Ammattilaistiedote paineellisista sammutuslaitteistoista

17.8.2011

Sammutuslaitteistojen valvonnassa on tullut esille, että sammutuslaitteistojen asennusliikkeet eivät ole toiminnassaan riittävällä tavalla tunnistaneet ja huomioineet paineellisia laitteistoja koskevia vaatimuksia.


1. Yleistä

Sammutuslaitteistojen asennuksissa on otettava huomioon niihin sisältyvät painelaitteita koskevat lakisääteiset vaatimukset. Näitä ovat laitekokonaisuuden arviointi osana asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamista sekä tarvittaessa painesäiliöiden rekisteröinti ja määräaikaistarkastukset. Säädökset koskevat erityisesti vesisumu- ja kaasusammutuslaitteistoja, mutta myös osin vesisprinklerilaitteistoja.

 

2. Laitekokonaisuuden arviointi

Laitekokonaisuuden arviointi käsittää sammutuslaitteistoon sisältyvät painelaitteet, joita ovat putkistot ja niihin liittyvät jakotukit sekä painesäiliöt, siis koko laitteistokokonaisuus. Laitekokonaisuuden arvioinnissa varmistetaan, että painelaitteiden kokoonpano ja yhdistäminen on toteutettu säädösvaatimusten mukaisesti:

-            Hitsatut asennusliitokset on tehty asianmukaisilla pätevyyksillä

-            Painesäiliöissä ja jakotukeissa on vaaditut tiedot sallituista käyttöarvoista sekä tarvittaessa CE-merkintä

-            Painesäiliöt ja jakotukit soveltuvat käyttötarkoituksensa sekä käyttöarvojensa puolesta laitteistoon

-            Painesäiliöissä on tarpeelliset varolaitteet.

 

Asennusliikkeen tulee laatia rakennuksen omistajan ja haltijan käyttöön sammutuslaitteistoa koskeva asennustodistus kuten laki pelastustoimen laitteista 10/2007 sekä asetus A65 edellyttävät. Todistuksessa annetaan selvitys asennustöiden säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista. Asennustodistuksen liitteeksi on liitettävä erillinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla osoitetaan, että painelaitesäädösten edellyttämä laitekokonaisuuden arviointi on tehty. Laitteistoon on kiinnitettävä laitekokonaisuutta koskeva painelaitedirektiivin edellyttämä CE-merkintä.


Sammutuslaitteiston laitekokonaisuus määritellään selvästi piirustuksin ja laiteluetteloin. Kunkin painelaitteen osalta luetteloon merkitään sen luokitus ja arvioinnissa käytetty moduuli, tai onko arviointi tehty vasta laitekokonaisuuden arvioinnin yhteydessä. Myös hyvän konepajakäytännön mukaiset painelaitteet lisätään luetteloon.

 

3. Painesäiliöiden rekisteröinti ja lakisääteiset määräaikaistarkastukset

Sammutuslaitteiston painesäiliö rekisteröidään, jos suurimman sallitun käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (litraa) lukuarvojen tulo on yli 3 000. Tämä raja koskee ilmaa, hiilidioksidia, typpeä tai muuta kaasua sisältäviä painesäiliöitä. Vain vettä sisältäviä painesäiliöitä ei rekisteröidä.


Sammutuslaitteiston painesäiliön rekisteröinti ja ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään käyttöönoton yhteydessä. Määräaikaistarkastuksia tehdään tavallisesti neljän vuoden välein.  Tarkastukset voi suorittaa tarkastuslaitos, jolla on oikeudet tehdä painelaitelainsäädännön mukaisia tarkastuksia. Rakennuksen haltijan ja omistajan on huolehdittava rekisteröinnistä ja määräaikaistarkastusten teettämisestä. Lisäksi haltijan ja omistajan on nimettävä pätevä käytön valvoja rekisteröitävälle painesäiliölle. 

 

4. Painesäiliöiden sijoituksen turvallisuuden varmistaminen

Sammutuslaitteiston painesäiliöiden sijoituksessa on otettava huomioon painelaitteiden sijaintia koskevat turvallisuusvaatimukset: ”Painelaite on sijoitettava sekä sitä ympäröivät tilat ja rakenteet suunniteltava ja toteutettava niin, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa tapahtuva sisällön purkautuminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa”. Sijoituksen tulee lisäksi olla sellaisen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa.

 

Painelaitesäädännön mukaisen hyväksytyn tarkastuslaitoksen on tarkastettava painesäiliön sijoitussuunnitelma, jos suurimman sallitun käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (litraa) lukuarvojen tulo on yli 10 000. Rakennuksen omistajan ja haltijan on teetettävä sijoitussuunnitelman tarkastus ennen painesäiliön paikalleen asentamista.

 

5. Kaasupullot

Sammutuslaitteistoon liitettyjä kaasupulloja ei rekisteröidä (tällä tarkoitetaan tilavuudeltaan alle 450  litran kuljetettavia painelaitteita). Niiden lakisääteisissä määräaikaistarkastuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljetussäädöksiä. Kaasupullot on vaihdettava ja vietävä määräaikaistarkastukseen viimeistään 11 vuoden kuluttua siitä, kun pullot on edellisen kerran tarkastettu.


Lisätietoja:

Johanna Soppela, ylitarkastaja / paineelliset järjestelmät, puh. 010 6052 585

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija, puh. 010 6052 586
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes

 

Kemikaaliputkistot (pdf, 0,8 Mt)

Painelaitteet (pdf, 0,8 Mt)

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.