Tietojen käyttölupa (vaihtoehtoiset toimittajat)

Biosidiasetuksen artiklassa 95 on kuvattu siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat oikeutta tutustua tehoaineen asiakirja-aineistoon. Asetuksen mukaan jokaisella, joka haluaa saattaa EU-markkinoille biosiditehoaineita sellaisenaan tai biosidivalmisteissa, on oltava vaadittavan tietoaineiston käyttöoikeus.

 

Tässä yhteydessä käytetään termiä "vaihtoehtoiset toimittajat". Sillä tarkoitetaan niitä tehoaineiden valmistajia tai maahantuojia, jotka eivät ole osallistuneet biosidivalmistedirektiivin mukaiseen tehoaineiden arviointiohjelmaan eivätkä tehoaineen hyväksymiseen, mutta jotka ovat oikeutettuja saattamaan tehoainetta markkinoille, koska se on hyväksytty biosidikäyttöön tai on mukana arviointiohjelmassa.

 

Biosidiasetuksen mukaan vaihtoehtoisten toimittajien on toimitettava Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) tehoaineesta joko asiakirja-aineisto, lupa käyttää jonkun toisen tietoja tai viite asiakirja-aineistoon, jos kaikkien tietosuoja-aikojen voimassaolo on päättynyt. Näiden tietojen tulisi noudattaa biosidiasetuksen liitteen II tai aiemman direktiivin liitteen II A tietovaatimuksia.

 

ECHA vastaa tämän kohdan täytäntöönpanosta ja julkaisee luettelon niistä, jotka ovat toimittaneet asetuksessa vaaditut tiedot. Ensimmäisessä vaiheessa komissio on pyytänyt tehoaineiden arviointiohjelmaan osallistuneita ja uusien tehoaineiden hakijoita lähettämään biosidivalmisterekisterin kautta tietoja julkaistavaksi ECHA:n listalla.

 

Biosidivalmistetta ei enää voi saattaa markkinoille 1.9.2015 lähtien, ellei biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden valmistaja tai maahantuoja, tai tietyissä tapauksissa biosidivalmisteen maahantuoja, ole tässä luettelossa. 

 

Päivitetty 25.8.2015