Ohjeet varausilmoituksen laatimista varten

Yksityiskohtaiset ohjeet varausilmoituksen laatimista varten ovat tulossa!

 

44 § Varausilmoitus


Varausilmoitus on toimitettava kaivosviranomaiselle.
Ilmoituksessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys:


1) varaajasta;

2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee (varausalue);

3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja muista malminetsintälupahakemusta valmistelevista toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta.


Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-alueeseen, joka kuuluu muulle kuin hakijalle tässä laissa tarkoitetun luvan perusteella. Varausilmoitus ei myöskään saa koskea aiemmin varausalueena ollutta aluetta, ennen kuin vuosi on kulunut varauspäätöksen raukeamisesta tai peruuttamisesta.

 

Lisätietoja: Maija Viikinen 029 5052 166

Päivitetty 19.9.2017