Pakkausten valvonta Tukesin tehtäväksi

10.10.2014

 

Pakkausten valvonta siirtyi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtäväksi 1.8.2014 alkaen pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun asetuksen myötä. Asetus määrittelee pakkauksille tiettyjä perusvaatimuksia liittyen mm. turvallisuuteen ja kierrätettävyyteen.  Tukes valvoo pakkausten vaatimustenmukaisuutta, raskasmetallipitoisuuksia sekä merkintöjä. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) määritellään pakkauksille tiettyjä vaatimuksia, joista osa liittyy turvallisuuteen.  Pakkausta valmistettaessa on huolehdittava siitä, että haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat mahdollisimman vähäiset.  Pakkauksen käsittely ei saa vaarantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Pakkausten raskasmetallipitoisuuksia, eli lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuudenarvoisen kromin määrää on rajoitettu. Markkinoille saatettava pakkaus saa sisältää lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja kuudenarvoista kromia yhteensä enintään 100 milligrammaa kilogrammassa.

 

Osa pakkausten vaatimuksista liittyy niiden ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi pakkauksen koon rajoittaminen mahdollisimman pieneksi. Pakkauksen tulee myös kestää useita kuljetus- ja käyttökertoja. Energiakäyttöön toimitettavalla pakkauksella on oltava tietty lämpöarvo. Kompostoitavan pakkausjätteen on oltava riittävän helposti biologisesti hajoavaa.

 

Tuotepakkausten merkinnät helpottavat niissä käytettävien materiaalien tunnistamista ja edistävät kierrättämistä. Muovipakkauksissa käytetään lyhenteitä (esim. PS, PP, PET, PV), joista käy ilmi käytetty materiaali ja sen soveltuvuus kierrätykseen. Metallipakkauksissa käytetään merkintöjä FE (teräs) tai ALU (alumiini). Puuaines merkitään tunnuksella FOR, tekstiili merkinnällä TEX ja lasi tunnuksella GL. 

 

Markkinoille saattaja, eli käytännössä valmistaja tai maahantuoja, on vastuussa tuotteensa ja sen sisältämien aineiden vaatimustenmukaisuudesta sekä merkinnöistä.  Tukesin valvonta kohdistuu pääasiassa suomalaisiin valmistajiin ja maahantuojiin, sekä osaltaan myös tuotteen toimitusketjun muihin portaisiin, kuten jakelijoihin.

 

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Petri Huhta, p. 029 5052 077, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Lue lisää:


Tukesin verkkosivu pakkauksista ja pakkausjätteistä 

 

Ympäristöministeriön tiedote pakkausasetuksesta

 

Säädökset:
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.