Uuden kaivoslain mukainen varaus

Varausilmoituksen voi tehdä vain 31 §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai valtion laitos, koska varaus tehdään malminetsintälupahakemuksen valmistelemista varten


Varausilmoitus tehdään suoraan kaivosviranomaiselle eikä asianomaisen paikkakunnan rekisteritoimistolle.


Uuden kaivoslain mukaisessa varausilmoituksessa vaaditaan jonkin verran enemmän tietoa kuin vanhan kaivoslain mukaisessa varausilmoituksessa; ilmoituksessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys varaajasta, varattavan alueen (varausalueen) rajat virallisina koordinaatteina sekä malminetsintälupahakemusta valmistelevista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta. 

 

Varauksen esteet


Malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen ja kullanhuuhdonta-alueeseen kuuluvan alueen varaaminen ei ole mahdollista, ellei malminetsintäalue, kaivosalue tai kullanhuuhdonta-alue kuulu varausilmoituksen tekijälle.


Aiemmin varausalueena ollutta aluetta ei myöskään saa varata, ennen kuin vuosi on kulunut varauspäätöksen raukeamisesta tai peruuttamisesta.


Jos varausilmoitus koskee aluetta, jota varten on haettu malminetsintälupaa, kullanhuuhdontalupaa tai kaivoslupaa 34 §:ssä säädetyllä tavalla, ei varausta myöskään ole mahdollista hyväksyä.


Kaivosviranomaisen on hylättävä varaus, jos on painavia perusteita epäillä, että varausalueen laajuuden johdosta tai muista syistä varaajalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan hakea malminetsintälupaa.

Varauspäätöksen voimassaolo


Varauspäätös on voimassa enintään 24 kuukautta siitä, kun varausilmoitus on tehty. Voimassaolon pituutta on mahdollista tapauskohtaisesti harkita.


Varauspäätöksen raukeaminen ja peruuttaminen

 

Varauspäätös raukeaa:

  • määräajan päättyessä.
  • kun sen tuottamalla etuoikeudella on haettu malminetsintälupaa.
  • jos varaaja tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle.

Kaivosviranomainen voi myös peruuttaa varauspäätöksen, jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Päivitetty 19.9.2017