Kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet

Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Monia näistä löytyy aivan tavallisista, jokapäiväisistä tuotteista. Kemikaalit voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle, mutta lainsäädännön noudattamisen kautta tätä haittaa voidaan ehkäistä.


Kemikaalikysymyksissä hallinnon, yritysten ja kuluttajien tiedon tarve on valtava. Kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia ei ole aina tutkittu riittävästi eikä pitkään käytössä olleiden kemikaalien vaikutuksia välttämättä tunneta.


Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua. Tehtävät on määritelty kemikaali-, ympäristönsuojelu- ja kasvinsuojeluainelaissa ja ne perustuvat pääosin kemikaalien yhteisölainsäädäntöön.


Tukes toimii REACH- ja CLP-asetusten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja ylläpitää kemikaalineuvontapalvelua. Tehtävässä Tukes tekee yhteistyötä Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kanssa. Tukes ylläpitää kemikaalien tuoterekisteriä (KETU) ja vastaa myös kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymisestä.


Tukes valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista. Kemikaalilain mukaan Tukes vastaa Suomessa kemikaalivalvonnasta, ellei tehtävää ole laissa säädetty toisen valvontaviranomaisen hoidettavaksi. Käytännössä Tukesin valvonta tarkoittaa kemikaalien markkinavalvontaa eli sitä että yritykset noudattavat kemikaalilainsäädännön velvoitteita saattaessaan markkinoille kemikaaleja ja tietyiltä osin esineitä. Tukes vastaa myös kasvinsuojeluainelain mukaisesta valvonnasta ja toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) ohjaavana viranomaisena.


Tukes osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, muun muassa YK:n, OECD:n ja Pohjoismaisen ministerineuvoston kemikaaliyhteistyöhön. Lisäksi virasto avustaa ministeriöitä lainsäädännön valmistelutehtävissä ja osallistuu kemikaalineuvottelukunnan työskentelyyn.

Tiedotteet

Lisää tiedotteita