Vuosittaiset korvaukset


Uusi kaivoslaki (621/2011) astui voimaan 1.7.2011. Uuden kaivoslain voimaantulo uudisti omalta osaltaan myös kullanhuuhdontaa koskevia vuosittaisia, maanomistajalle suoritettavia korvauksia.


Ennen uuden kaivoslain voimaantuloa valtaaja oli, vanhan kaivoslain (503/1965) 15 ja 16 §:n mukaan, velvollinen suorittamaan valtausmaksun valtiolle sekä valtauskorvauksen maanomistajalle. Uuden kaivoslain myötä valtiolle ei suoriteta vanhan kaivoslain 16 §:n mukaista vuosittaista valtausmaksua.


Kaivosoikeuden haltija suorittaa uuden kaivoslain mukaan edelleen vanhan kaivoslain 44 §:n mukaisen kaivospiirimaksun maanomistajalle. Uuden kaivoslain myötä kaivospiirimaksun suuruutta tarkistettiin.


Vielä muutaman vuoden ajan kullanhuuhdontaa harjoitetaan Suomessa kahden eri lain, vanha kaivoslain (503/1965) ja uuden kaivoslain (621/2011) nojalla. Kumotun kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitetaan kaivosoikeuden tai valtausoikeuden nojalla, uuden kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaluvan nojalla. Tämän siirtymävaiheen aikana vuosittaiset maksut määräytyvät siten sen mukaan, harjoitetaanko kullanhuuhdontaa kaivosoikeuden, valtausoikeuden vai kullanhuuhdontaluvan nojalla.


Kuten kaivospiirimaksu tai valtauskorvaus, kullanhuuhdontakorvaus on yleinen järjestelmäkorvaus kullanhuuhdonta-alueen käyttöoikeudesta ja mahdollisesta rakennuspaikan hallinnasta sekä talteen otetusta kullasta.

 


 VALTAUS ->
VALTAUSKORVAUS

 • Valtaaja on velvollinen suorittamaan maanomistajalle (Metsähallitukselle) vuosittaisen valtauskorvauksen.
 • HUOM! 1.7.2011 lähtien vuotuinen valtauskorvaus on suuruudeltaan 20 euroa hehtaarilta.

 

 
KULLANHUUHDONTALUPA -> KULLANHUUHDONTAKORVAUS
 • Kullanhuuhdontaluvanhaltija on velvollinen suorittamaan maanomistajalle (Metsähallitukselle) vuosittaisen kullanhuuhdontakorvauksen.
 • Vuotuisen kullanhuuhdontakorvauksen suuruus on 50 euroa hehtaarilta.

 


KAIVOSPIIRI
-> KAIVOSPIIRIMAKSU

 • Kaivosoikeuden haltija on velvollinen suorittamaan maanomistajalle (Metsähallitukselle) vuosittaisen kaivospiirimaksun.
 • Vuotuisen kaivospiirimaksun suuruus on 50 euroa hehtaarilta.

 


VUOSITTAISEN KORVAUKSEN SUORITTAMISESTA

 • Kullanhuuhdontakorvaus on ensimmäiseltä vuodelta suoritettava Metsähallituksen osoittamalle tilille viimeistään 30 päivänä siitä, kun kullanhuuhdontalupa on tullut lainvoimaiseksi.
 • Seuraavilta vuosilta kullanhuuhdontakorvaus sekä valtauskorvaus että kaivospiirimaksu on suoritettava Metsähallituksen osoittamalle tilille viimeistään 15 päivänä maaliskuuta.
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei lähetä kaivosoikeuden haltijalle/valtaajalle/kullanhuuhtojalle laskua vuosittain maksettavasta korvauksesta.
 • Saatuaan valtausoikeuspäätöksen/kullanhuuhdontalupapäätöksen tiedoksi, Metsähallitus ohjeistaa uutta luvanhaltijaa mm. vuosittaisesta kullanhuuhdontakorvauksesta (kullanhuuhdontakorvauksen määrä, eräpäivä ja tilinumero). Tämä ohjeistus tapahtuu kirjeitse.
 • Kullanhuuhdontakorvausten suhteen toimitaan kuten kaivospiirimaksun ja valtauskorvauksen kanssa tähän asti; vuosittainen kullanhuuhdontakorvaus on suoritettava omatoimisesti Metsähallituksen tilille eräpäivään mennessä.
 • Mikäli kaivospiirimaksun / valtauskorvauksen / kullanhuuhdontakorvauksen eräpäivästä, suuruudesta, tilinumerosta tai muusta seikasta on epäselvyyttä, voi Metsähallitukseen ottaa asiassa yhteyttä:

 

Irja Mikkonen
Ylitarkastaja

Lapin luontopalvelut
PL 36
99801 IVALO

puh. 0206 39 7724
irja.mikkonen (at) metsa.fi

Heikki Remes
Maankäyttöasiantuntija

 

Metsähallitus, metsätalous
Jäämerentie 6
99600 SODANKYLÄ

 

puh. 0206 39 7355
heikki.remes (at) metsa.fi

 

 

 

 • Metsähallitus tiedottaa alkuvuoden Prospäkkärissä kullanhuuhdontaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, esim. valtauskorvauksesta / kullanhuuhdontakorvauksesta.
 • HUOM! Mikäli kullanhuuhtoja laiminlyö maksuvelvollisuuden, ryhtyy kaivosviranomainen kaivoslain 70 §:n säädettyihin toimenpiteisiin kullanhuuhdontaluvan/valtauksen peruuttamiseksi.

 

Päivitetty 25.11.2015