Tuholaistorjunnan ammattilaisen tunnistaa jatkossa tutkinnosta

27.6.2014 Lehdistötiedote

 

Tuhoeläinten, esimerkiksi rottien ja luteiden, ammattimainen torjunta edellyttää jatkossa tutkinnon suorittamista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tulee pitämään rekisteriä tutkinnon suorittaneista henkilöistä ja yrityksistä. Tuholaisten torjunnassa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä eliöntorjunta- eli biosidivalmisteita.

 

Rottia, hiiriä ja sisätiloissa esiintyviä tuhohyönteisiä torjutaan ammattimaisesti kemiallisesti biosidivalmisteilla. Tukes hyväksyy Suomessa käytettävät biosidivalmisteet. Jos valmiste aiheuttaa haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, sen käyttöä voidaan rajoittaa. Joitakin vaarallisimpia valmisteita saavat käyttää ainoastaan tuholaistorjunnan ammattilaiset.

 

Tuholaistorjunnan ammattilaisilta vaaditaan jatkossa tutkinto, joka on suoritettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Tutkinto tuli pakolliseksi uuden kemikaalilain myötä, ja sen sisältöä tarkennettiin kesäkuussa valtioneuvoston asetuksessa biosidivalmisteista. Tukes hakee tutkintoon tähtäävän koulutuksen järjestäjiä tulevana syksynä.

 

Tutkinto vahvistaa alan osaamista

 

Tutkinto sisältää kirjallisen kokeen ja osoituksen torjuntataidosta käytännössä. Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ammattimaisesta tuholaistorjunnasta, käytännön osuutta ei tarvitse suorittaa.

 

Tuholaistorjujan tutkinto vahvistaa alan osaamista ja auttaa tunnistamaan asiansa osaavat ammattilaiset.

 

– Tutkinnon suorittanut tuholaistorjuja tuntee biosidivalmisteiden ohjeet ja määräykset ja on sitoutunut noudattamaan niitä. Turvallisuutta edistetään käyttöohjeiden noudattamisen lisäksi muun muassa välttämällä jyrsijämyrkkyjen jatkuvaa käyttöä ja keräämällä myrkkysyötit pois, kuvailee ylitarkastaja Sanna Koivisto Tukesista.

 

Biosideja säädellään EU:ssa tarkasti

 

Tuholaistorjunnassa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä biosidivalmisteita. Hyväksymistä varten tarvitaan paljon tutkimuksia, jotta voidaan varmistaa, etteivät valmisteet aiheuta vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Tietovaatimuksista on säädetty ympäristöministeriön asetuksessa tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista. Ympäristöministeriön asetus tuli voimaan kesäkuussa 2014.

 

Biosidiasetuksella on menossa siirtymäaika, jolloin asetuksen mukaisia tietoja edellytetään osittain, kun valmisteita hyväksytään Suomessa.  Ympäristöministeriön asetus ei lisää tietovaatimuksia aiempaan tilanteeseen verrattuna, mutta esittää ne EU:n biosidiasetuksen kanssa yhteneväisellä tavalla. Tietovaatimuksissa on otettu huomioon myös EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva niin sanottu CLP-asetus. Muutokset tietovaatimuksissa koskevat ennen kaikkea biosidivalmisteiden fysikaalisia vaaroja.

 

Lisätietoja:
Sanna Koivisto, ylitarkastaja, Biosidiryhmä, p. 029 5052 030
etunimi.sukunimi@tukes.fiSäädökset:
Kemikaalilaki 599/2013
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista 418/2014
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista 419/2014
EU:n biosidi-asetus 528/2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.