Ammattilaistiedote paloilmoittimien asennusliikkeille

17.6.2010


Turvatekniikan keskus Tukes on yhteistyössä tarkastuslaitosten kanssa tarkentanut paloilmoittimien tarkastustoimintaa. Uutta menettelytapaa on jo noudatettu kevään tarkastuksissa. Uusintatarkastus nimikkeenä jäi siten historiaan.

 

Paloilmoittimien tarkastuksissa on toimittu paloilmoittimia koskevan määräyksen, julkaisun A 60 toimintaperiaatteita noudattaen vuodesta 1999 vuoteen 2010 asti. Määräys on säädöksenä kumoutunut, joten Tukes on yhteistyössä alan tarkastuslaitosten kanssa muuttanut tarkastuskäytäntöjä sekä käyttöönotto- että määräaikaistarkastusten osalta siten, että uusintatarkastus omana tarkastuksena on jätetty pois. Jatkossa tarkastettava paloilmoitin joko täyttää sille asetetut vaatimukset sellaisenaan tai vähäisin puuttein, tai sitten ei täytä. Tällöin tarkastus rajataan vain tietylle osalle tai keskeytetään, mikäli edellytykset tarkastuksen asianmukaiselle suorittamiselle eivät täyty. Tarkastus voidaan keskeyttää kun laitteisto tai sen osa ei toimi, tai rakennustekniset työt ovat niin keskeneräisiä, että tarkastusta ei voida suorittaa, tai suunnitteluasiakirjat tai asennustodistus puuttuvat. Lisätietoa täältä.

 

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistotutkinnot

Tukes on siirtänyt kaikki paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja koskevat tutkinnot Inspecta Oy:n hoidettavaksi 1.1.2010 alkaen. Tarkempi tutkinto-ohje on luettavissa Tukesin ja Inspecta Oy:n kotisivuilta. Halukkaat voivat tutkintotodistuksen saatuaan hakea pätevyystodistusta Tukesista kuten ennenkin.  

 

Hätäkeskusyhteyden toimivuuden valvonta on muuttunut

Hätäkeskukset ovat lopettaneet paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen ilmoitustietojen välittymistä koskevan vikavalvonnan 1.1.2010 alkaen. Kiinteistöjen on vastedes itse huolehdittava siirtoyhteyden toimivuudesta ja vikavalvonnan järjestämisestä.

 

Paloilmoittimen lisäksi myös sammutuslaitteistojen ilmoitustiedot välittyvät hätäkeskukseen yleensä paloilmoittimen välityksellä. Vastuuhenkilöiden on hyvä tiedostaa muuttunut valvontajärjestelmä ja informoida omia asiakkaita muutostilanteen aikaansaamasta turvallisuusuhasta. Ohjeita ilmoituksensiirtojärjestelmän vikavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvistä käytännöistä on saatavissa esim. linkeistä www.112.fi ja www.vahingontorjunta.fi /suojeluohjeet. 

 

Paloilmoittimessa käytettävien laitteiden yhteensovittaminen

Paloilmoitinlaitteistoissa käytetään tyypillisesti eurooppalaisia EN 54-standardisarjan sisältäviä komponentteja, kuten esim. ilmaisimia, painikkeita jne. Toimiva laitekokonaisuus muodostuu yleensä siis standardien mukaisista laitteista. Laitteiden yhteensovittamisesta ei ole ollut mitään yleistä ohjeistusta, vaan se on perustunut laitevalmistajien ennalta suorittamiin testeihin, joita on täydennetty asennusliikkeiden suorittamilla tarkistuksilla. Lopputuloksen toimivuuden on arvioinut tarkastuslaitos annettujen näyttöjen perusteella.

 

SFS on julkaissut standardin SFS-EN 54-13 paloilmoittimissa käytettävien laitteiden yhteensopivuuden arvioinnista. Standardin käyttö laitelain perusteella ei ole ehdoton edellytys, mutta siten toimimalla täyttyy laitelain 10 § asennusliikkeiden toiminnalle asettamat hyvää asennuskäytäntöä koskevat vaatimukset.  Standardien soveltamista kaikessa paloilmoittimien rakentamisessa on lähtökohtana myös alan yleisimmin käytetyissä ohjeistuksissa ST 2010 ja CEN/TS 54-14:fi.

 

Uusien asennusten osalta standardin soveltaminen on selkeää, mutta olemassa olevien kohteiden uusimis- ja muutostöissä standardin mukaisten menettelytapojen soveltaminen saattaisi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia rakennuksen omistajille. Näissä töissä käytettyjen laitteiden vaihtoehtoisen yhteensopivuuden arvioi ja dokumentoi laitetoimittaja jo ennakolta yhdessä paloilmoittimien asennustöistä vastaavan asennusliikkeen ja sen nimetyn vastuuhenkilön kanssa. Asennusliike todentaa yhteensovittamisen toimivuuden oman työn tarkastuksessa ja siitä laadittavassa asennustodistuksessa. Ryhmäkohtainen dokumentointi laitteiden yhteensovittamisen varmistustoimenpiteistä on perusteltu ja hyvä toimintatapa. 

 

Yhteensovittamisen ja niissä käytettyjen menetelmien riittävyyden arvioi tarkastuslaitos kohdekohtaisesti suorittamassaan käyttöönottotarkastuksessa.  

 

Asennustodistus laaditaan kaikista töistä

Tarkastuslaitoksilta tulleen tiedon perusteella kaikista pienemmistä asennustöistä työhön vastuullinen asennusliike ei ole aina laatinut asetuksen edellyttämää asennustodistusta. Mm. käyttöönottotarkastuksen edellyttämiä lisätöitä ei ole asianmukaisesti dokumentoitu. Jokaisen alalla toimivan vastuuhenkilön on huolehdittava, että asennustyöstä, myös lisätöistä, laaditaan aina asennustodistus. Todistus tehdään siinä laajuudessa kun työtä on tehty.


Uusi asennusliikerekisteri avattu

Tukesin kotisivuilla on avattu uusi asennusliikerekisteri, josta voi hakea paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeitä sekä niiden vastuuhenkilöitä. Rekisteristä voi hakea tietoja vaatimukset täyttävistä liikkeistä toimialoittain, vastuuhenkilöittäin ja myös paikkakunnittain. Vanha excel-pohjainen rekisteri pidetään käytössä vielä toistaiseksi. Uusi rekisteri löytyy osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

 

Uusi ST 2010

 Sähköinfo on päivittänyt julkaisemansa paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen 2009. Uusi päivitetty versio korvaa aikaisemman version ja on tilattavissa julkaisijalta.

 

Tukes muuttaa Helsingissä ja Tampereella

Tukes muuttaa uusiin tiloihin sekä Helsingissä että Tampereella. Tukesin johto, kuluttajaturvallisuusyksikkö, pelastustoimen laitteet ja rakennustuotteet -, räjähteet ja painelaitteet -, paineelliset järjestelmät - ja mittauslaitteet ja jalometallituotteet -ryhmät sekä viestintä- ja tukipalvelut muuttivat Lönnrotinkadulta Pasilan virastotaloon. Tampereelle siirtyvät heinäkuun aikana sähkötuotteet ja -laitteistot - sekä prosessiturvallisuusryhmät sekä tutkimus- ja kehitysryhmä.

Tukesin uudet yhteystiedot:

Turvatekniikan keskus Tukes
PL 66 (Opastinsilta 12 B, karttalinkki)
00521 Helsinki

Turvatekniikan keskus Tukes
Kalevantie 2 (karttalinkki)
33100 Tampere

Lisätietoja: 

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
puh. 010 6052 586, sähköposti:etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.