Tukesin toimialojen onnettomuustiedot 2016 julkaistu

7.7.2017

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla sattuneista onnettomuuksista on julkaistu vuoden 2016 tiedot kalvosarjana. Tukes kirjasi valvomillaan toimialoilla myös viime vuonna useita vakavia onnettomuuksia, minkä lisäksi pienempiä onnettomuuksia ja tapaturmia sattui useita kymmeniä. Tukesin tietoon tuli viime vuonna neljä toimialaan liittyvää kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista kaksi aiheutui nestekaasusta, yksi kemikaalin syttymisestä ja yksi oli kaivosonnettomuus. Sähköpaloissa menehtyi 21 henkilöä. Kahdesta onnettomuudesta tehtiin onnettomuustutkinta.

 

Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin (VARO) kerätään tietoja sähköön, hisseihin, painelaitteisiin, vaarallisiin kemikaaleihin, maakaasuun, nestekaasuun, kaivoksiin, räjähteisiin ja ilotulitteisiin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista.

 

Kaikki Tukesin toimialoilla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon. Velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista on määritelty toimialakohtaisessa lainsäädännössä, ja myös ilmoittamisen kriteerit ovat toimialakohtaisia. Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön. 

 

Julkaistut onnettomuustiedot eivät pyri kertomaan kokonaismäärää kyseisillä toimialoilla Suomessa sattuneista onnettomuuksista, vaan sen sijaan nostamaan esiin vakavimmat viime vuonna sattuneet onnettomuudet, sekä antamaan kuvaa kyseisten toimialojen turvallisuustilanteen kehittymisestä kokonaisuutena.

 

Tukesin toimialojen turvallisuustilanne vakaa


Suurimmalla osalla Tukesin toimialoista turvallisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana onnettomuuksien ja tapaturmien määrien suhteen. Poikkeuksellisesti viime vuonna Tukesin tietoon ei tullut yhtään sähköiskukuolemaa.

 

VAK-onnettomuuksista ilmoittaminen on lisääntynyt parina viime vuonna merkittävästi. Tukes on aktivoinut toiminnanharjoittajia parantamalla ilmoituslomakkeen selkeyttä sekä muistuttamalla onnettomuuden jälkeen ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusten kautta saatua tietoa täydennetään Pelastuslaitosten tiedoilla.

 

Ilotuliteonnettomuuksien osalta vuodesta 2010 kiristynyttä lainsäädäntöä seurannut positiivinen kehitys onnettomuustilastoissa pysähtyi vuosi sitten, mutta viime vuodenvaihteessa onnettomuuksien lukumäärä kääntyi jälleen laskuun.

 

Kaksi onnettomuustutkintaa


Tukes tutkii toimialoillaan sattuneet kuolemaan johtaneet ja muut vakavimmat onnettomuudet tarpeen mukaan. Viime vuonna tutkittiin kaksi onnettomuutta: Toisessa kaivinkoneen kuljettaja menehtyi pudottuaan kaivostasolla olleesta aukosta. Toisessa useita työntekijöitä altistui väkeville hajukaasuille heidän vaihtaessaan vaurioituneita murtolevyjä. 

 

Onnettomuustutkintaraportit

 

Kaivinkoneen kuljettajan menehtyminen Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella:

Onnettomuustutkintaraportti 
Kalvosarja: Onnettomuus Agnico Eagle Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016

Video: Mitä Kittilän kaivosonnettomuudesta opittiin?

Accident Investigation Report Summary

 

Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla:

 Onnettomuustutkintaraportti

Kalvosarja: Työntekijöiden altistuminen väkeville hajukaasuille Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla 7.11.2016

Video: Mitä Kemin Veitsiluodon onnettomuudesta opittiin?

.....................

Tukesin julkaisema onnettomuustieto, onnettomuustutkintaraportit ja VARO-rekisteri

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tuuli Tulonen, (onnettomuustiedot 2016,  VARO-rekisteri), p. 029 5052 671

Ryhmäpäällikkö Leena Ahonen (onnettomuustutkinnat), p. 029 5052 487

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.