Muut biosideja koskevat velvoitteet

Kemikaalilaissa asetetaan toiminnanharjoittajille yleisiä velvoitteita, jotka koskevat kaikkia vaarallisia kemikaaleja. Niitä tulee noudattaa biosidisäädöksissä asetettujen velvoitteiden lisäksi.

 

Biosidivalmistetta markkinoille saattaessa on huolehdittava seuraavista asioista:

 

  • Vaarallisesta kemikaalista on tehtävä ilmoitus kemikaalien tuoterekisteriin. Ilmoituksen tekee kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu toimija
  • Teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaaleista on tehtävä REACH-asetuksen (EU) N:o 1907/2006 ja (EU) N:o 453/2010 mukainen käyttöturvallisuustiedote
  • Valmiste on luokiteltava, merkittävä ja pakattava säädösten mukaisesti. Pakkausmerkinnät ja käyttöohjeet on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Vuoden 2009 alussa voimaan tullut CLP-asetus (1272/2008) korvaa siirtymäaikojen jälkeen EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset. Valmisteet tulee luokitella ja merkitä CLP-asetuksen mukaisesti viimeistään 1.6.2015.
  • Biosidiasetuksen mukaisesti pakkaukseen on merkittävä myös luvan haltijan nimi ja osoite. Ja mikäli valmiste sisältää nanomateriaaleja, tieto niistä ja erityisistä asiaa koskevista riskeistä ja kunkin nanomateriaaleja koskevan viittauksen jälkeen ilmaus "nano" suluissa.

 

Biosidivalmisteen sisältämät tehoaineet katsotaan rekisteröidyiksi REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006). Valmisteen sisältämät muut aineet kuin tehoaineet tulee rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti.

 

EU:n pesuaineasetuksen 648/2004/EY mukaisia määräyksiä sovelletaan biosidisille pesu- ja puhdistusaineille yhdessä biosidisäädösten kanssa.

 

Toiminnanharjoittajan on noudatettava mainontaa koskevia säädöksiä. Biosidivalmisteiden mainoksiin on aina lisättävä lauseet: "Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä". Mainoksessa sana "biosidi" voidaan korvata mainostetun valmisteryhmän kuvauksella, kuten antifouling-valmiste, hyttyskarkote tai desinfiointiaine. Valmisteen mainos ei saa olla harhaanjohtava sen ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. Ilmaisuja, jotka antavat väärän mielikuvan valmisteen turvallisuudesta ei saa käyttää. Esimerkkejä tällaisista ilmaisuista ovat "Vähäriskinen biosidivalmiste", "Ei myrkyllinen", "Ei haitallinen". Mainokseksi katsotaan esimerkiksi radio-, TV- ja lehtimainokset, www-sivut ja tuote-esitteet, jos niiden avulla pyritään edistämään tuotteen myyntiä. Uuden kemikaalilain perusteella markkinointia koskevia määräyksiä sovelletaan myös kemikaalien pakkauksissa esitettäviin väittämiin.

 

 

Päivitetty 25.8.2015