Ammattilaistiedote: Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen säädökset uudistuvat (9.3.2007)

9.3.2007

 

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen toteutusta ja käyttöä säätelevät säädökset ovat muutosvaiheessa. Vanhat tutut säädökset, SM:n paloilmoittimia koskeva määräys, julkaisu A60 sekä sammutuslaitteistoja koskeva asetus, julkaisu A65 kumoutuivat vuoden vaihteessa. Valveutuneet alalla toimijat ovat tiedostaneet säädöstilanteen muuttumisen.

 

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 tuli voimaan helmikuun alussa. Säädetyllä uudella lailla pyritään varmistamaan, että pelastustoimen laitteet, siis myös paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot, ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia, ja että ne voidaan vaatimustenmukaisina esteettä luovuttaa markkinoille ja ottaa käyttöön. Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen oikealla asennuksella, huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

Uudessa laitelaissa monet velvoitteet ja vaatimukset, jotka olivat aikaisemmin alempiasteisissa SM:n antamissa säädöksissä, julkaisuissa A60 ja A65, on nyt kirjattu lakitasolle, kuten perustuslaki edellyttää. Siksi edellä mainittujen säädösten kumoutuminen ei aiheuta suuria muutoksia alan toimijoiden keskuudessa. Sammutuslaitteistoalan termit ja toimintatavat vastaavat nykyiselläänkin uutta lakia. Toimimalla paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen toteutuksessa kumoutuneiden säädösten edellyttämillä toimintatavoilla jatkossakin, katsotaan laitelaissa asetettujen vaatimusten täyttyvän.Asennustoiminta ja asennustodistus. Laitelaissa käytetään laitteistojen asennus- ja huoltoliikkeistä yleisnimikettä asennusliike. Nimikemuutos laissa ei tarkoita, etteikö ala voisi käyttää jatkos-sakin paloilmoitinliike -nimikettä, jos niin parhaaksi katsoo.
Laitelain 10 § edellyttää, että asennusliike laatii tekemästään työstä asennustodistuksen.  Paloilmoitinalalla asennusliikkeen omasta tehdystä työstä tekemää käyttöönottotarkastusta ja siitä laatimaa pöytäkirjaa on kutsuttu käyttöönottotarkastuspöytäkirjaksi. Näin toimimalla laitelain velvoite asennustodistuksen laatimisesta täyttyy.Asennustodistuksesta ja sen sisällöstä tullaan tarkemmin säätämään valtioneuvoston asetuksessa. Sammutuslaitteistoja asentavien liikkeiden toimintatapaan ei tältä osin ole tullut uusia vaatimuksia.

 

Uutena asiana paloilmoitinalalla on asennusliikkeen ja sen nimettävää vastuuhenkilöä koskevien vaatimusten muuttuminen. Asennusliikkeeksi aikovan on laatiessaan toimintailmoitusta TUKESille liitettävä entisten tietojen lisäksi myös tarkempi kuvaus aiotusta toiminnasta.

 

Vastuuhenkilön pätevyys. Vastuuhenkilöksi nimettävän henkilön pätevyystodistuksen myöntämisperusteita on myös muutettu. Pätevyystodistus voidaan jatkossa myöntää alan erityisosaamisen osoittavalle henkilölle tarkoittaen koulupohjan ja tutkinnon lisäksi perehdyttävää alan työkokemusta. Sammutuslaitteistoalalla ko. vaatimus on nykyiselläänkin.


Tarkastustoiminta. Laitelaissa tarkastuslaitos suorittaa laitteistojen käyttöönottotarkastuksen. Erotuksena asennusliikkeen suorittamasta oman työn tarkastuksesta tällä tarkoitetaan kolmannen osapuolen suorittamaa tarkastusta. Käyttämällä siitä paloilmoittimen osalta edelleen nimikettä varmennustarkastus, täyttyy lain vaatimus.

 

Laitteistojen vaatimustenmukaisuus. Laitelaissa tähdennetään selkeästi asennettavien laitteiden sopivuutta käyttötarkoitukseensa sekä niiden toimintavarmuutta ja luotettavuutta. Erheellisiä paloilmoituksia aiheuttava laitteisto ei tätä vaatimusta täytä ja voi olla este laitteiston käyttöönotolle. Toimintavarmuus ja luotettava toiminta onkin syytä nykyistä paremmin huomioida jo laitteistojen toteutusvaiheessa ja laitevalinnoissa.

 

Eräitä sammutuslaitteistoja toteutettaessa tulee riittävällä tavalla huomioida laitelain vaatimus, jossa tähdennetään, että laitteiden tulee olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti aiheuttamatta varaa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 


Laitteistojen ja laitteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä sen osoittamisesta tullaan jatkossa säätämään erillisillä valtioneuvoston asetuksilla.

 

Huomioitavaa

Laissa tähdennetään myös, että toimitettavien laitteiden mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Tämä koskee erityisesti laitetoimittajia, mutta myös asennusliikkeitä. Tämän huomioimisessa on monella toimijalla paljon parannettavaa. Asianmukainen ohjeistus toimii pohjana laadittavalle kunnossapito-ohjelmalle ja luo mahdollisuudet asianmukaisille kunnossapitotoimille.

 

Rekisterit asennusliikkeistä. TUKESin pitämää rekisteriä vaatimukset täyttävistä asennusliikkeistä ja niiden vastuuhenkilöistä on myös ulkoasun osalta muutettu. Rekisterissä on useita henkilöitä, joiden oikeutus vastuuhenkilönä on päättynyt.  Jokaisen vastuuhenkilön on syytä käydä rekisteristä tarkistamassa omat sekä edustamansa liikkeen tietojen oikeellisuus ja ryhtyä tarvittaessa toimiin pätevyystodistuksen päivittämiseksi.

 

Puutteita toiminnassa. TUKESiin tulleen tiedon perusteella rakentamista valvoville viranomaisille ei ole aina toimitettu kaikista sammutuslaitteistoista säädösten edellyttämää selvitystä suunnitteluperusteista. Säädökset eivät tunne poikkeusta sen toimittamatta jättämiseksi.

 

Linkit laitelakiin ja rekistereihin:

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

Paloilmoitinliikerekisteri

Sammutuslaitteistoja asentavat ja huoltavat liikkeet

Lisätietoja: 
Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija, puh. 010 6052 586
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.