, käsittelystä ja toimenpideohjeista, toksisuudesta, farmakologiasta, käyttäytymisestä ympäristössä, standardeista ja säännöksistä sekä analyysimenetelmistä. Tuottaja on National Library of Medicine (NLM), Toxicology Data Network.


OVA-ohjeet - ohjeet Onnettomuuden vaaraa aiheuttavista aineista.
Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet - Turvallisuusohjeet onnettomuuden vaaraa aiheuttaville aineille. Turvallisuusohjeet on tehty Suomessa yleisesti käytetystä onnettomuuden vaaraa aiheuttavasta kemikaalista. Aineen ominaisuuksien ja käytön kuvaamisen lisäksi on kussakin turvallisuusohjeessa käsitelty aineen aiheuttamaa terveysvaaraa ja ympäristövaikutuksia. Onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja vaaran ehkäisemiseksi ennakolta on annettu ohjeet. Ohjeita on yhteensä 109 kemikaalista. Nykyisin ohjeet ovat käytettävissä vain Internetin kautta.


eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances
eChemPortal on OECD:n ylläpitämä kemikaaliportaali, joka sisältää useita kansainvälisiä kemikaalitietokantoja. (CESAR, CHRIP, ECHA CHEM, EnviChem, ESIS, HPVIS, HSDB, HSNO CCID, INCHEM, JECDB, NICNAS PEC, OECD HPV, SIDS IUCLID, SIDS UNEP ja US EPA SRS - osa näistä tietokannoista on edellä myös erikseen mainittu). eChemPortaalista on saatavilla tietoa kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, aineen käyttäytymisestä ympäristössä, toksisuudesta ja ekotoksisuudesta. Haun kemikaaliportaaliin voi tehdä CAS-numerolla tai kemikaalin nimellä.

 

Tietolähteitä kemikaalien ympäristöominaisuuksista

 

ECOTOX (AQUIRE, PHYTOTOX, TERRETOX)
ECOTOX-tietokanta sisältää tietoja kemikaalien myrkyllisyydestä vesieliöille, kasveille ja luontoon. Vesieliötuloksia on yli 200 000 noin 8000 kemikaalista. Kasvitutkimuksia on 40 000 ja kasvituloksia on maaperäpuolella 40 000. Tuottaja on U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Health and Environment Effects Research Laboratory, Mid-Continent Ecology Division.

 

Kemikaalien ympäristötietorekisteri - Data bank of environmental properties of chemical – EnviChem
Tietokanta Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmässä. Tietokanta sisältää (vuonna 2002) tietoja noin 2 750 kemikaalista ja noin 3 350 kirjallisuusviitettä. Tietoja on kerätty ympäristövaikutusten kannalta tärkeimmistä ominaisuuksista: fysikaaliset ja kemialliset tiedot, toksisuus, ekotoksisuus, kertyvyys ja pysyvyys. Tietokenttiä on 173. Tietolähteenä on julkinen kirjallisuus. Tuottajana on Suomen ympäristökeskus.

 

LOGKOW  -laskentaohjelma (käyttö EpiSuite mallin KOWWIN-laskentaohjelma)
Ohjelma (Octanol-Water Partition Coefficient Program) sisältää yli 13 000 mitattua oktanoli/vesi- jakaantumiskerrointa, joita on käytetty arviointiohjelman tekoon. Ohjelman avulla voidaan arvioida kemikaalien oktanoli/vesi-jakaantumiskertoimia suhteellisen luotettavasti. Käyttöä helpottaa yli 103 000 kemikaalin SMILES-koodin CAS-numeroihin yhdistävä SMILESCAS-tietokanta. Tuottaja on SRC (Syracuse Research Corporation).

 
Information on Biodegradation and Bioconcentration of the Existing Chemical Substances in the Chemical Risk Information platform – CHRIP
Hajoamistestituloksia (nopean hajoavuuden MITI-testi) ja biologisia kertyvyystekijöitä kalalle noin 1400 kemikaalista sekä EC50/LC50-arvoja vesieliöille, Tuottajana NITE (National Institute of Technology and Evaluation), Japan.
 
 

QSAR-mallit (Quantitative Structure-Activity Relationship -mallit)

 

QSAR-mallit ovat menetelmiä, joiden avulla arvioidaan kemikaalin ominaisuuksia molekyylirakenteen perusteella. Hyötynä muun muassa ajan säästö, kustannusten aleneminen ja eläinkokeiden väheneminen. Esimerkkeinä ovat OECD:n QSAR Toolbox ja US EPA:n EpiWin 4.0.

 
OECD QSAR Toolbox (linkki vie sivulle, josta OECD QSAR Toolbox on ladattavissa).
Perustana QSAR-mallissa on kemikaalien ryhmittely kemikaalikategorioihin (chemical categories). Kategoria muodostuu ryhmästä kemikaaleja, joiden fysikaaliset ja kemialliset ja toksikologiset ja/tai ekotoksikologiset ominaisuudet ja/tai ympäristössä käyttäytymiseen liittyvät tiedot ovat todennäköisesti samanlaisia tai tietyn säännöllisen mallin mukaisia seurauksena rakenteellisesta yhdenmukaisuudesta. OECD:n QSAR projekti.


EpiSuite (linkki vie sivulle, josta EpiSuite 4.0 on ladattavissa)
EPI (Estimation Programs Interface) Suite. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja käyttäytyminen ympäristössä. Ohjelma laskee rakennekaavan perusteella kemikaalille ominaisuustietoja esimerkiksi seuraavilla ohjelmilla: KOWWIN, AOPWIN, HENRYWIN, MPBPWIN, BIOWIN, KOCWIN, WSKOWWIN, WATERNT, BCFBAF, HYDROWIN jaa ECOSAR. Kehittäjänä U.S.EPAn Office of Pollution Prevention Toxics ja Syracuse Research Corporation (SRC).

 

Muualla verkossa

 

SPIN database
Aineiden määrätietoja on saatavilla Pohjoismaisesta tuoterekisteristä (SPIN-rekisteri)

KETU (Kemikaalituoterekisteri)

Päivitetty 15.3.2017