Ammattilaistiedote kaasusammutuslaitteistojen asennusliikkeille

9.6.2010


F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja asentavien ja huoltavien henkilöiden on suoritettava F-kaasuja koskeva tutkinto ja haettava pätevyystodistus. Asennusliikkeiden on tehtävä myös alaa koskeva toimintailmoitus. Kaasusammutuslaitteistoja asentavien henkilöiden ja toiminnanharjoittajien uudet vaatimukset ovat olleet voimassa kuluvan vuoden alusta alkaen.

F-kaasuista säädetään EY-asetuksessa 842/2006 ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (86/2000, muutos 681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksessa 452/2009.

 

Asetus koskee toiminnanharjoittajia ja henkilöitä, jotka asentavat tai huoltavat F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja. Lisäksi asetus koskee henkilöitä, jotka ottavat talteen suurjännitekytkinlaitteista rikkiheksafluoridia (SF6-kaasua) tai laitteista F-kaasuihin pohjautuvia liuottimia. Uudessa asetuksessa säädetään pätevyysvaatimukset sekä toiminnanharjoittajan vastuuhenkilölle että asennusta ja huoltoa tai talteenottoa suorittavalle asentajalle.


Kaikkien edellä mainittujen F-kaasuja sisältäviä aineita käsittelevien henkilöiden on siis suoritettava F-kaasuja koskeva tutkinto ja haettava pätevyystodistus Turvatekniikan keskuksesta Tukesista. Tarvittavat hakemuslomakkeet on saatavissa Tukesin kotisivuilta.


Tukes lähettää vaatimukset täyttäville henkilöille pätevyystodistuksen sekä asennusliikkeelle päätöksen ilmoituksen perusteella. Tukes pitää rekisteriä henkilöistä ja liikkeistä, joilla on oikeus asentaa ja huoltaa F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja.


F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja koskevia tutkintoja järjestää Inspecta koulutus Oy. Tutkintovaatimukset on esitetty asetuksessa. Kylmäalalla tarkoitetaan otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden ja eräiden fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältävien laitteiden huoltotoimintaa ja jätehuoltoa. F-kaasuja käytetään kylmä- ja ilmastointilaitteissa, sammutuslaitteistoissa, suurjännitekytkimissä ja liuottimissa.

 

Lisätietoja www.tukes.fi.

 

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistotutkinnot

Tukes on siirtänyt kaikki paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja koskevat tutkinnot Inspecta Oy:n hoidettavaksi 1.1.2010 alkaen. Tarkempi tutkinto-ohje on luettavissa Tukesin ja Inspecta Oy:n kotisivuilta. Halukkaat voivat tutkintotodistuksen saatuaan hakea pätevyystodistusta Tukesista, kuten ennenkin.


Hätäkeskusyhteyden toimivuuden valvonta on muuttunut

Hätäkeskukset ovat lopettaneet paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen ilmoitustietojen välittymistä koskevan vikavalvonnan 1.1.2010 alkaen. Kiinteistöjen on vastedes itse huolehdittava siirtoyhteyden toimivuudesta ja vikavalvonnan järjestämisestä.

 

Vaikka sammutuslaitteistojen ilmoitustiedot välittyvät hätäkeskukseen yleensä paloilmoittimen välityksellä, on vastuuhenkilöiden hyvä tiedostaa muuttunut valvontajärjestelmä ja informoida omia asiakkaita muutostilanteen aikaansaamasta turvallisuusuhasta. Ohjeita ilmoituksensiirtojärjestelmän vikavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvistä käytännöistä on saatavissa esim. linkeistä www.112.fi ja www.vahingontorjunta.fi /suojeluohjeet. 


Asennustodistus laaditaan kaikista töistä

Tarkastuslaitoksilta tulleen tiedon perusteella kaikista pienemmistä asennustöistä työhön vastuullinen asennusliike ei ole aina laatinut asetuksen edellyttämää asennustodistusta. Mm. käyttöönottotarkastuksen edellyttämiä lisätöitä ei ole asianmukaisesti dokumentoitu. Jokaisen alalla toimivan vastuuhenkilön on huolehdittava, että asennustyöstä, myös lisätöistä, laaditaan aina asennustodistus. Todistus tehdään siinä laajuudessa kun työtä on tehty.


Uusi asennusliikerekisteri avattu

Tukesin kotisivuilla on avattu uusi asennusliikerekisteri, josta voi hakea paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeitä sekä niiden vastuuhenkilöitä. Rekisteristä voi hakea tietoja vaatimukset täyttävistä liikkeistä toimialoittain, vastuuhenkilöittäin ja myös paikkakunnittain. Vanha excel-pohjainen rekisteri pidetään käytössä vielä toistaiseksi.

Uusi rekisteri löytyy osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/.


Tukes muuttaa Helsingissä ja Tampereella

Tukes muuttaa uusiin tiloihin sekä Helsingissä että Tampereella. Tukesin johto, kuluttajaturvallisuusyksikkö, pelastustoimen laitteet ja rakennustuotteet -, räjähteet ja painelaitteet -, paineelliset järjestelmät - ja mittauslaitteet ja jalometallituotteet -ryhmät sekä viestintä- ja tukipalvelut muuttivat Lönnrotinkadulta Pasilan virastotaloon.

 

Tampereelle siirtyvät heinäkuun aikana sähkötuotteet ja -laitteistot - sekä prosessiturvallisuusryhmät sekä tutkimus- ja kehitysryhmä.


Tukesin uudet yhteystiedot:

Turvatekniikan keskus Tukes
PL 66 (Opastinsilta 12 B, karttalinkki)
00521 Helsinki

Turvatekniikan keskus Tukes
Kalevantie 2 (karttalinkki)
33100 Tampere

 

Lisätietoja 

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
puh. 029 5052 586
sähköposti: etunimi.sukuknimi@tukes.fi

  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.