Lisätietoa VARO-rekisteristä

VARO-rekisterin taustaa


Tukesin edeltäjä Teknillinen tarkastuskeskus kehitti VARO-rekisterin viranomaiskäyttöön. Tukesin perustamisen yhteydessä v. 1995 VARO-rekisterin luokituksia tarkistettiin ja laajennettiin vastaamaan Tukesin toimialoja.


VAROa on kehitetty koko ajan. Myös Tukesin suorittamaa onnettomuustutkintaa on kehitetty voimakkaasti, erityisesti onnettomuuden taustalla olevien välillisten, onnettomuuden mahdollistaneiden, tekijöiden löytämiseksi. VAROn kehittämisessä on hyödynnetty EU:n ylläpitämää MARS-rekisteriä (Major Accident Reporting System) mm. luokituksissa. Sähkötapaturmien luokitus on muutettu vastaamaan Pohjoismaiden viranomaisten yhteistyöelimen luokitusperusteita.


VARO-rekisterin julkinen www-versio otettiin käyttöön v. 2003.


VARO-rekisterin aineisto 

VAROsta löytyy tietoja kaivosonnettomuuksista vuodesta 1972 lähtien ja vaarallisten kemikaalien valmistus-, käsittely- ja varastointi- sekä painelaite- ja räjähdeonnettomuuksista vuodesta 1978 lähtien. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat on kirjattu vuodesta 1980 alkaen. Hissionnettomuudet sekä Tukesille ilmoitetut sähkötapaturmat löytyvät rekisteristä vuodesta 1996 alkaen. Kuolemaan johtaneet sähköpalot on rekisteröity vuodesta 2006.


VAROn aineisto koostuu eri tietolähteistä saatuihin onnettomuus- ja vaaratilannetietoihin, joita ovat

1. Tukesin suorittama onnettomuustutkinta
2. Yritykset, jotka toimivat Tukesin valvomilla aloilla ja joita säädökset velvoittavat ilmoittamaan toiminnassaan sattuneista vakavista onnettomuuksista. Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön.
3. Muut viranomaiset
4. Päivälehdet
5. Sähköinen mediaseuranta
6. Pronto (sisäasiainministeriön ylläpitämä Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmä vuodesta 2001 alkaen)


Tarvittaessa Tukesista ollaan yhteydessä yritykseen tai muihin viranomaisiin tapausta koskevien tietojen täsmentämiseksi.

Ilmoitusvelvollisuudesta ja aktiivisesta seurannasta huolimatta kaikki toimialalla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon.


Tukes on teettänyt Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan laitoksella tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään millaista sähkötapaturmiin liittyvää tietoa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) työtapaturma- ja ammattitautitietokannasta voidaan saada täydentämään omaa rekisteriämme. Linkki raporttiin


Onnettomuuksien luokittelun kattavuuteen vaikuttaa tietolähde, josta onnettomuustiedot on saatu. Luokittelussa käytetään seuraavia muuttujia:

  • onnettomuuspaikka ja onnettomuustyyppi
  • osallisena ollut laiteryhmä ja laite
  • painelaiteluokka
  • toiminta onnettomuuspaikalla
  • työvaihe, jolloin onnettomuus sattui
  • onnettomuuteen vaikuttaneet tekijät (tekniset -, olosuhde - ja inhimilliset tekijät sekä organisaation toimintaan liittyvät tekijät, lisäksi palo- ja räjähdystapauksissa syttymissyy)
  • osallisena olleet aineet ja ainemäärät
  • onnettomuudessa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä
  • sähkötapaturman uhrin pätevyys