Kansalliset menettelyt siirtymäaikana

Seuraavia biosidivalmisteita ei saa siirtymäaikana valmistaa, tuoda maahan, luovuttaa myyntiin tai käyttää ilman viranomaisen antamaa hyväksymispäätöstä:

 

  • suojauskemikaalit eli puunsuoja- ja limantorjuntakemikaalit; biosidien valmisteryhmät 8, osa 11 ja 12
  • kiinnittymisenestovalmisteet (antifoulingvalmisteet); valmisteryhmä 21
  • biosidiset torjunta-aineet: hyönteis- ja punkkimyrkyt ja karkotteet; valmisteryhmät 18 ja 19

 

Biosididirektiivin täytäntöönpanon määräaika oli 13.5.2000. Biosidiasetuksessa tehoaineiden arviointiohjelmaa on jatkettu 31.5.2024 saakka. Tämän siirtymäajan kuluessa valmistellaan riskinarviot Euroopan markkinoilla ennen 14.5.2000 olleille biosiditehoaineille ja päätetään niiden hyväksymisestä sallittujen tehoaineiden luetteloon. Luettelo riskinarviointiohjelmaan sisältyvistä tehoaineista (ilmoitetut tehoaineet) löytyy komission asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteestä II. Valmisteet, jotka sisältävät em. liitteessä mainittuja tehoaineita kyseisessä valmisteryhmässä, siirtyvät biosidiasetuksen mukaisen valmistehyväksymisen piiriin tehoaineen yhteisöhyväksymisen myötä. Toisin sanoen valmisteiden hyväksyminen alkaa, kun niiden sisältämät tehoaineet on hyväksytty sallittujen tehoaineiden luetteloon kyseiseen valmisteryhmään. Ennen valmisteiden biosidiasetuksen mukaista hyväksymistä jäsenmaat voivat siirtymäaikana noudattaa valmisteita koskevaa kansallista lainsäädäntöään. Jos tehoaine on kielletty yhteisötasolla, sitä sisältävää biosidivalmistetta ei voida hyväksyä kansallisesti. 

 

Uusia tehoaineita sisältävät valmisteet

Jos valmiste sisältää uuden tehoaineen, jota ei ole ollut EU-alueella käytössä ennen 14.5.2000, valmisteelle haetaan hyväksymistä ennen valmisteen markkinoille saattamista suoraan EU:n mukaisena biosidivalmisteena (ei kansallisin menettelyin). Tällöin uuden tehoaineen hyväksymisestä tehdään ensin EU:n yhteinen päätös, minkä jälkeen Tukes päättää valmisteen hyväksymisestä Suomen markkinoille luovutettavaksi. Tukes voi kuitenkin jo tätä ennen hyväksyä väliaikaisesti uutta tehoainetta sisältävän biosidivalmisteen, jos se katsoo valmisteen täyttävän hyväksymisen edellytykset.

 

Biosideilla tehtävät tuotannolliset kokeet, joista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, edellyttävät ilmoituksen tekemistä Tukesille. Tieteelliset kokeet edellyttävät kirjanpitoa kokeen tekemisestä ja siinä käytettävistä aineista tai valmisteista. Biosidiasetuksen siirtymäaikana on tehtävä koeilmoitus valmisteryhmiin 8, 11, 12, 18, 19 ja 21 kuuluville valmisteille kansallisten määräysten mukaisesti.

 

Tiedot kansallisesti hyväksytyistä biosidivalmisteista löytyvät hyväksyttyjen suojauskemikaalien luettelosta, hyväksyttyjen kiinnittymisenestovalmisteiden luettelosta tai biosidisten torjunta-aineiden rekisteristä.

 

Tukes perii hakemusten käsittelystä maksun