Kyllästetyn ja maalatun puutavaran jätehuolto

Puutavaran ostajan tulee saada rakennustarvikeliikkeestä mukaansa kyllästetyn puun käyttöohje, jossa kerrotaan puutavaran käyttökohteista ja jätehuollosta. Käytöstä poistettu painekyllästetty puu on usein vaarallista jätettä, eikä sitä saa polttaa kotitalouksissa. Kupari katalysoi poltossa kloorattujen dioksiinien ja furaanien muodostumista. Lisäksi tuhkaan jää raskasmetalleja.

 

Käytöstä poistettu kyllästetty puutavara täytyy viedä kaatopaikan erilliskeräilyyn tai rakennustarvikeliikkeiden ja jäteasemien keräyspisteisiin. Keräyspisteiden tyhjennyksestä vastaa teollisuuden vapaaehtoisesti perustama kierrätysyhtiö Demolite Oy. Yksityinen kuluttaja voi viedä käytöstä poistettua painekyllästettyä puuta keräyspisteisiin enintään 1 m3 veloituksetta. Tätä suuremmat määrät sekä teollisuudesta tulevat määrät tulee toimittaa kaatopaikkojen kierrätysasemille.

 

Puujätteen tuottajavastuusta ei ole erityisiä säädöksiä. Jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia, että jäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn, mikäli jätelainsäädännössä ei ole säädetty kyseistä jätettä koskevasta tuottajavastuusta. Jätteen haltija on se, joka poistaa tai aikoo poistaa puun käytöstä, esimerkiksi yksityinen kuluttaja tai saha, jolta jää sahausjätteitä ja hukkapaloja.

 

Jätelaissa säädetään jätehuollon järjestämistä koskevista yleisistä huolehtimisvelvollisuuksista, jotka koskevat sekä ongelmajätettä että tavanomaista jätettä. Lain mukaan jäte on pyrittävä hyödyntämään, jos se on taloudellisesti tai teknisesti mahdollista. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätteestä tai jätehuollosta ei myöskään saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle ja jätehuollossa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.

 

Jätteen polttoa säätelee valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta ja sitä sovelletaan sellaiseen puujätteeseen, joka voi puunsuoja-ainekäsittelyn tai pinnoituksen seurauksena sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja sekä vastaavaan puujätteeseen, joka on peräisin rakennus- ja purkujätteestä.

 

Jätteen laitosmainen poltto on aina ympäristölupaa edellyttävää toimintaa. Jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvassa asetetaan ehdot, joilla jätettä saa polttaa. Ehtojen on täytettävä jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Käytöstä poistettua puunsuojamaaleilla maalattua puuta saa laittaa pieniä määriä energiajätteeseen, mikäli paikallinen jätteenpolttolaitos saa ottaa sitä vastaan. Yleensä purkujätemäärät ovat kuitenkin niin suuria, että niitä varten on erillinen keräys. Energiajätteen keräys kiinteistöiltä koskee yleensä tavanomaista yhdyskuntajätteen polttokelpoista jaetta. Jos maalattu puutavara ei sovellu energiajätteeseen, on noudatettava muita jätteen lajitteluun liittyviä ohjeita.

 

Rakennus- ja purkujätettä ei yleensä saa laittaa sekajätteen keräysastiaan, vaan se on vietävä erikseen määrättyyn vastaanottopaikkaan. Oikea menettely on varmistettava kunnan jätehuoltomääräyksistä ja mahdollisesti myös jätelaitoksen ohjeista.

 

Jätteen haltijan velvollisuus on huolehtia, että jäte päätyy käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen, jolla on lupa käsitellä kyseistä jätettä. Jätteen haltija vapautuu jätettä koskevasta vastuusta ainoastaan luovuttamalla jätteen sellaiselle vastaanottajalle, jolla on tarvittavat luvat tai hyväksynnät toiminnalleen. Lainsäädännön mukaan vastaanottaja voi olla myös muu luvan omaava taho kuin teollisuuden vapaaehtoinen kierrätysjärjestelmä.

 

Päivitetty 24.10.2014