Toimintaohjeita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminnan aloittamista aikoville

12.11.2011

päivitetty 15.8.2013

Yleistä

Yleiseen hätäkeskukseen tiedonsiirtoyhteydellä liitettävien paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säädöksillä säädeltyä toimintaa. Näitä töitä voivat tehdä liikkeet, jotka täyttävät pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007)  liikkeille ja sen vastuuhenkilöille asetetut vaatimukset.

 

Säädökset

  • Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10.
  • Sisäasiainministeriön määräys paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta Sm-1999-440/Tu33 (SM:n julkaisu A:60) (säädöksenä kumoutunut, sovelletaan edelleen hyvänä teknisenä käytäntönä)
  • Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista SM-1999-967/Tu-33 (SM:n julkaisu A:65) § 6-8.

 

Liikkeille asetetut velvoitteet

Laitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden on nimettävä pätevä vastuuhenkilö, sekä tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle valvontaa varten.

 

Toimintailmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai oheisia tarkoitukseen soveltuvia lomakkeita hyödyntäen.

 

Ilmoituslomake paloilmoittimien asennus- ja huoltoliikkeelle

Ilmoituslomake sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeelle


Nopean käsittelyn mahdollistamiseksi tulee kaikki lomakkeissa olevat kohdat täyttää huolellisesti. Ilmoitusta laadittaessa kannattaa huomioida, että lomakkeen kohdassa 5 toiminta-alueella tarkoitetaan harjoitettavan asennus- ja huoltotoiminnan alaa. Näitä alueita voi olla esimerkiksi:

  • paloilmoittimien asennus- ja huolto
  • sprinklerilaitteistojen asennus- ja huolto
  • kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huolto
  • muu yksilöitävissä oleva ala

 

Ilmoitus tulee varustaa riittävin, ilmoituslomakkeessa mainituin liitetiedoin. Tarvittavia tietoja lähetettäessä kannattaa myös huomioida, että asiakirjoja ei palauteta.

 

Liitteenä vaadittavasta selvityksestä käytettävänä olevista työvälineistä tulee ilmetä, miten liike aikoo suoriutua toiminta-alansa mukaisesta laitteiston asennuksesta, testauksesta, tarvittavista mittauksista ja huollosta.

 

Tukes lähettää vaatimukset täyttävälle, ilmoituksen tehneelle liikkeelle vahvistuksen toiminnan aloittamisesta ja liittää liikkeen asennus- ja huoltoliikkeistä pitämäänsä luetteloon.

 

Liikkeen oikeutus toimia vahvistuksen mukaisena asennus- ja huoltoliikkeenä jatkuu toistaiseksi, ilman erikseen suoritettavaa ilmoitusta, kunnes

  • liike itse päättää lopettaa vahvistuksen mukaisen toiminnan ja tekee siitä tarvittavan ilmoituksen Tukesille.
  • liikkeen nimettynä vastuuhenkilönä toimivan, ko. töihin pätevyystodistuksen omaavan henkilön työsuhde loppuu tai pätevyystodistuksen voimassaoloaika umpeutuu

 

Ilmoituskäsittely on maksullinen, ja siitä peritään Tukesin voimassaolevan hinnaston mukainen palveluista ja suoritteista perittävä käsittelymaksu. 

  
Vastuuhenkilölle asetetut vaatimukset

Asennus- ja huoltoliikkeen vastuuhenkilöksi voidaan nimetä vain toiminnanharjoittaja tai liikkeen päätoimisessa palveluksessa oleva henkilö.

 

Vastuuhenkilöllä on oltava Tukesin myöntämä asianomaista toiminta-aluetta koskeva, voimassa oleva pätevyystodistus. Pätevyystodistusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Sitä voidaan hakea myös erikseen erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella tai hyödyntää liikeilmoituslomakkeiden kohtaa 9, jolloin pätevyystodistushakemus voidaan käsitellä yhdessä toimintailmoituksen kanssa. Hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tarvittavat, säädöksessä ja ilmoituslomakkeessa luetellut liitetiedot.

 

Pätevyystodistuksen myöntämiselle asetetut vaatimukset

Pelastustoimen laitteista säädetyssä laissa (10/2007) on asetettu pätevyystodistuksen myöntämiselle asetetut pääperiaatteet. Hakijalla on oltava koulutuksen ja työkokemuksen kautta saavutettu erityisosaaminen. Sen lisäksi hakijan on suoritettava hyväksyttävästi toimialaa koskeva koe (käytetään myös nimitystä tutkinto, kuulustelu). Kaikkien ehtojen on täytyttävä, jotta Tukes voi myöntää haetun pätevyystodistuksen. Koulutuksen osalta Tukes edellyttää sekä paloilmoittimella että sammutuslaitteistolla saavutettavan turvallisuuden takaamiseksi asennusliikkeen vastuuhenkilöltä vähintään teknisessä oppilaitoksessa suoritettua sähkö- tai telealan teknikon tutkinnon tasoista toimialaan soveltuvaa oppimäärää. Koska teknikon tutkintoja ei enää ole suoritettavissa, on tätä lähimmäksi oppimääräksi katsottu AMK‐insinöörin tutkinto.

 

Lomake paloilmoitinalaa koskevan pätevyystodistuksen hakemiseksi

Lomake sammutuslaitteistoalaa koskevan pätevyystodistuksen hakemiseksi

 

Paloilmoitinalaa koskevan pätevyystodistuksen voimassaoloaika on 3 vuotta ja sammutuslaitteistoalan 5 vuotta.

 

Pätevyystodistusta varten tarvittavasta tutkintotodistuksesta ja kuulustelutodistuksesta on erillistiedote Tukesin kotivuilla kohdassa tutkinnot. Tutkintoja järjestää 1.1.2010 alkaen Inspecta Oy.

Pätevyyshakemuskäsittely on maksullinen, ja siitä peritään Tukesin voimassaolevan hinnaston mukainen palveluista ja suoritteista perittävä käsittelymaksu.

 

Pätevyystodistuksen uusiminen

Pätevyystodistuksen haltijan velvoite on huolehtia, että pätevyystodistukseen merkittyä viimeistä voimassaolopäivää ei ylitetä. Haluttaessa tulee pätevyystodistuksen haltijan hakea jatkoaikaa pätevyystodistuksen voimassaololle. Hakemus tulee tehdä ennen pätevyystodistukseen merkityn viimeisen voimassaoloajan umpeutumista.

 

Vaatimukset täyttävälle hakijalle Tukes lähettää pätevyystodistuksen voimassaoloaikaa koskevan jatkoajan vahvistuksen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 

 

Lisätietoja:  Ylitarkastaja Björn Johansson 029 5052 515

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.