Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tietojen toimittamista koskevan osaston IV 31 artiklassa. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle.

 

REACH-asetuksen mukaiseen käyttöturvallisuustiedotteeseen on tullut muutoksia. Liitettä II on muutettu EU-asetuksilla 453/2010 ja 2015/830. Kesäkuun 2015 alusta sovelletaan EU-asetuksen 2015/830 vaatimuksia.

 

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista sekä luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät vaarallista ainetta. Lisäksi jos aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB) tai jos aine sisältyy 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun ns. kandidaattilistaan, siitä pitää tehdä käyttöturvallisuustiedote. Luokittelemattomista seoksista käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

  

Käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa, jos yleisölle tarjottavista tai myytävistä kemikaaleista annetaan riittävät tiedot, joiden perusteella käyttäjät voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ihmisten terveyden ja ympäristön suojaamiseksi, paitsi jos jatkokäyttäjä tai jakelija pyytää sitä.

 

Toiminnanharjoittajan, jonka edellytetään laativan kemikaaliturvallisuusraportin, on varmistettava, että käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot vastaavat kemikaaliturvallisuusarviointia. Asiaankuuluvat altistumisskenaariot tulee liittää käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi.

 

Käyttöturvallisuustiedote on

 

  • päivättävä ja siinä on oltava vakio-otsikot määrätyssä järjestyksessä
  • päivitettävä sitä mukaa kun saadaan uutta tietoa kemikaalin ominaisuuksista tai käytöstä
  • toimitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille
  • toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisesti

 

Mikäli käyttöturvallisuustiedotetta joudutaan päivittämään, uusittu tiedote on toimitettava kaikille edellisen 12 kuukauden aikana kemikaalia vastaanottaneille. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on aina toimitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalituoterekisteriin kemikaali-ilmoituksen yhteydessä.

 

Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta kemikaalineuvonnan sivuilla.

 

 

Materiaalia

Testaa tietosi - pelaa käyttärivisaa!

Päivitetty 29.1.2018