Ammattilaistiedote: Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen vaatimustenmukaisuudesta

3.11.2008

Paloilmoittimien, sammutuslaitteistojen ja
tuotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä
laitteistojen asennusliikkeille

 

 

Pelastustoimen laitteita markkinoille saattavan tai toiselle luovuttavan on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset.

 

Paloilmoittimille ja sammutuslaitteistoille asetetut vaatimukset pohjautuvat useisiin eri direktiiveihin, standardeihin ja lakeihin. Tuotteen vaatimustenmukaisuus on näin ollen kokonaisuus, joten yksittäisen dokumentin mukaan toimiminen ei riitä. Eräät paloilmoittimissa ja sammutuslaitteistoissa käytettävät komponentit kuuluvat rakennustuotedirektiivin soveltamisalaan. Rakennustuotedirektiiviin perustuva CE-merkintä on keskeinen menettely rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisessa, mikäli tuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, tai sille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA).

 

Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa myös siten kun Pelastustoimen laitelaki (10/2007) säätää (6 §) vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta niiden tuotteiden osalta, joita eivät koske direktiivit eivätkä harmonisoidut tuotestandardit, tai laitteistoille joiden vaatimustenmukaisuudelle ja sen osoittamiselle ei ole asetettu yksityiskohtaisia säädösperusteisia vaatimuksia.

 

Tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä. Siihen on kaikkien tuotteita markkinoille saattavien syytä huolella perehtyä.

 

Pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuudesta voi lukea lisää tästä linkistä.


Laitteistojen asennus EX-tiloissa

Tukesin tietoon on tullut, että asennusliikkeet eivät tilaluokitukseltaan räjähdysvaarallisissa tiloissa ole asennustöitä tehdessään aina toimineet tilaluokituksen edellyttämällä tavalla. Puutteita on ollut sekä asennustyössä että laitevalinnoissa.

 

Paloilmoittimia sekä sammutuslaitteistoihin liittyviä ilmaisinasennuksia suunniteltaessa kannattaa selvittää hyvissä ajoin etukäteen mahdollisten räjähdysvaarallisten tilojen olemassaolo. Käytössä olevan tilan osalta tiedon saa tilan haltijalta ja uudisrakennuksen osalta arkkitehdilta tai perussuunnittelua tekevältä suunnittelijalta. Räjähdysvaaralliset tilat tilaluokituksineen esitetään piirustuksissa, yleensä ns. tasokuvissa. Kun räjähdysvaaran aiheuttaa palava neste tai kaasu, tilaluokat ovat 0, 1 ja 2. Pölyn ollessa kyseessä, tilaluokat ovat 20, 21 ja 22, vaativin tilaluokka ensin mainittuna. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten vaatimukset on esitetty standardeissa SFS-EN 60079-14 (Palavat nesteet ja kaasut) ja SFS-EN 61241-14 (Pölyt). Standardeissa esitetään erityisvaatimuksia mm. laitevalinnalle, johtojärjestelmille ja potentiaalintasaukselle. Lisäksi sähköasennusten on täytettävä soveltuvat normaalitilojen asennusvaatimukset, jotka on esitetty pienjännite-laitteistojen osalta standardisarjassa SFS 6000. Tilaluokituksista löytyy ohjeita SFS käsikirjasta 59 sekä standardeista SFS-EN 60079-10 (Palavat nesteet ja kaasut) ja SFS-EN 61241-10 (Pölyt).

Kyseisiä standardeja voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta.

 

Hätäkeskusten valvontatoimien muutosten vaikutus pelastustoimen laitteisiin

Hätäkeskukset eivät ilmoituksensa mukaisesti enää jatkossa valvo paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyvien ilmoituksen siirtojärjestelmien toimintakuntoisuutta. Se ei ole hätäkeskusten tehtävä. Pelastuslaissa kiinteistön omistajan ja haltijan velvoitteeksi on asetettu huolehtia kiinteistöihin sijoitettujen paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen toimintakuntoisuudesta niihin liittyvine hälytystietojen ilmoituksensiirtolaitteistoineen. Kiinteistön on siis itse huolehdittava ilmoitustietojen luotettavasta välittymisestä hätäkeskukseen. Tätä varten kiinteistö on tehnyt valitsemansa puhelinoperaattorin kanssa sopimuksen. Kuukausittain suoritettavilla testeillä varmistetaan laitteistojen toimintakuntoisuuden lisäksi siirtojärjestelmien toimivuus hätäkeskukseen. Siirtojärjestelmän toimivuudesta, sen valvonnasta, ja mahdollisista laitteistoja korvaavista toimenpiteistä huolehtivat sopijaosapuolet siten kun ovat keskenään sopineet. Huolehtimisessa on kuitenkin havaittu puutteita. Kiinteistöjen suorittamat valvontatoimet eivät laitteistojen tärkeys huomioiden ole selvitysten perusteella olleet riittäviä.

 

Laitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastustoiminnan yhteydessä tulisikin kiinteistöjen omistajia informoida esille tulleesta turvallisuutta vaarantavasta uhasta. Kiinteistöjen tulisikin pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin uhkatekijän poistamiseksi tehostamalla laitteistojen antamien palo-, vika- ja linjavikailmoitusten näkyvyyttä kiinteistöissä ja tai edellyttämällä siirtoyhteydeltä sen merkittävyyden edellyttämää toimintavarmuutta ja edellyttää tehokkaita valvontatoimenpiteitä myös toiselta sopijaosapuolelta, laitetoimittajalta.


Pätevyystodistusten voimassaolo päättynyt usealla asennusliikkeen vastuuhenkilöllä
 
Tukesin ylläpitämässä rekisterissä vaatimukset täyttävien asennusliikkeiden ja niiden nimettyjen vastuuhenkilöiden joukossa on edelleen henkilöitä, joiden pätevyystodistuksen voimassaolo on päättynyt. Sen myötä pätevyys toimia asennusliikkeen vastuuhenkilönä on loppunut. Myös liikkeen oikeutus toimia asennusliikkeenä on sidoksissa vastuuhenkilön pätevyystodistuksen voimassaoloon. Jatkossa Tukes poistaa liikerekisteristä kaikki ne asennusliikkeet, jotka eivät enää täytä asennusliikkeille asetettuja vaatimuksia.

 

Lisätietoja:

CE merkinnät, Tuuli Kunnas, puh. 010 6052 634
EX tilat, Markku Suvanto, puh. 010 6052 565
Laitteiden vaatimusten mukaisuus, Karoliina Puolanne, puh. 010 6052 651
Laitteistot, Hannu Nuolivirta, puh. 010 6052 586
 
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi


Tiedoksi: Alueelliset pelastuslaitokset, tarkastuslaitokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.