Vain EU:n arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita saa käyttää desinfioivissa homeentorjunta-aineissa

31.1.2013 Ammattilaistiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon kysymyksiä liittyen kahden polymeerisen guanidiiniyhdisteen, (Akacid ja PHMG) markkinoinnin ja käytön kielletyksi tulemiseen mm. desinfiointikäytössä 1. helmikuuta alkaen. Yleisin kysymys on ollut, mitä tehoaineita homeentorjunta-aineissa saa jatkossa käyttää. Tukes muistuttaa, että homeenestoaineissa käytettävien tehoaineiden pitää olla mukana EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa.

 

Sallitut tehoaineet löytyvät Euroopan komission sivuilta
Tehoaineina mm. hometorjunnassa käytettävissä desinfiointivalmisteissa on tällä hetkellä sallittua käyttää vain EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa mukana olevia aineita. Nämä aineet on lueteltu komission verkkosivuilla (sivut 4-6 ja 9-10). Yleisimmin homesaneerauksessa käytettävät valmisteet kuuluvat biosidiseen valmisteryhmään 2 (Yksityisten tilojen ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet). Mikäli niitä käytetään tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita tai rehuja, ne kuuluvat valmisteryhmään 4. Tukes ei ole kuitenkaan selvittänyt näiden (ryhmät 2 ja 4) sallittujen aineiden soveltuvuutta erityisesti homeentorjuntaan, ja korostaa, että mikäli kemiallinen homeentorjunta on välttämätöntä, on valittava sellaisia valmisteita, joista ei aiheudu haittaa käytön aikana ja sen seurauksena.

 

Tukes kehottaa välttämään PHMB:n käyttöä sisätiloissa
Yllämainituissa luetteloissa on myös Tukesin aiemmassa toiminnanharjoittajille suunnatussa tiedotteessa mainitsemia PHMB-biguanidiyhdisteitä, joiden riskinarviointi on kesken. Aineiden vaaraominaisuuksista johtuen, Tukes pitää tärkeänä, että näille aineille altistumiselta suojaudutaan tehokkaasti ja suosittelee niiden käytön välttämistä sisätiloissa ja ilmastointikanavissa. PHMB-tehoainetta sisältävien valmisteiden markkinoinnissa ei tule myöskään käyttää väittämiä, joissa annetaan nykytiedon vastainen käsitys tuotteen vaarattomuudesta terveydelle ja ympäristölle.

 

Kielletyksi tulleet aineet hävitettävä asianmukaisesti

Kielletyksi tulleiden valmisteiden hävittämisessä on noudatettava jätelain (646/2011) vaatimuksia. Lisätietoja jätehuollosta on saatavissa alueellisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta.

 

Käyttöturvallisuustiedotteen on vastattava valmisteen koostumusta

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa vaaraa aiheuttavan kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee tehdä kemikaalista kemikaali-ilmoitus Tukesin tuoterekisteriin.  Mikäli tämänlaisen markkinoilla olevan kemikaalin koostumusta tai kauppanimeä muutetaan tai jos valmisteen sisältämien aineiden luokitus muuttuu, on valmisteeseen liittyvä käyttöturvallisuustiedote ja kemikaali-ilmoitus päivitettävä vastaamaan kyseistä muutosta.

 

Kuluttajia ei saa ohjeistaa kiellettyjen aineiden käyttöön

Toiminnanharjoittaja ei saa ohjeistaa kuluttajia käyttämään kielletyksi tullutta PHMG:tä sisältäviä biosidivalmisteita niiden käyttökiellon voimaantulon jälkeen.

 

Myös eräät booriyhdisteet kiellettyjä homeentorjunta-aineissa

Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia myös ottamaan huomioon aiemmin voimaan tulleet eräiden booriyhdisteiden käyttöä rajoittavat EU-päätökset. Niiden perusteella eräitä booriyhdisteitä sisältävien valmisteiden markkinointi  mm. homesaneerauksessa on tullut kielletyiksi jo aiemmin.

 

Terveyshaittojen arvioinnista lisätietoa helmikuussa
Desinfioivien homeentorjunta-aineiden (erityisesti PHMG ja PHMB) käytön mahdollisia terveyshaittoja ollaan arvioimassa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla useiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden voimin. Mikäli terveyshaitan mahdollisuutta ei voida sulkea pois, annetaan ohjeita näillä aineilla käsiteltyjen tilojen puhdistukseen. Arvioinnin tuloksista tiedotetaan helmikuun puoliväliin mennessä.

 

Lisätietoja:

Kimmo Karhi, ylitarkastaja, puh. 029 5052 025

Tapio Korkolainen, ylitarkastaja, puh. 029 5052 114

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.