Tuholaistorjunta

Kemikaalilaissa 599/2013 säädetään ammattimaisille tuholaistorjujille tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevasta koulutuksesta ja tutkinnosta. Tietyt tuholaisten torjuntaan tarkoitetut biosidit voidaan sallia vain tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön. Kaikkein vaarallisimmat aineet voidaan rajoittaa vain erityistutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön. Lain mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy pätevöittämiskoulutuksen järjestäjän, tutkinnon vastaanottajan ja koulutusohjelman, sekä erityistutkinnon järjestäjän. Tutkinnoista on tarkemmin määrätty  valtioneuvoston asetuksessa 418/2014.

 

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla tutkinnolla osoitetaan tuholaistorjujan pätevyys. Tutkinnon tavoitteena on taata, että ammattimaisesti tuholaistorjuntaa tekevät henkilöt hallitsevat torjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön. Tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneen henkilön on tehtävä ilmoitus pätevyyden todentamista varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Tutkinto on kerrallaan voimassa viisi vuotta.

 

Tarkempia määräyksiä biosidivalmisteiden käyttöä koskevan tutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella.

 

Erityistutkinto

Jos biosidivalmisteen käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, biosidivalmisteen hyväksymisen yhteydessä voidaan päättää valmisteen luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta vain erityisen tutkinnon (erityistutkinto) suorittaneille. Myös erityistutkinto on voimassa viisi vuotta ja sen suorittaneiden tulee tehdä ilmoitus Tukesiin.

 

Ammattimaista tuholaistorjuntaa tekevät yritykset

Biosidivalmisteilla ammattimaista tuholaistorjuntaa suorittavan toiminnanharjoittajan on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus ennen tuholaistorjunnan aloittamista. Toiminnanharjoittajalla on oltava päätoimisessa palveluksessaan ainakin yksi vastuuhenkilö, jolla on kemikaalilaissa määritelty tuholaistorjuntaa koskeva koulutus tai vastaava ammattitaito ja joka on lisäksi suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto merkitsee toiminnanharjoittajan ja vastuuhenkilön ylläpitämäänsä tutkinto- ja yritysrekisteriin.

Päivitetty 17.2.2017