Uusi pelastustoimen laitelaki tulee voimaan 1.2.2007 (16.1.2007)

16.1.2007

 

Laki pelastustoimen laitteista on vahvistettu ja tulee voimaan 1.2.2007. Uudella lailla halutaan varmistaa pelastustoimen laitteiden turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä näiden laitteiden oikea asennus, huolto ja tarkastus.

 

Pelastustoimen laitteilla laissa tarkoitetaan erityisesti paloturvallisuuden kannalta merkittäviä teknisiä laitteita. Tällaisia laitteita ovat mm. rakennukseen asennettavat palonilmaisulaitteet, sammutus- ja savunpoistolaitteet, alkusammutusvälineistö, kuten käsisammuttimet ja sammutuspeitteet, rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettävät tuotteet sekä väestönsuojien rakentamisessa ja varustamisessa käytettävät laitteet ja tuotteet. Laitteiden tulee olla varmatoimisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia.

 

Pelastustoimen laitteita koskevaan uuteen lakiin sisältyvät laitteiden yleiset vaatimukset, vaatimustenmukaisuuden osoittamista sekä suunnittelu-, asennus-, huolto- ja tarkastustyötä koskevat säädökset. Laissa edellytetään, että valmistaja voi osoittaa laitteen täyttävän säädetyt vaatimukset. Laitteen vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa valmistajan antamalla vakuutuksella tai arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä, mistä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Laissa säädettävät tarkastuslaitokset suorittavat rakennukseen asetettavien palonilmaisulaitteiden ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia.Lain mukaan Turvatekniikan keskus (TUKES) hyväksyy hakemuksesta pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavat arviointilaitokset sekä palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavat tarkastuslaitokset lukuun ottamatta rakennusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvia arviointilaitoksia, joissa toimivalta on ympäristöministeriöllä. TUKES myös valvoo pelastustoimen laitelain noudattamista sekä arviointi- ja tarkastuslaitosten toimintaa.Lisätietoja: Risto Raitio, ylitarkastaja, puh. 010 6052 446

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.