Tehoaineiden arviointi ja hyväksyminen

Kasvinsuojeluaineiden sisältämät tehoaineet arvioidaan ja hyväksytään Euroopan unionin tasolla.


Tehoaineista puhuttaessa käytetään termejä vanha tehoaine (existing active substance, EAS) sekä uusi tehoaine (new active substance, NAS).  Vanhat tehoaineet ovat tehoaineita, jotka ovat olleet EU:n markkinoilla ennen vuotta 1993. Uudet tehoaineet ovat puolestaan tehoaineita, jotka ovat tulleet markkinoille vuoden 1993 jälkeen.


EU:n jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät tehoaineille riskinarvioinnin hakijoiden toimittamien tietoaineistojen perusteella. Päätös tehoaineen hyväksymisestä perustuu riskinarvioon ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) yhteenvetoraporttiin. Päätöksestä äänestetään EU:n jäsenmaiden muodostamassa pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa.


Tehoaineita koskevat päätökset löytyvät komission tehoainetietokannasta.

Tehoaineiden uudelleenarviointi


Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden ensimmäinen EU:n laajuinen arviointiohjelma käytiin läpi vuosina 1992-2009. Joidenkin tehoaineiden osalta arviointi venyi aina 2012 asti. Tämä arviointikierros tehtiin aikaisemmin voimassaolevan kasvinsuojeluainedirektiivin 91/414 vaatimusten mukaisesti. Tehoaineille annettiin 10 vuoden hyväksyntä.

Uuden kasvinsuojeluaineasetuksen EY (N:o) 1107/2009 mukainen tehoaineiden uudelleenarviointi on samankaltainen kuin direktiivin aikainen arviointi.

Ensimmäinen uudelleenarviointikierros (AIR1)

Komission tehoaineiden uudelleenarviointityö käynnistyi kasvinsuojeluainedirektiivin ollessa vielä voimassa.  Työ käynnistyi ns. AIR1-pilottihankkeella (AIR= Annex I Renewal),  josta annettiin komission asetus (EY) N:o 737/2007 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:169:0010:0018:FI:PDF). Tässä ensimmäisessä arviointiohjelmassa oli mukana seitsemän tehoainetta. Suomi ei osallistunut arviointityöhön, joka saatiin päätökseen vuonna 2011.

Toinen uudelleenarviointikierros (AIR2)

Toisesta arviointiohjelmasta annettiin Komission asetus (EU) N:o 1141/2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0010:0019:FI:PDF). Tämä arviointityö käynnistyi kasvinsuojeluainedirektiivin ollessa voimassa, mutta päätökset tehdään uuden kasvinsuojeluaineasetuksen 1107/2009 nojalla.  Komissio on laatinut tästä oman ohjeensa (SANCO/10387/2010 rev. 8, 28.10.2010, http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/approval_active_substances/docs/renewal_guidance_en.pdf). AIR2-ohjelmassa mukana on 31 tehoainetta. Suomi osallistuu tähän arviointiohjelmaan famoksadoni-tehoaineen rinnakkaisesittelijänä (co-RMS) varsinaisen raportoijavaltion (RMS) ollessa UK.

Kolmas uudelleenarviointikierros (AIR3)

Kolmannesta uudelleen arviointiohjelmasta on annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:252:0026:0032:FI:PDF) sekä ohje (SANCO/2012/11251 rev. 1.2, July 2012, http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/docs/guidance_renewal__1141_2010_en.pdf). AIR3-arviointiohjelmaan valikoitiin tehoaineita, joiden hyväksymiset päättyvät 1.1.2013 - 31.12.2018 välillä. Ohjelmassa on mukana kaikkiaan 150 tehoainetta, jotka on jaettu EU:n jäsenvaltioiden kesken (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:200:0005:0010:FI:PDF).

Suomi toimii raportoijana kuudelle tehoaineelle (amidosulfuroni, klopyralidi, desmedifaami, fenmedifaami, foramsulfuroni ja propikonatsoli) sekä rinnakkaisesittelijänä viidelle tehoaineelle (fenoksaproppi-P, imatsosulfuroni, jodosulfuroni, rimsulfuroni ja tiofanaatti-metyyli). AIR3-uudelleenarviointityö on käynnistynyt vuonna 2014.

 

Tehoaineista toimitettava aineisto (dossier)

Tehoaineen arviointi:

Kun Suomi on raportoijamaa (RMS)

      3 kopiota CD:nä

      1 paperikopio

Kun Suomi on  rinnakkaisesittelijä (co-RMS)

      3 kopiota CD:nä

Kun Suomi ei ole raportoijamaa (RMS) eikä rinnakkaisesittelijä (co-RMS):

      1 kopio CD:nä

 

Huom!  CD-kopioiden yhteenvedot halutaan word-muodossa.