Ajankohtaista pelastustoimen laitteista 1/2013

18.3.2013

Sähkötekniset ratkaisut huomioitava pelastustoimen laitteiden asennuksissa

 

Pelastustoimen laitteiden sähköteknisissä ratkaisuissa on tehtyjen asennusten osalta havaittu eriäviä käytäntöjä. Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennustöissä ei ole aina riittävästi huomioitu niiden luotettavan toiminnan turvaamista.

 

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) asettaa yleiset vaatimukset pelastustoimen laitteistoille, kuten sammutuslaitteistoille ja paloilmoittimille. Lain 7§ edellyttää, että mm. edellä mainitut laitteistot on suunniteltava ja asennettava siten, että ne toimivat asianmukaisesti ja luotettavasti.

 

Ympäristöministeriön asetuksessa E1 rakennusten paloturvallisuudesta (3/11) kohdassa 11.1.14 säädetään sammutus- ja pelastustehtävien osalta seuraavaa: Asennusten, joiden edellytetään toimivan palon aikana, tulee olla tehtynä siten, että niiden toimintakyky säilyy tarvittavan ajan.

 

Yllä mainittujen säädösten vaatimuksia täydentävät sovellettavat asennusstandardit (Paloilmoittimia koskeva SFS:n julkaisu CEN/TS 54-14:fi; sekä sammutuslaitteistoja koskevat standardit SFS-EN 12845+A2; SFS 5980) sekä kansalliset ohjeistukset (ST ohjeisto 1 2009 versio 2010; CEA 4001:2007-06 fi )

 

SFS:n paloilmoittimia koskevan julkaisun CEN/TS 54-14:fi kohdassa A.6.10.2 Suojaus tulipalolta määritellään mm. että, kaapelit, joiden tulee toimia kauemmin kuin 1 minuuttia palon havainnoinnin jälkeen, pitää kestää tulen vaikutukset ja olla palonkestäviä vähintään 30 minuutin ajan. Tällaisia kaapeleita ovat esimerkiksi hajautetut ja/tai väyläohjatut laitteistot ja niiden väliset kaapeloinnit, hälytinlinjat sekä laitteistot, jotka sisältävät kiinteistön turvallisuuteen vaikuttavia eri ohjaustoimenpiteitä. Tarkempia määritteitä ko. julkaisuista.

 

Sammutuslaitteistojen osalta julkaisussa SFS-EN 12845 kohdassa 10.8.2.2 edellytetään, että kaikki kaapelit on suojattava palolta ja mekaaniselta vahingolta. Myös totutun CEA 4001:n ohjeistus sisältää standardin kanssa yhtenevät vaatimukset.

 

Jos kiinteistön rakentamisessa päädytään ratkaisuun, jossa kiinteistön varustamista eri pelastustoimen laitteilla pidetään perusteltuna, on tehtävässä riskienarvioinnissa syytä määritellä valittavien laitteistojen teknisten ominaisuuksien lisäksi myös laitteistojen palonkestoisuutta koskevat toimintavarmuusvaatimukset. Vaatimukset tulee kirjata toteutuksesta laadittaviin hankinta-asiakirjoihin.

 

Jos riskienarvioinnissa on päädytty siihen, että tietyiltä osin paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen sähköteknisissä asennustöissä ja kaapeloinneissa on käytettävä palonkestäviä asennustapoja, niin noudattamalla kyseisten osien sähköasennuksissa standardia SFS 6000-5-56 (2012-08-13) Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät, näille laitteistoille asetetut sähkötekniset toimintavarmuus- ja luotettavuusvaatimukset täytetään. Vaatimus koskee kaapeleiden lisäksi myös kaapelihyllyjä ja johtokanavia ja niiden sijoittamista.

 

Alalla toimivien suunnittelijoiden ja asennusliikkeiden vastuuhenkilöiden on syytä jatkossakin noudattaa mainittujen standardien asettamia vaateita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen sähköasennuksissa aina, kun kohteen vaativuus sitä laitteistolta edellyttää.



Sammutuslaitteistojen vika- ja palotietojen välittyminen hätäkeskukseen

 

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa sammutuslaitteistojen ja erityisesti kaasusammutuslaitteistojen ilmoitustiedot hätäkeskukseen eivät ole valmiita kaasusammutuslaitteistoja käyttöön otettaessa. Selityksinä mainitaan usein, että paloilmoitinasennukset ovat näiltä osin keskeneräisiä. Sammutuslaitteiston asennuksesta vastaavan tahon on varmistettava, että tarvittavat hälytystiedot välittyvät hätäkeskukseen ja paikantamiskaavioihin on tehty riittävät kaasusammutuslaitteistoa koskevat merkinnät. Vastuuhenkilöllä on tässä suhteessa siis selkeä huolehtimisvelvollisuus.

 

Painelaitesäädökset osana sammutuslaitteistoja

 

Kaasusammutuslaitteistoja ja korkeapaineisia vesisumulaitteistoja asentavat asennusliikkeet ja niiden vastuuhenkilöt eivät ole aina huomioineet painelaitteita koskevien säädösten vaikutuksia sammutuslaitteiston rakenteisiin ja sijoittamiseen rakennuksessa. Sijoitussuunnitelmaa ei ole tarkastutettu ennakolta tarkastuslaitoksella. Tukes on yhdessä Finanssialan keskusliiton kanssa valmistellut alalle toimintaohjeen, joka on löydettävissä Tukesin verkkosivuilta.

 

Harmonisoidun tuotestandardin mukaisen tuotteen on 1.7.2013 alkaen oltava CE- merkitty

 

Tuotekohtainen suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä korvaavat nykyisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen

 

EU:n rakennustuoteasetus (CPR) vaatii, että monien paloilmoittimissa ja sammutuslaitteistoissa käytettävien komponenttien vaatimustenmukaisuus osoitetaan tuotteita markkinoille toimitettaessa suoritustasoilmoituksella ja tuotteeseen liitettävällä CE-merkinnällä. Merkintä on pakollinen 1.7.2013 alkaen kaikille niille tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintä edellyttää kaikilta näiltä tuotteilta suoritettuja alkutestauksia, tyypillisesti testauslaitoksen suorittamina. Näiden testien teettämisessä alkaa olla kiire, jos ne eivät ole jo tehtynä tai meneillään.

 

EU:n rakennustuoteasetuksella on suoraan velvoittavan lain asema, joten ne harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvat tuotteet, jotka valmistaja saattaa markkinoille ilman suoritustasoilmoitusta ja CE-merkintää kesäkuun 2013 jälkeen, ovat lain vastaisia.

 

Luettelo harmonisoiduista tuotestandardeista on nähtävissä esimerkiksi täältä http://henhd.multiedition.fi/www/fi/ sekä Suomen standardisoimisliiton verkkosivuilta www.sfs.fi, josta niitä voi myös hankkia. Monet pelastustoimen laitelain piiriin kuuluvat tuotteet kuuluvat noiden standardien soveltamisen piiriin.

 

Toiminnanharjoittajan, joka tuo EU-alueen ulkopuolelta yllä mainittujen standardien piiriin kuuluvia tuotteita, on varmistettava, että valmistaja on arvioinut ja varmentanut suoritustason pysyvyyden, laatinut tarvittavat tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoituksen suomen tai tarvittaessa ruotsin kielisenä sekä varustanut tuotteen CE-merkinnällä, ks. CPR Art 13 . Toiminnanharjoittajan, joka tuo tällaisia tuotteita EU-alueelta tai myy/jakelee niitä edelleen Suomessa, on varmistettava, että tuotteessa on CE-merkintä ja siihen on liitetty suoritustasoilmoitus sekä ohjeet ja turvallisuustiedot suomen ja tarvittaessa ruotsin kielisinä, ks CPR Art 14. Suoritustasoilmoitus tuotteesta voidaan toimittaa joko sähköisenä tai paperimuodossa.

 

Alan toimijoiden on hyvä huomioida muuttuvat vaatimukset niin asennuksissa kuin tarkastuksissa. Hyvin laaditusta asennusliikkeen laatimasta asennustodistuksesta tai sen liitetiedoista käy ilmi mitkä laitteistoissa käytetyt tuotteet on varustettu CE-merkinnällä ja miltä osin on käytetty laitelaissa asetettuja menettelytapoja tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.

 

Ne asennusliikkeiden vastuuhenkilöt, jotka ovat saaneet tämän tiedotteen paperisena, toimittakaa sähköpostiosoitteenne sähköisten tiedotteiden jakelua varten osoitteeseen bjorn.johansson@tukes.fi.

 

Lisätietoja:

 

Björn Johansson , turvallisuusinsinööri
p. 029 5052 515

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
p. 029 5052 586

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.