Sähköpylväiden uudelleenkäyttö vain ammattimaisesti

Arseenia ei ole Euroopassa saanut käyttää puun kyllästämiseen enää vuoden 2006 jälkeen. Ammattilaiset, jotka ammatissaan tarvitsevat kyllästettyä puuta, voivat kuitenkin käyttää käytöstä poistettuja vanhoja pylväitä kohteissa, joissa käytettävän puun kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden tähden. Tällaisia sallittuja kohteita ovat esimerkiksi julkisten rakennusten ja maatalousrakennusten kantavat puurakenteet, sillat ja laiturien vedessä olevat osat. Näissäkään käyttötarkoituksissa ei CCA-kyllästettyä puuta saa käyttää asuinalueilla.

 

Vanhoja sähköpylväitä vapautuu käytöstä runsaasti sähkölinjojen uusimistöissä erityisesti haja-asutusalueilla, sillä linjan kaikki pylväät vaihdetaan kerralla. Pylväät ovat sähköyhtiön omaisuutta ja yhtiön velvollisuus on toimittaa ne jatkokäsittelyyn. Edelleen käyttökelpoiset pylväät menevät kierrätettäviksi, vaurioituneet ja lahonneet pylväät joutuvat vaaralliseen jätteen erilliskeräykseen. Arseenikyllästeellä käsitelty käytöstä poistettu puu on vaarallista jätettä, ja sitä saa luovuttaa vain jätelain mukaisen hyväksynnän saaneille vastaanottajille. Käytöstä poistettuja sähköpylväitä ei saa koskaan luovuttaa tavalliselle kuluttajalle.

 

Sähköpylväitä, joista lahot osat on poistettu, voi kierrättää. Niitä voi käyttää joko alkuperäisessä tarkoituksessaan sähköpylväinä tai paikoissa, joissa puun kestävyys on ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta välttämätöntä, kuten siltarakenteissa, perustuksissa ja laiturin vedessä olevissa osissa. Tällaista puuta saa käyttää siis vain ammattimainen rakentaja. Pylväiden käyttö rakentamiseen on kuitenkin kielletty asuin- ja virkistysalueilla. Pylväitä ei saa myöskään työstää poikkisahausta lukuun ottamatta.

 

Pihapiirissä olevat vanhat kreosoottipölkkyrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 1996 tai sähköpylväsrakenteet, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004, on yleensä saanut jättää paikoilleen, ellei niistä aiheudu haittaa alueen asukkaille tai ympäristölle. Viranomaiset ovat kuitenkin yleensä kehottaneet poistamaan kasvimaiden ja kaivojen lähellä olevat rakenteet, sekä kohteet, joihin voi osua paljaalla iholla.

 

Kreosoottirakenteissa on toisinaan voimakas kivihiilitervan haju, josta voi aiheutua hajuhaittaa ympäristöön. Tällaisia rakenteita on saatettu joutua poistamaan asukkaiden valitettua hajusta. Vanhoja piharakenteita, jotka eivät joudu kosketuksiin elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa, voi kuitenkin pinnoittaa esimerkiksi maalaamalla tai paneloimalla ihokosketuksen välttämiseksi.

 

Päivitetty 24.10.2014