Uusi kaivoslaki ja kullanhuuhdontalupa

Uusi kaivoslaki (621/2011) astui voimaan 1.7.2011, ja se sisältää joitakin muutoksia kaivoslain nojalla harjoitettavaan kullanhuuhdontaan:


Uuden kaivoslain tuomista muutoksista yksi merkittävin on kaivosviranomaisen siirtyminen työ- ja elinkeinoministeriöstä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Kullanhuuhdonta- ja muut kaivoslain mukaiset luvat myöntää 1.7.2011 alkaen Tukes, jolla on kaivosasioissa toimipisteet Helsingissä ja Rovaniemellä.

 

Yhteystiedot:

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI
(Pasilan virastokeskus)

 

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 ROVANIEMI
(Lapin aluehallintoviraston talo)

  

Toisena merkittävänä muutoksena voidaan kullanhuuhdonnan osalta pitää uutta kullanhuuhdontalupaa; ennen nykyisen kaivoslain voimaantuloa kullanhuuhdontaa harjoitettiin valtausoikeuden nojalla, uuden kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan nojalla.


Ennen 1.7.2011 myönnetyt kullanhuuhdontavaltaukset pysyvät raukeamiseen saakka valtauksina. Nämä vanhat valtausoikeudet muuttuvat mahdollisten jatkoaikapäätösten myötä kullanhuuhdontaluviksi.


Kullanhuuhdontalupa voidaan myöntää enintään neljäksi vuodeksi. Kullanhuuhdontaluvan voimassaololle voi hakea pidennystä enintään kolme vuotta kerrallaan. Vanhan lain mukaista ylärajaa kullanhuuhdontaluvan/valtausoikeuden voimassaololle ei uuden kaivoslain mukaan ole.


Ennen 1.7.2011 myönnetyille kullanhuuhdontavaltauksille voidaan hakea normaalisti jatkoaikaa. Jatkoaikaa voi hakea ennen 1.7.2011 myönnetyille kullanhuuhdontavaltauksille vaikka kymmenen vuoden voimassaolo olisikin täyttymässä.


Kullanhuuhdonta-alueen tulee olla yhtenäinen, enintään viiden hehtaarin kokoinen alue.


Ennen 1.7.2011 myönnetyt kullanhuuhdontavaltaukset, jotka ovat pinta-alaltaan yli viisi hehtaaria, tullaan mahdollisen jatkoaikapäätöksen yhteydessä jakamaan joko useammaksi, alle viiden hehtaarin, kullanhuuhdonta-alueeksi tai vaihtoehtoisesti pienentämään yhdeksi enintään viiden hehtaarin kokoiseksi kullanhuuhdonta-alueeksi. 

 

Uudessa kaivoslaissa kullanhuuhdontaluvan myöntämisen esteet eroavat vanhan kaivoslain valtauksen esteistä; erityisesti vanhan kaivoslain aikana tutuksi tulleet karenssiajat ovat poistuneet, eikä rauennut kullanhuuhdontavaltaus/kullanhuuhdontalupa ole kullanhuuhdontaluvan myöntämisen este. Toisin sanoen, karenssit poistuivat käytöstä 1.7.2011 lukien.


Kullanhuuhtojan velvollisuuksiin uusi kaivoslaki tuo joitain muutoksia. Velvollisuudet koskevat niin kullanhuuhdontalupia kuin valtauksia. Näistä uuden kaivoslain mukaisista velvollisuuksista on kerrottu tarkemmin alempana.


Uuden kaivoslain myötä lupamaksuja tarkistettiin. Uudet lupamaksut löytyvät hinnastosta.


Uuden lain myötä valtiolle maksettava valtausmaksu sekä maanomistajalle (Metsähallitus) maksettava valtauskorvaus korvattiin vuotuisella, Metsähallitukselle suoritettavalla, kullanhuuhdontakorvauksella. Valtiolle ei uuden lain mukaan enää makseta vuosittaista kullanhuuhdontamaksua.


Vanhan lain aikana kullanhuuhtojien asettama vakuus asetettiin Metsähallitukselle. Uuden kaivoslain myötä vakuus asetetaan kaivosviranomaiselle, Tukesille.


Metsähallitukselle asetettuja vakuuksia ei kuitenkaan kesken valtausoikeuden voimassaolon tulla siirtämään Tukesille. Mikäli ennen 1.7.2011 myönnetylle valtausoikeudelle haetaan pidennystä, tullaan vakuus siirtämään Tukesille vasta jatkoaikaa koskevan päätöksen myötä.

 

Päivitetty 12.8.2013