Biosidit

Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten kiinnittymisenestoaineet. Biosidivalmisteet jaetaan 22 eri valmisteryhmään käyttötarkoituksensa mukaan. Kasvinsuojeluaineet, lääkevalmisteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet tai niiden lisäaineet eivät ole biosideja.

 

Biosidivalmisteiden tulee olla viranomaisten hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan myydä, käyttää, tuoda maahan ja varastoida. Desinfioivat biosidit eivät vielä tarvitse ennakkohyväksymistä ennen markkinoille pääsyä, vaan niille haetaan hyväksymistä vasta muutamien vuosien kuluttua biosidiasetuksen mukaisesti. Biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden pitää olla mukana EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa kyseisessä valmisteryhmässä. Uusia biosiditehoaineita sisältäville valmisteille on haettava lupaa ennen ensimmäistä markkinoille saattamista.

 

Suomessa hyväksymistä haetaan Tukesilta. Hyväksymistä voi hakea yritys tai sen edustaja, jolla on pysyvä toimipaikka Euroopan yhteisön alueella, Norjassa tai Sveitsissä. Kemikaalineuvontapalvelu antaa vastauksia REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeviin kysymyksiin. Neuvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti biosideja tai biosideilla käsiteltyjä esineitä valmistaville, maahantuoville ja jakeleville yrityksille.

 

Biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä. Suomessa biosideja koskevat säännökset sisältyvät kemikaalilainsäädäntöön.

 

Biosidivalmisteet hyväksytään jokaisessa jäsenmaassa erikseen ja valmisteiden sisältämät tehoaineet yhteisötasolla. Hyväksytyt tehoaineet sekä kielletyt tehoaineet löytyvät komission ja EU:n kemikaaliviraston ECHAn verkkosivuilta. Suomessa biosididirektiivin ja -asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen valmisteiden luettelo löytyy täältä.

 

Suomessa voimassa olevien kansallisten säädösten mukaan puunkyllästykseen käytettäville valmisteille, massa- ja paperiteollisuuden limantorjuntakemikaaleille, hyönteismyrkyille ja –karkotteille sekä alusten käsittelyyn käytettäville kiinnittymisenestovalmisteille on haettava kansallista hyväksymistä ennen niiden saattamista Suomen markkinoille.