Kreosootilla kyllästetyn puun käyttö ja hävittäminen

Kreosoottiöljy on kivihiilitervan tisle, joka on tehokas ja myrkyllinen puunsuojakemikaali. Sillä kyllästetään teollisesti mm. ratapölkkyjä ja pylväitä. Kreosootilla käsitelty puu on tumman ruskea ja sillä on tunnusomainen haju. Kreosoottiöljy koostuu sadoista orgaanisista yhdisteistä, joista suuri osa on ympäristölle tai terveydelle vaarallisia.

 

Kreosoottiöljyllä käsitellyn puutavaran käyttöä on rajoitettu komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 REACH-asetuksen liitteen XVII muutoksella. Muutoksen mukaan kreosootilla kyllästetty puutavara on tarkoitettu vain ammattikäyttöön, ei yksityiseen kulutukseen.  Kreosootilla kyllästettyä puuta saa käyttää vain pysyvästi maaperään koskettavissa avojohtorakennelmissa (sähkö- ym. pylväät) ja ratapölkkyinä sekä silloissa tai muissa vastaavissa kantavissa ulkorakenteissa.

 

Kreosootilla kyllästetyn puutavaran käyttö sisätiloissa, ravintokasvien tai rehun kanssa kosketukseen tulevissa rakenteissa sekä leikkikentillä ja muilla ulkona olevilla virkistysalueilla, joissa voi aiheutua toistuvaa ihokosketusta, on ollut kielletty 20.6.1996 lähtien (Valtioneuvoston päätös 1405/1995). Kreosoottikyllästetyn puun käyttö on lisäksi kielletty puutarhakalusteissa sekä leluissa 30.6.2003 lähtien (Valtioneuvoston asetus 8/2003).

 

Kreosootti voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä. Etenkin auringonvalossa se voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Pitkäaikainen tai suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa mm. syöpää ja perimän muutoksia. Tällaista altistusta voi syntyä esim. hengitettäessä haihtunutta kreosoottiöljyä (esim. puutavaran kyllästyksen yhteydessä) tai jos kreosoottia on ravinnossa suuria määriä (kreosootin saastuttama ruoka, jos sitä on säilytetty kreosootilla kyllästetyssä puuastiassa, tms.). Kreosoottikyllästetyn puun työstössä ja muussa käsittelyssä tulee olla erityisen huolellinen ja käyttää tarvittaessa henkilösuojaimia, jotta iho- ja muu altistus (erityisesti myös puupölyn hengittäminen) olisi mahdollisimman vähäistä.

 

Kreosoottiöljy ei kiinnity puuhun pysyvästi vaan liukenee ja haihtuu ympäristöön. Haju säilyy kreosoottikyllästetyn puun koko käyttöiän ajan. Kreosootin aineosat voivat pilata pohjavettä sekä haitata maaperän ja veden eliöitä, joten kreosoottikyllästettä puutavaraa ei pitäisi käyttää ja varastoida kaivojen lähellä ja pohjavesialueilla.

 

Käytöstä poistettava kreosoottikyllästetty puu on luokiteltu vuoden 2002 alusta lähtien vaaralliseksi jätteeksi, joten se on toimitettava erilliskeräilyyn, eikä sitä saa luovuttaa kuluttajille.  Sitä ei saa myöskään polttaa kotitalouksissa.

 

Kreosootilla käsitellyn puun käyttöä valvoo pääsääntöisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kemikaalilainsäädännön noudattamista valvovien viranomaisten vastuualueet näkyvät kemikaalivalvonnan internetsivulla.

 

 

Päivitetty 20.12.2016