Ammattilaistiedote: Kaasusammutuslaitteistoissa havaittu vaaratekijöitä

14.4.2009

Sammutuslaitteistojen asennusliikkeet
Tarkastuslaitokset


Tukesin tietoon on tullut tapahtuma, jossa kaasusammutuslaitteiston suunniteltu, aiheellinen laukeaminen aiheutti vakavan vaaratilanteen kiinteistössä, johon kaasusammutuslaitteisto oli asennettu.

 

Tapahtunut vaaratilanne sattui teollisuuskiinteistössä yleensä miehittämättömässä ATK- konetilassa. Kaasusammutuslaitteiston laukaisua ohjaavat savuilmaisimet havaitsivat tilassa savua ja laukaisivat sammutteen. Sammutekaasu purkautui tilaan n. 10 sekunnin aikana sammuttaen palon alun suunnitellusti. Sammutteen purkaus sai kuitenkin lauetessaan huonetilassa aikaan niin suuren paineen vaihtelun, että tilaa rajoittava kevytrakenteinen levyseinä repeytyi kiinnityspisteistään ja kaatui. Paine rikkoi myös seinärakenteen takana olleet ikkunat lennättäen lasia kadulle. Asennettu laitteisto ei siis täyttänyt laitelain 10/2007 7§ sammutuslaitteistolle asetettuja turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

 

Suojattu tila oli rakennusteknisesti tiivis. Sen lisäksi sammutuslaitteiston laukeaminen sulki automaattisesti ilmastointikanaviin sijoitetut palopellit, joten tilaan muodostunut ylipaine ei voinut tasaantua tilan ulkopuolelle.

 

Suomessa on vuosien aikana rakennettu tuhansia kaasusammutuslaitteistoja, joiden toiminta perustuu paineelliseen laitteistokokonaisuuteen. Markkinoilla olevat laitteistot ovat sekä matalapaineisia että korkeapaineisia ja niissä käytetyt sammuteaineet, tehoaineet vaihtelevat laitteistokohtaisesti.

 

Kaasusammutuslaitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastustöissä huomioitavaa

Kaikissa uusien automaattisten kaasusammutuslaitteistojen suunnittelussa, asennuksessa ja käyttöönottomenettelyssä on arvioitava laitteiston laukeamisen aiheuttaman sammuteaineen lisäksi paineen nousun vaikutukset henkilöstön turvallisuudelle sekä suojatun tilan että sen välittömän vaikutuspiirin kuuluvien tilojen ja rakenteiden osalta. Lähtökohtaisesti tila on varustettava aina paineentasausventtiilein siten kuin kaasusammutuslaitteistoja koskevissa yleisesti sovellettavissa CEAn ohjeistuksissakin on esitetty, ellei laskennallisesti osoiteta riittävän turvallisuustason täyttymisestä muulla tavoin.

 

Kun asennusliike tekee huoltotöitä ja tarkastuslaitokset määräaikaistarkastuksia, tulee niiden tiedottaa kiinteistön haltijoita ilmeisestä vaaratekijästä kiinteistöissä, joissa paineentasauksesta ei ole toteutusvaiheessa riittävällä tavalla huolehdittu.

 

EY- asetus asettaa F- kaasuja käsitteleville lisää pätevyysvaatimuksia

Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja, F-kaasuja sisältävien kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden asennus- ja huoltotyötä tekeville henkilöille on asetettu uusia pätevyysvaatimuksia.

 

EY-asetuksen tarkoittamia F-kaasuja ovat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) sekä rikkiheksafluoridi (SF6).

 

Suomessa EY-asetuksesta säädetään ympäristösuojelulain muutoksella (681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksella. Asetus on tätä tiedotetta kirjoitettaessa vielä valmisteluvaiheessa.

 

Sammutuslaitteistoliikkeen vastuuhenkilön ja asentajien tulee osoittaa pätevyytensä suorittamalla Tukesin hyväksymän tahon järjestämä pätevyyskoe. Pätevyyskokeen sisältö on selostettu tulevan asetuksen liitetiedoissa. Pätevyyskokeen suorittamisesta annetaan todistus, jonka perusteella pätevyystodistusta haetaan Tukesilta.

 

Tukes tulee käsittelemään ja myöntämään tarvittavat pätevyystodistukset pätevyys-vaatimukset täyttäville ja tutkinnon suorittaneille eri hakemuksesta. Sammutuslait-teistoalalla pätevyys on osoitettava 4.7.2009 mennessä, jollei tulevassa asetuksessa muuta säädetä.

 

Muuttuvaan tilanteeseen on kaikkien alalla toimivien liikkeiden syytä varautua huolehtimalla henkilöstön kouluttamisesta ja pätevöitymisestä toimia F-kaasuja sisältävien sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotehtävissä.

 

Tukes tiedottaa tutkinnon suorittajista sekä asetuksen voimaan tulosta heti asetuksen valmistuttua.

 

Tukes pyytää kaikkia niitä laitelain tarkoittamia asennusliikkeitä, jotka aikovat 4.7.2009 jälkeen asentaa tai huoltaa F-kaasuja sisältäviä sammutuslaitteistoja, lähettämään ennakkotiedon siitä miten monesta henkilöstä kunkin liikkeen osalta on kyse.


Lisätietoja ja tarvittavat ennakkoilmoitukset 

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
puh. 010 6052 586, sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.