Levitysvälineiden testaus

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausvelvoite on aiemmin koskenut vain maatalouden ympäristökorvauksen piiriin kuuluvien tilojen levitysvälineitä. Jatkossa testausvelvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia levitysvälineitä, ellei niille ole annettu vapautusta tai poikkeusta aikataulusta.

 

Uusi testausvelvoite astuu testausaikatauluryhmään 1 kuuluville ruiskuille voimaan 26.11.2016. Ryhmään 2 kuuluvat ruiskut, esimerkiksi kylmä- ja kuumasumuruiskut, pitää olla testattu 26.11.2026 mennessä. Osa ruiskutyypeistä, kuten reppuruiskut, on kokonaan vapautettu testausvelvoitteesta. Maatalouden ympäristökorvaukseen sidottu levitysvälineen testaus kelpaa uudessa järjestelmässä voimassaoloaikansa umpeutumiseen saakka.

 

Muutokset perustuvat torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivin antamiin velvoitteisiin. Tukes on arvioinut levitysvälineiden käytöstä aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit. Tämän riskinarvioinnin pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on antanut poikkeavia testausaikatauluja tietyille levitysvälineille ja vapauttanut osan levitysvälineistä testauksesta (MMM asetus 4/2016). 

 

Testaamattomia ruiskuja ei saa käyttää 26.11.2016 jälkeen.  Levitysvälineiden testaus (ryhmä 1) tulee suorittaa viiden vuoden välein vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen ne on testattava kolmen vuoden välein.

 

 

Testausaikatauluryhmä 1: testattava 26.11.2016 mennessä:

 

 • vaakapuomiruiskut joiden puomi > 3 m
 • levitysvälineet puiden ja pensaiden ruiskutukseen (sumuruiskut)
 • kasvihuoneruiskut (kiinteät tai osittain liikuteltavat, joissa säiliö ≥ 25 l tai käyttöpaine ≥ 15 bar tai puomi > 3 m
 • puimuriin asennetut levitysvälineet
 • juniin ja ilma-aluksiin asennetut levitysvälineet

 

Testausaikatauluryhmä 2. testaus ensimmäisen kerran 26.11.2026 mennessä (testausväli 10 vuotta):

 

 • vaakapuomiruiskut joiden puomi < 3 m
 • kasvihuoneruiskut (kiinteät tai osittain liikuteltavat, joissa säiliö < 25 l tai käyttöpaine < 15 bar tai puomi < 3 m
 • paikalliskäyttöön tarkoitetut kylmä- ja kuumasumuruiskut (ei kannettavat)
 • peittauslaitteet
 • sivelylaitteet (ei kannettavat)

 

Ei testausvelvoitetta:

 

 • kannettavat laitteet ja reppuruiskut
 • viljaruuviin asennetut peittauslaitteet
 • perunanpeittauslaitteet (poislukien puomiruiskutyyppiset)
 • metsänhakkuukoneessa olevat (esim. juurikäävän torjunta) laitteet

 

Uudet testausohjeet

 

Euroopan standardisoimisjärjestö on valmistelemassa uutta standardisarjaa (ISO 16119) käytössä olevien kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testauksesta. Standardisarjan ensimmäiset osat (ISO 16119, osat 1-4) ovat valmistuneet ja Tukes on yhdessä ruiskuntestaajien kanssa valmistellut uudet ruiskuntestaustausohjeet standardien pohjalta. Uudet testausohjeet on laadittu seuraaville ruiskutyypeille:

 

 • Kasvinsuojeluaineiden vaakapuomiruiskujen testaus
 • Testausohje pensaiden ja puiden ruiskutuslaitteille
 • Kiinteästi asennettujen ja osaksi liikuteltavien kasvinsuojeluruiskujen kuntotestausohje


 Ohjeet löytyvät sivun alareunasta Materiaalia-laatikosta


Tukesin testausohjeita täydennetään sitä mukaan, kun standardisarjan seuraavat osat valmistuvat.

 

Uudet ruiskut

 

CE –merkitty uusi ruisku pitää testata viiden vuoden kuluessa ruiskun ostopäivästä. Ruiskun valmistaja vastaa laitteen vaatimustenmukaisuudesta ja toimittaa myyjälle vaatimustenmukaisuustodistuksen ja käyttöohjeet. Uusien ruiskujen konedirektiivin mukaisesta vaatimusten valvonnasta vastaa työsuojeluviranomainen.

 

Levitysvälineiden testaajaksi hakeutuminen

 

Kasvinsuojeluainelain mukaisesti Tukes vastaa testaustoiminnan järjestämisestä hyväksymällä kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajat.

 

Levitysvälineiden testaajaksi hyväksytään, mikäli alan ja testaustoiminnan tuntemus on riittävä, ja henkilö on ollut valtuutetun testaajan mukana vähintään 20 ruiskun testauksessa. Lisäksi testaajan käytössä tulee olla sopiva testauskalusto. Testauskaluston määritelmä löytyy testausohjeesta. Testauslaitteita, jotka täyttävät vuonna 2011 annetun testausohjeen vaatimukset, voidaan soveltuvin osin käyttää ruiskujen testauksessa 26.11.2012 asti.

 

Testaajaksi voi hakea täyttämällä  hakulomakkeen ja lähettämällä sen allekirjoitettuna osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kirjaamo, PL 66, 00521 Helsinki

Allekirjoitetun lomakkeen voi myös skannata ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen: ppp@tukes.fi.

 

Jos hakemus hyväksytään, päätös lähetetään kirjallisena valtuutetulle. Valtuutus annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

Tukes perii testaajan valtuuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaisen maksun 150 €.

Päivitetty 18.5.2017