Arseenilla ja kromilla kyllästetyn puun käyttö ja hävitys

Arseenia sisältäviä puunsuoja-aineita (CCA- kyllästeitä) ei enää saa käyttää puun kyllästämiseen.  Arseeniyhdisteiden ja niillä käsitellyn puun käyttöä on rajoitettu komission asetuksen (EY) N:o 552/2009 REACH-asetuksen liitteen XVII "Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset" muutoksesta, joka kumosi 15.8.2007 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (787/2007). Asetusta sovelletaan käytännössä vain uudelleen käytettävään puuhun.  Rajoitukset on annettu arseenin aiheuttamien terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi.

 

CCA-kylläste sisältää arseenia, kromia ja kuparia. Arseenipentoksidi on myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. Se ärsyttää ihoa ja silmiä ja toistuvassa altistuksessa myös hengitysteitä. Arseenipentoksidi on todettu ihmisellä syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Kyllästyskemikaalissa kromi on kuusiarvoisena kromitrioksidina, joka on myrkyllistä nieltynä ja joutuessaan iholle. Se on myös syövyttävää ja herkistävää iholla. Kromitrioksidi on todettu ihmisellä syöpää aiheuttavaksi aineeksi hengitettynä. Koe-eläintutkimuksissa kuusiarvoisen kromin on havaittu aiheuttavan haittavaikutuksia hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen. Kyllästetyssä puussa kuusiarvoinen kromi muuttuu suurelta osin kolmiarvoiseksi, jonka vaikutukset terveyteen ovat vähäisemmät. Sen ei ole todettu aiheuttavan syöpää, mutta se on haitallista hengitettynä ja se ärsyttää ihoa.

 

Kyllästetyn puun käyttäjä voi altistua kyllästetyn puun sisältämille terveydelle vaarallisille aineille käsitellessään ja työstäessään etenkin tuoretta kyllästettyä puuta. Kyllästetystä puusta rakennetuilla leikkipaikoilla lasten altistuminen voi olla mahdollista ihokosketuksen ja toisaalta hiekkaan huuhtoutuneiden aineiden välityksellä.

 

CCA-kyllästetystä puusta liukenee maaperään ja veteen käytön aikana arseenia, kromia ja kuparia. Nämä alkuaineet ovat ympäristöön jouduttuaan monille eliöille erittäin myrkyllisiä. Ne eivät hajoa vaan kertyvät ympäristöön ja eliöihin.

 

Oheisessa liitetiedostossa esitetään Tukesin, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön yhteinen näkemys komission asetuksen soveltamisesta yhdessä eräiden muiden säännösten kanssa.

 

Arseenilla käsitellyn puutavaran käyttörajoitusten soveltaminen (pdf-tiedosto, 53 kt)

 

Arseenia sisältävää puutavaraa ei ole saanut luovuttaa 30.6.2004 lähtien kuluttajille eikä käyttää kotitalouksissa tai asuinalueilla. Tällaista puuta ei saa käyttää myöskään leikkikentillä tai leikkivälineissä taikka elintarvikkeiden, ravintokasvien tai rehun kanssa kosketuksiin joutuvissa rakenteissa. Nykyään sahatavarana myytävä puu ei sisällä arseenia tai kromia, joten sitä voi käyttää leikkikentillä ja leikkivälineissä.

 

CCA-kyllästetyn puun käyttöä valvoo pääsääntöisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kemikaalilainsäädännön noudattamista valvovien viranomaisten vastuualueet näkyvät kemikaalivalvonnan internetsivulla.

 

Päivitetty 20.12.2016