Valmisteiden hyväksyminen

Kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua ainetta tai valmistetta saa Suomessa saattaa markkinoille tai käyttää vain, jos se on hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sen sisältämä tehoaine on hyväksytty EU:ssa käytettäväksi. Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä haetaan Tukesista.


Kasvinsuojeluaineen ja sen sisältämän tehoaineen hyväksymisestä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa  (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (kasvinsuojeluaineasetus). Asetusta alettiin soveltaa 14.6.2011 alkaen ja sillä korvataan kasvinsuojeluainedirektiivi (91/414/ETY), jota kuitenkin sovelletaan edelleen ennen 14.6.2011 jätettyihin uusiin valmistehakemuksiin.


Kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua ainetta tai valmistetta, jota ei ole hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi saa valmistaa, varastoida tai tuoda maahan vain tutkimus‑ ja koetoimintaa tai maastavientiä varten. Tutkimus- ja koetoiminta edellyttää luvan hakemista Tukesista.