Haku kouluttajaksi ja tutkinnon järjestäjäksi

 
Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän vaatimukset


Lupaa kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen sekä kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon (kasvinsuojelututkinto) järjestäjäksi haetaan Tukesista. Hakija voi olla yksityinen henkilö tai yrityksen/yhteisön jäsen, joka täyttää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle asetetut vaatimukset.

Kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjältä edellytetään:

 • vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus, joka sisältää kasvinsuojeluaineita ja niiden käyttöä koskevia kursseja, tai kasvinsuojelualan työkokemus
 • kokemus kouluttajana toimimisesta
 • hyväksytty kasvinsuojeluainetutkinto
 • kasvinsuojeluun liittyvät muut koulutukset ja kurssit katsotaan eduksi
 • osallistuminen Tukesin järjestämään kouluttajien koulutukseen ja mahdollisiin jatkokoulutuksiin

 

Lisäksi uusi kouluttaja laatii koulutusohjelman, jonka Tukes hyväksyy ennen ensimmäistä koulutusta.

 

Huom! Tukes ei järjestä kasvinsuojelututkintotilaisuuksia, vaan hakija käy suorittamassa tutkinnon Tukesin valtuuttaman tutkinnonjärjestäjän järjestämässä tenttitilaisuudessa.

 

Hakeminen koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi


Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi haetaan oheisella lomakkeella. Ennen hakemuksen lähettämistä Tukesiin, hakijan tulee olla suorittanut kasvinsuojelututkinto sekä käynyt Tukesin järjestämän yhden päivän mittaisen koulutuksen. Hakija voi liittää hakemukseensa myös suosituksia. Hakemuksen käsittely helpottuu, jos se sisältää riittävästi tietoa työ- ja kouluttajakokemuksesta. Tarvittaessa kouluttajakokemukseen voi listata myös luennot ja koulutukset, jotka eivät suoraan liity kasvinsuojeluun.

 


Hakemus lähetetään Tukesiin osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kirjaamo, PL 66, 00521 Helsinki

tai sähköpostitse ppp[at]tukes.fi

 

Hakemuksen käsittelyaika Tukesissa on maksimissaan 60 päivää. Hyväksymispäätös lähetetään hakijalle kirjeitse.

 

 

Tukesin kouluttajakoulutus luvanhakijoille

 

Tukes järjestää vuosittain päivän kestävän koulutuksen kouluttajiksi ja tutkinnonjärjestäjiksi hakeutuville henkilöille. Koulutuksessa perehdytään maa- ja metsätalousministeriön koulutusohjelma-asetuksen aihealueisiin sekä kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestämiskäytäntöihin. Seuraava koulutus järjestetään helmikuussa 2019.

 

 

Koulutusohjelman hyväksyttäminen


Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa Tukesiin lain vaatimukset täyttävä koulutusohjelma kuukautta ennen ensimmäisen koulutuksen järjestämistä. Muita Tukesille toimitettavia tietoja ovat alustava aikataulusuunnitelma sekä luettelo mahdollisista ulkopuolisista kouluttajista. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa mahdollisista myöhemmin tehtävistä merkittävistä sisällöllisistä muutoksista Tukesiin. 

 

Koulutuksen sisältö ja toteutustavat


Kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaan kouluttajan on sisällytettävä koulutukseensa riittävä määrä asiaa, kohderyhmä huomioon ottaen, seuraavista aiheista:

 • kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta, kestävästä ja turvallisesta käsittelystä ja käytöstä,
 • integroidusta torjunnasta,
 • kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta,
 • kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä, ylläpidosta ja huollosta sekä
 • kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta kirjanpidosta.

 

Koulutusohjelman tulee noudattaa soveltuvin osin maa- ja metsätalousministeriön antamaa asetusta kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevasta koulutusohjelmasta (6/2012). Koulutuksen kestoa, paikkaa tai toteutustapaa ei rajoiteta. Kouluttajia suositellaan käyttämään monipuolisia opiskelumenetelmiä, esimerkiksi pellonpiennartilaisuuksia, itseopiskelua ja keskusteluryhmiä.


Laaja ja suppea tutkinto ammattikäyttäjille


Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa joko laajana tai suppeana. Laaja kasvinsuojelututkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Suppea kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa puolestaan oikeuttaa ostamaan ja käyttämään vain metsänhoidossa käytettäviä tiettyjä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat juurikäävän torjuntaan hyväksytyt valmisteet ja metsäkäyttöön hyväksytyt glyfosaatti-valmisteet.

 

Kaikki Tukesin hyväksymät kouluttajat voivat antaa koulutusta ja järjestää tutkintoja sekä laajasta että suppeasta tutkinnosta.

 

Laajassa tutkinnossa koulutuksen ja tutkinnon räätälöinti oman ja koulutettavien asiantuntemuksen mukaan on suositeltavaa. Kohderyhmä kannattaa huomioida erityisesti integroidun torjunnan ja kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden koulutuksessa (kts. koulutusohjelma-asetuksen kohdat 4 ja 5). Myös tutkintokysymykset on hyvä valita kysymysaineistosta koulutuksen kohderyhmän mukaan. 

Laajan kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon voi räätälöidä esimerkiksi seuraaville ryhmille:

 • peltoviljely
 • puutarhaviljely avomaalla
 • puutarhaviljely kasvihuoneissa
 • golfkentät
 • viheralueet
 • metsätaimitarhat
 • jakelijan (esim. vähittäiskauppa) palveluksessa oleva kasvinsuojeluainevastaava

 

Tutkintotilaisuuden järjestäminen ja todistuksen antaminen

 

Kasvinsuojeluaineita koskeva tutkintotilaisuus tulee järjestää valvotusti siten, että tutkinnon suorittaja tekee tutkinnon itsenäisesti ilman apuvälineitä. Tutkintoa ei voi järjestää sähköisenä etätutkintona. Tutkinnolla testataan koulutusohjelma-asetuksessa mainittujen aihealueiden hallinta. Tukes toimittaa tutkinnon järjestäjille kysymysaineiston. Tutkinnon suorittamiseen käytettävä aika on enintään yksi tunti. Jokaisesta koulutusohjelma-asetuksen aihealueesta tulee olla kysymyksiä, ellei toisin sovita. Tarvittaessa tutkinto voidaan järjestää suullisena. Näyttötutkintoja ei ole mahdollista suorittaa. Mikäli tutkinnon suorittaja ei läpäise tutkintoa, voi uusinnan suorittaa kirjallisena tai suullisena. Tutkinnon järjestäjä antaa tutkinnon läpäisseelle henkilölle tutkintotodistuksen, jonka mallin Tukes on antanut. Tutkintotodistusta ei tarvitse allekirjoittaa ja sen voi toimittaa tutkinnon suorittaneelle henkilölle myös pdf-tiedostona. Tutkinto on voimassa viisi vuotta.

 

Rekisterivelvoitteet ja asiakirjojen säilyttäminen

 

Tutkinnon järjestäjän tulee vuosittain tammikuun lopussa toimittaa Tukesiin tiedot tutkinnon suorittaneista henkilöistä. Lain vaatimia tietoja ovat:

 • nimi,
 • henkilökohtainen yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus,
 • äidinkieli,
 • osoite,
 • sähköpostiosoite,
 • puhelinnumero ja
 • tutkinnon voimassaolon päättymispäivä.

 

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän tulee säilyttää koulutuksen ja tutkinnon järjestämiseen liittyviä asiakirjoja viiden vuoden ajan. Asiakirjat on vaadittaessa esitettävä Tukesille. Kouluttajat ja tutkinnon järjestäjät saavat Tukesilta ilmoitusten tekemiseen tarvittavat lomakkeet ja mallit sähköisessä muodossa.


Maksut ja korvaukset


Tukes perii koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän hyväksymisestä työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015) mukaisen maksun:  

a) 400 €/hyväksymispäätös haettaessa erikseen joko kouluttajan hyväksymistä tai tutkinnon järjestäjän hyväksymistä; tai


b) 500 € haettaessa sekä koulutuksen että tutkinnon järjestäjän hyväksymistä. Hyväksymispäätös maksuineen on henkilökohtainen.

 

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjällä on lain mukaan oikeus periä koulutettavilta ja tutkinnon suorittajilta kohtuullinen korvaus tuottamistaan palveluista. Tukes ei peri maksua kouluttajilta ja tutkinnon järjestäjiltä tutkintotilaisuuksista tai suoritetuista tutkinnoista.


Seuraamukset ja hyväksymisen peruuttaminen


Kasvinsuojeluainelain noudattamatta jättämisen seuraamuksista säädetään lain 8 luvussa. Mikäli koulutuksen tai tutkinnon järjestäjä ei noudata kasvinsuojeluaineista annettua lakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä, voi Tukes määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä ajassa korjaamaan puutteen. Tukes voi tehostaa määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla. Tukes voi tarpeen vaatiessa peruuttaa koulutuksen (9 §) tai tutkinnon järjestäjän (11 §) hyväksymisen, mikäli hyväksymisen edellytykset eivät täyty. Syynä peruuttamiselle voivat olla myös oleelliset puutteellisuudet, joita toiminnanharjoittaja ei ole korjannut annetussa määräajassa.

Päivitetty 23.2.2018