Kielletyt valmisteet ja valmisteiden markkinoilta poistaminen

Toimivaltainen viranomainen ei voi hyväksyä markkinoille valmistetta, jonka sisältämä tehoaine on kielletty komission biosiditehoaineita koskevilla kieltopäätöksillä tai jos sitä koskevat REACH-asetuksen (1907/2006)
liitteen XVII mukaiset rajoitukset.

 

Komission asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 liitteessä II luetellaan tehoaineet, joiden käyttö biosidivalmisteissa on sallittua. Kyseisessä luettelossa mainittujen aineiden käyttö ei ole kuitenkaan sallittu

 

  • jos ainetta ei ole ilmoitettu kyseiseen valmisteryhmään. Määräaika valmisteiden markkinoilta poistamiseksi kielletyiksi tulleissa valmisteryhmissä oli 1.9.2006.
  • jos ilmoitettu tai uusi tehoaine on tullut kielletyksi kokonaan tai määritellyissä valmisteryhmissä komission päätöksellä, kyseiset valmisteet on poistettava markkinoilta vuoden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Komissio ylläpitää englanninkielistä luetteloa aineista ja niiden markkinoilta vetämistä koskevista päivämääristä. 

 

Kielletyksi tulleelle tehoaineelle voidaan hakea hyväksymistä uutena tehoaineena, jollei se ole kielletty käytöstä aiheutuvien terveys- tai ympäristöriskien vuoksi.

 

Jos kiellettyjä tehoaineita sisältäviä valmisteita on hyväksytty aikaisemmin SYKEn, Valviran tai torjunta-ainelautakunnan päätöksillä Suomessa, Tukes peruuttaa kyseisten valmisteiden hyväksymiset. Tukes valvoo markkinoilla olevia biosidivalmisteita ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kielletyiksi tulevien valmisteiden poistamiseksi markkinoilta. 

 

Päivitetty 24.11.2015