Ammattilaistiedote: Paloilmoittimien ongelmat komponenttien yhteensovittamisessa ja häiriötilanteissa

16.1.2012 Ammattilaistiedote

Paloilmoittimissa käytettävien tuotteiden komponenttien yhteensovittamisessa on havaittu ongelmia. Laitteistoihin liitettyjen komponenttien heikon yhteensopivuuden takia laitteistot eivät ole aina toimineet tarkoitetulla tavalla luotettavasti siten, kuin laissa pelastustoimen laitteista 10/2007 on säädetty.


Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa tarkastuksen alaisena oleva paloilmoitin ei ole käytössä toiminut luotettavasti, eikä ole siten enää täyttänyt sille rakentamisessa asetettuja vaatimuksia.


Ongelmia on esiintynyt erityisesti tilanteissa, joissa vanhaan käytössä olleeseen paloilmoitinlaitteistoon on sovitettu uusi keskuslaite. Keskuksen vaihto on tullut ajankohtaiseksi eri syistä joko laitteiston uusimisen, tehtävien muutos- ja laajennustöiden tai keskuksen äkillisen vikaantumisen seurauksena. Laitteistokokonaisuutta on viritetty eri keinoin yhteensopivaksi.


Kun paloilmoittimen asennusliike (paloilmoitinliike) tekee muutostöitä olemassa olevassa paloilmoitinlaitteistossa, sen on osattava sovittaa toiminnallisesti yhteen uutta ja vanhaa laitekantaa. Tämä on vaativa tehtävä ja lopputuloksen asianmukaisuus kuuluu asennusliikkeen vastuuhenkilöiden huolehdittavaksi.  Erityistä tarkkuutta vaaditaan eri valmistajien eri laitekantoja yhdisteltäessä. Apuna komponenttien yhteensopivuuden arvioimisessa voi käyttää standardia SFS-EN 54-13 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden arviointi. Tämän standardin noudattaminen ei tosin ole laitelain nojalla "pakollista", mutta sitä noudattamalla syntyy olettama yhteensovittamisessa käytettyjen menetelmien asianmukaisuudesta. Näin asennusliike parhaiten täyttää laitelain 10§ vaatimukset.


Muutostyöt, joissa paloilmoittimen keskuslaite korvataan toisella keskuslaitteella, on merkitykseltään niin mittava kiinteistön turvallisuuteen vaikuttava työ, että se edellyttää tarkastuslaitoksen suorittamaa käyttöönottotarkastusta. Tarkastus on lähtökohtaisesti tehtävä aina. Asennusliikkeen vastuuhenkilön on syytä informoida työn tilaajaa tarkastuksista jo ennakolta työtilausta vastaanottaessaan ja sopia käytännön järjestelyistä tarkastuksen tilaamiseksi. Kiinteistön omistajan/haltijan vastuulle kuuluu huolehtia, että tarkastukset myös tehdään.

 

Huolto- ja korjaustyöt ukonilmojen aiheuttamissa häiriötilanteissa

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa paloilmoitin ei ukkosen aiheuttamien laitevaurioiden korjaustöiden jälkeen ole toiminut asianmukaisesti. Asennusliike on saattanut korjata varsinaisen vikahälytyksen aiheuttajan, mutta laitteistoon on jäänyt viallisia komponentteja, joiden vikaantumista ei keskuslaitteen valvontajärjestelmät ole havainneet. Tämän seurauksena paloilmoitin ei joiltakin osin ole myöhemmin toiminut tarkoitetulla tavalla.


Paloilmoittimen luotettavan toiminnan varmistamiseksi tulee asennusliikkeen aina tapahtuneen ukkosvaurion jälkeen varmistaa koko laitteistokokonaisuuden toimivuus suorittamalla laaja-alainen testaus. Tehdystä korjauksesta sekä sitä täydentävästä toimintatestauksesta laaditaan aina asennustodistus.

 

Viranomaiset osana pelastustoimen laitteiden tarkastuksia

Pelastusviranomaiset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana suoritettavissa paloilmoittimien sekä sammutuslaitteistojen tarkastuksissa erityisesti suoritettavien käyttöönottotarkastusten osalta. Kun käyttöönottotarkastuksia tilataan, tulee pelastuslaitoksia informoida suoritettavan tarkastuksen ajankohdasta. Viranomainen on mukana tarkastuksissa omien työtehtävien niin salliessa.

 

Puutteita paikantamiskaavioissa

Tarkastuslaitoksilta tulleen palautteen perusteella kiinteistöjen paikantamiskaavioissa on ollut puutteita. Kaavioiden merkintöjä ei ole voitu pitää asianmukaisina. Kun paloilmoitinliike ottaa tehtäväkseen paloilmoitinta koskevan muutostyön, on liikkeen aina huolehdittava myös paikantamiskaavioiden asiallisesta päivityksestä ja/tai uusimisesta. Mikäli olemassa olevien paikantamiskaavioiden täydennystä voidaan luettavuuden kannalta pitää riittävänä, tulee päivityksen tekijästä ja ajankohdasta jäädä selkeä merkintä. Paikantamiskaavioihin tehtyjen lisäysten siisteydellä on oleellinen vaikutus kaavioiden luettavuudelle, siis hälytyskohteen löydettävyydelle. Paikantamiskaavioiden päivitys on aina osa tarvittavaa paloilmoitintyötä. Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö huolehtii, että päivitykset tehdään asianmukaisesti.

 

Pelastuslaki uudistui

Uusi pelastuslaki tuli voimaan 1.7.2011. Laki ei aseta suoranaisia vaatimuksia asennusliikkeille eikä asennustoiminnalle. Lakia sovelletaan muun muassa kiinteistön käyttö- ja kunnossapitotoimiin sekä yleisiin kiinteistön suunnittelu- ja varautumistoimiin. Velvoitteet kiinteistöihin sijoitettujen pelastustoimen laitteiden, kuten paloilmoittimien, toimintakuntoisuuden ylläpitotoimista sisältäen paloilmoittimen huolto- ja tarkastusvelvoitteet johdetaan kyseisestä pelastuslaista. Lakiin on syytä kaikkien alalla toimivien perehtyä. Lakiin pääset tästä linkistä.

 

Paloilmoitinkoe (tutkinto)

Vallitsevan käytännön mukaisesti tutkintojen järjestämisestä vastaa Inspecta Oy. Tutkintovaatimukset määrittelee Tukes. Tutkintovaatimukset on päivitetty vastaamaan paremmin nykyvaatimuksia ja ne ovat nähtävissä Tukesin kotisivuilta.

 

Tiedotteet sähköisessä muodossa

Tukes ottaa tämän tyyppisten tiedotteiden jakelussa käyttöön sähköisen tiedottamisen. Jotta tiedotteet tulevat jatkossakin vastaanottajalle suunnitellusti, tulee jokaisen paloilmoittimen vastuuhenkilön ilmoittaa nykyinen käytössä oleva sähköpostiosoite. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi sähköpostina turvallisuusinsinööri Björn Johanssonille (bjorn.johansson@tukes.fi). Samassa yhteydessä on hyvä varmistaa, että rekisterissä kaikki tiedot ovat oikein.


Tämä tiedote on viimeinen paperinen postitse lähetetty tiedoteversio.  Paloilmoitinalaa koskevat tiedotteet löytyvät jatkossakin kotisivuiltamme www.tukes.fi.


Lisätietoja:
Hannu Nuolivirta ja Björn Johansson

etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 010 6052 000

 

JAKELU: Paloilmoittimien asennusliikkeiden (paloilmoitinliikkeiden) vastuuhenkilöt ja tarkastuslaitokset

TIEDOKSI: Alueelliset pelastuslaitokset, tarkastuslaitokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.